Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Go to Gemtracks
Artysta podoba się publiczności zarówno dzięki swym dziełom, jak dzięki buntowi przeciw konwenansom. -Andre Maurois
artysta-podoba-ę-publicznoś-zarówno-dzięki-swym-dziełom-jak-dzięki-buntowi-przeciw-konwenansom
Cel życiowy - Być szczęśliwą. Po­jawia się przy tym tyl­ko py­tanie : Co zro­bić by szczęście nie uciekło?  -Aleksandra_Czarna
cel-życiowy- być-szczęśliwą-po­jawia ę-przy-tym-tyl­ko-py­tanie-co-zro­bić-by szczęście-nie uciekło 
Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia; potrzeby i myśli. -Włodzimierz Lenin
należy-umieć-bezbłędnie-określić-jakie-są-w-odniesieniu-do-danej-kwestii-w-danej-chwili-nastroje-mas-jakie-są-ich-rzeczywiste-dążenia
Kochać to rozpamiętywać. -Antoine De Saint - Exupery
Noc jest przed­sion­kiem dnia. -Tales z Miletu
Zwierzęcy obyczaj ciekawy jest nadzwyczaj. -Jerzy Jurandot
Zas­ta­nawiałem się nad tym, że by­liśmy święci wte­dy, gdy wszys­cy sta­nowi­liśmy jed­ność, i że ludzkość była święta, póki nic jej nie dzieliło. I do­piero wówczas ut­ra­ciła tę świętość, gdy ja­kiś nędzny człeczy­na pochwy­cił kęs w zęby i uciekł z nim nie dając go so­bie wyd­rzeć, wie­rzgając i wal­cząc o niego. -John Steinbeck
Tonem podstawowym w harmonii rodzinnej musi być zawsze krzyk dziecka, inaczej będzie brakować najważniejszego głosu. -Johann Nestroy
tonem-podstawowym-w-harmonii-rodzinnej-musi-być-zawsze-krzyk-dziecka-inaczej-będzie-brakować-najważniejszego-głosu
Kto nie dba o ko­nie, ten mu­si za­biegać o dob­ry bat. -Władysław Grzeszczyk
Un tonto resulta aburrido, muy aburrido, pero un pedante es inaguantable. -Napoleón Bonaparte
un-tonto-resulta-aburrido-muy-aburrido-pero-un-pedante-es-inaguantable
szłam pew­na siebie z głową wysoko z pos­kle­janym sercem i zno­wu Ty roz­bi­jasz mnie na ka­wałki ostre jak szkło odurzasz mnie wariuję skomlę u twych bram poplątana oma­miona pożądaniem wybucham, przez twój wzrok spa­lam się po­piołem znów unoszę się na wietrze  -apoo
Po górach do­linach mo­jego ciała Biegałeś a ja odpływałam cała Twe ręce jak wichry mnie zdobywały Z la­winą uniesień nam się zlewały Wo­dos­pad krzyczał, wiły się ciała Po­toki wy­lały prze­pełnione nami Tych wrażeń nie sposób opi­sać słowami… The­bes­tka­siaa 11.02.2016   -Thebestkasiaa
Kiedy ludzie przes­tają wie­rzyć w bo­ga, on umiera. Jeśli ma wielu wyz­nawców, sta­je się silniejszy. -P » Terry Pratchett » Mort
kiedy-ludzie-przes­tają-wie­rzyć-w bo­ga-on umiera-jeśli  wielu-wyz­nawców-sta­ ę-silniejszy
Niech niena­widzą, by­le się tyl­ko bali. -Kaligula
W świet­le pra­wa często występują zaćmienia. Z cyk­lu po­wieści
w świet­-pra­wa-często-występują-zaćmienia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek. -Karl Vogt
myśli-pozostają-mniej-więcej-w-tym-samym-stosunku-do-mózgu-co-żółć-do-wątroby-lub-mocz-do-nerek
Cier­pli­wość i pra­ca jed­nych uszlachet­niają a dru­gich wzbogacają. -Wacław Berent
cier­pli­wość-i pra­ca-jed­nych-uszlachet­niają-a dru­gich-wzbogacają
Żywa niedoskonałość jest lepsza niż martwe arcydzieła. -George Bernard Shaw
Jeśli zamkniesz drzwi przed wielkim błędem, prawda pozostanie za drzwiami. -Rabindranath Tagore
jeśli-zamkniesz-drzwi-przed-wielkim-błędem-prawda-pozostanie-za-drzwiami
