Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Słowo - jest czynu testamentem; czego się nie może czynem dopiąć, to się w słowie testuje - przekazuje... -Cyprian Kamil Norwid


słowo-jest-czynu-testamentem-czego-ę-nie-może-czynem-dopiąć-to-ę-w-słowie-testuje-przekazuje
Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać. -Walt Disney


jeśli-pot­ra­fisz-o czymś-marzyć-to pot­ra­fisz-także-te­go-dokonać
Upaść na sa­mo dno, aby później nie mieć wyrzutów su­mienia, że coś jeszcze mogłam zro­bić . -Olusia1007


upaść-na ­mo-dno-aby później-nie mieć-wyrzutów-su­mienia-że coś-jeszcze-mogłam-zro­bić
Człowiek robi się podobny do swego losu. -Zofia Nałkowska


Natura dała człowiekowi liczne, bardzo różne zmysły, aby wszystkie rozkosze mogły się stawać jego udziałem. -Raimondi


natura-dała-człowiekowi-liczne-bardzo-różne-zmysły-aby-wszystkie-rozkosze-mogły-ę-stawać-jego-udziałem
Nikt by nie uwie­rzył, ja­kie mnóstwo łez mieści się w ko­biecych oczach. -Simone de Beauvoir


nikt-by nie uwie­rzył-ja­kie-mnóstwo-łez-mieś ę-w ko­biecych-oczach
Rozprawienie się z błędem przynosi równe, a czasem nawet większe korzyści, niż odkrycie nowej prawdy lub faktu. -Charles Darwin


rozprawienie-ę-z-błędem-przynosi-równe-a-czasem-nawet-większe-korzyś-ż-odkrycie-nowej-prawdy-lub-faktu
To wsze­teczna jest banalność Widzę Cię nagą na wskroś Czy to herezja? Czy też poezja? Jeśli to drugie Ja Ci no­ce za­pew­nię długie Spi­jając Twój pot Dla mnie to żaden kłopot Dop­ro­wadzając Cię do Ekstazy Za­pew­niam Cie - mam jeszcze mlodzięncze zmazy Kocham Two­je usta A w myśłi mażę o Twych biustach  -Melchior


Być kompozytorem i nie być muzykiem to tragedia. Oznacza, że jest się geniuszem bez talentu. -Nadia Boulanger


być-kompozytorem-i-nie-być-muzykiem-to-tragedia-oznacza-że-jest-ę-geniuszem-bez-talentu
niech rządzą łaj­da­cy gno­je złodzieje pe­dały cioty les­by i ge­je niech rządzą kun­dle ob­cy agen­ci zdraj­cy ma­fiosi umysłowo stuk­nięci niech rządzą na­mi kry­mina­liści świ­ry faszyści tłuki de­bile osły sa­dyści a na­wet arab­scy ter­ro­ryści niech rządzą le­nie anal­fa­beci bag­no po­myje wszys­cy jak le­ci Oto hasło na dziś ,, TYL­KO ABY NIE PiS


Pos­przątam po to­bie, każde wspom­nienie zgniotę w kulkę i wcisnę głębo­ko, scho­wam myśli, stłumię roz­cza­rowa­nie, przes­tanę roz­myślać i zam­knę twoją pos­tać w głowie jak książkę, która oka­zała się dla mnie za trud­na. Nie mar­tw się, że jed­nak nie kochasz - które­goś dnia u mnie będzie wszys­tko w porządku. -jatoja


Przesądy są wstydliwym wybiegiem ludzi, którzy o wiele bardziej woleliby wierzyć. -Anita


przesądy-są-wstydliwym-wybiegiem-ludzi-którzy-o-wiele-bardziej-woleliby-wierzyć
Każdy dźwi­ga swój krzyż. -Bujak Bogusław


Już w sta­rożyt­ności zwra­cano uwagę na pok­re­wieństwo między ge­niu­szem a cho­rym psychicznie. -Antoni Kępiński


już-w sta­rożyt­noś-zwra­cano-uwagę-na pok­re­wieństwo-między-ge­niu­szem-a cho­rym-psychicznie
Nikt nie może walczyć o jakąś sprawę, żeby sobie nie zyskać wrogów. -Fryderyk Engels


nikt-nie-może-walczyć-o-jakąś-sprawę-żeby-sobie-nie-zyskać-wrogów
Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny. -Albert Einstein


dopóki-na-świecie-będzie-istniał-człowiek-będą-też-wojny
Pa­da deszcz ale o deszczu pi­sać nie wy­pada to są prze­cież tyl­ko łzy Na­tury Mat­ki . Plot­karka fa­natyczka mogłaby po raz ko­lej­ny pie­chotą powędro­wać do ra­ju sko­jarzeń , bo­wiem choćby na pozór tyl­ko niewin­na cieka­wość bar­dzo często sta­je się tym pier­wszym schod­kiem pro­wadzącym nas do piekła nadinterpretacji  -natalia(__ups


Człowiek w imię dobroci i miłości nie powinien dać śmierci panować nad swymi myślami. -Tomasz Mann


człowiek-w-imię-dobroci-i-miłoś-nie-powinien-dać-śmierci-panować-nad-swymi-myślami