I tyl­ko cza­sami Roz­myślając nad powrotem Wte­dy gdy pat­rzę wstecz Są ta­kie mo­ce których Sam nie poj­mu­je Na­wet gdy wszys­tko minęło Ma dusza nie umiera Pow­stając z po­piołów Ubieram no­wy płaszcz Gotów na no­wy dzień Sta­je do wal­ki W mych rękach tyl­ko to pióro I słowa Które już daw­no Stra­ciły sens Które już nig­dy Nie powrócą  -samothnick
Dążenie do wartości wyższych nie jest arystokratycznym przywilejem wybranych, ale może być udziałem wielu, pod warunkiem że zdobędą się na wysiłek samodzielności, doskonalenia smaku i umysłu, odrzucenia łatwizny. -Zbigniew Herbert
Fa­ceci,których znam sa­mi nie wiedzą o czym mówią.Upar­cie twier­dza,że nie liczy się wygląd,tyl­ko to ja­ka dziew­czy­na jest.A gdy kiedyś spy­tałam ja­ka po­win­na być ta ideal­na zgod­nie stwier­dzi­li:
Jed­no mrug­nięcie Pod po­wieka­mi zdjęcie Ty i Ja w słońcu K.A.Sz.  23.07.2015r. -Cris
jed­no-mrug­ęcie-pod-po­wieka­mi-zdjęcie-ty-i ja w słońcu-kasz- 23072015r
Przysłowiowa jest góra, która porodziła mysz. W literaturze jest odwrotnie; im mniejsza mysz, tym większą górę chciałaby urodzić. Dlatego tak krzyczy przy porodzie. -Stanisław Czosnowski
przysłowiowa-jest-góra-która-porodziła-mysz-w-literaturze-jest-odwrotnie-im-mniejsza-mysz-tym-większą-górę-chciałaby-urodzić-dlatego-tak
Miłość jak słońce: choć zaj­dzie w pomroce, Jeszcze z blas­ka­mi sreb­rne­go miesiąca Pow­ra­ca smut­ne roz­pro­mieniać noce I przez ciem­ność przedziera się drżąca, Pełna tęskno­ty cichej i żałoby, By wieńczyć śpiące ruiny i groby. -Adam Asnyk
Biada mężczyźnie, który mógł spać z kobieta, a nie uczynił tego. -Nikos Kazantzakis
biada-mężczyźnie-który-mógł-spać-z-kobieta-a-nie-uczynił-tego
La felicidad consiste casi siempre en saber engañarse. -Carlo Bini
la-felicidad-consiste-casi-siempre-saber-engañarse
Szczęście: miłe uczu­cie, wy­ras­tające z ob­serwac­ji niedo­li innych. -Ambrose Bierce
szczęście-miłe-uczu­cie-wy­ras­tają-z ob­serwac­ji-niedo­li-innych
Pew­ne­go ra­zu, kiedy Du­mas wrócił z proszo­nego obiadu, je­go syn zapytał: - No i jak tam, we­soło było? - Bar­dzo - od­po­wie­dział oj­ciec - ale gdy­by mnie tam nie było, to umarłbym z nudów. -Aleksander Dumas
Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszy. -Seneka
ilekroć-byłem-wśród-ludzi-wracałem-mniejszy
Wys­trze­gaj się zem­sty, która jak bu­merang zna pun­kt wyjścia i nie za­waha się powrócić. -Papużka
wys­trze­gaj ę-zem­sty-która-jak bu­merang-zna-pun­kt-wyjścia-i nie za­waha ę-powróć
Jeśli Bóg i nieśmiertelna dusza nie istnieją, to nie ma mowy o miłości do ludzi. -Fiodor Dostojewski
jeśli-bóg-i-nieśmiertelna-dusza-nie-istnieją-to-nie-mowy-o-miłoś-do-ludzi
Ktoś, kto cze­ka na coś wyjątko­wego nig­dy nie cze­ka długo. -Margit Sandemo
ktoś-kto-cze­ka-na coś-wyjątko­wego-nig­dy-nie cze­ka-długo
Ak­tor­stwo dnia codzien­ne­go tym się różni od ak­tor­stwa w teat­rze, że wszys­cy grają przed wszys­tki­mi i wiedzą nawza­jem o so­bie, że grają. -Czesław Miłosz
ak­tor­stwo-dnia-codzien­ne­go-tym ę-róż-od ak­tor­stwa-w teat­rze-że wszys­cy-grają-przed-wszys­tki­mi-i wiedzą-nawza­jem
Bo miłością jest kwiat, który na­wet na pus­ty­ni roz­kwit­nie, gdy będzie się go pod­le­wać naj­praw­dziw­szym uczu­ciem. Wte­dy korze­nie za­puści moc­ne, choć podłoże wy­daje się liche. -Devin