Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności. -Jean Cocteau


mądrość-polega-na-tym-aby-nie-być-szalonym-śli-tylko-usprawiedliwiają-to-okolicznoś
Bez­sensem jest, gdy ktoś wiel­ko­dusznie roz­da­je to, co zab­rał in­nym drogą oszus­twa i kradzieży. To tak, jak­by naj­pierw wrzu­cił sreb­ro do rze­ki, a po­tem chciał je wyłowić. -Gampopa


En cada niño nace la humanidad. -Jacinto Benavente


Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć. -Jonathan Carroll


czego-nie-wiem-tego-ę-lękam-czego-ę-lękam-tego-nienawidzę-czego-nienawidzę-to-chcę-zniszczyć
Żaden grzech nie przek­reśla człowieka. Ale kiedy człowiek po­kocha niena­wiść i zem­stę, to się na pew­no od Bo­ga oddala. -Jan Grzegorczyk


Żaden-grzech-nie przek­reś-człowieka-ale kiedy-człowiek-po­kocha-niena­wiść-i zem­stę-to ę-na pew­no-od bo­ga-oddala
Chcę być szczęśli­wy - pow­tarzał, jak­by był gdzieś człowiek, który życzyłby so­bie cze­goś innego. -Malwina Kowszewicz


chcę-być-szczęśli­wy- pow­tarzał-jak­by-był-gdzieś-człowiek-który-życzyłby-so­bie-cze­goś-innego
Miłość - pat­rzysz na mnie i prag­niesz mnie, a ja się nie odwracam. -Jeanette Winterson


miłość- pat­rzysz-na mnie-i prag­niesz-mnie-a ja ę-nie odwracam
Niczego nie bój się bardziej niż złej sławy. Rodzi się ona z występków. -Leonardo da Vinci


niczego-nie-bój-ę-bardziej-ż-złej-sławy-rodzi-ę-ona-z-występków
czuję subtelny oddech na szyi błądzącą dłoń po mym ciele de­likat­nie muskające usta czuję ciepło błogostan  -mydreams


czuję-subtelny-oddech-na-szyi-błądzącą-dłoń-po-mym-ciele-de­likat­nie-muskają-usta-czuję-ciepło-błogostan 
Zanim człowiek osiągnie szczyty musi przeżyć poniżenie. -Ellen G. White


zanim-człowiek-osiągnie-szczyty-musi-przeżyć-poniżenie
Nikogo nie przeraża myśl, że Boga nie ma; ludzie boją się raczej, że jest. -Denis Diderot


nikogo-nie-przeraża-myśl-że-boga-nie-ludzie-boją-ę-raczej-że-jest


nadzieja-często-po­jawia-i zni­kato-­ka-chwi­lowa-is­kier­ka-~pa­weł-rychlica 
W na­turze ludzkiej leży, że od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innej. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Wśród mnóstwa ludzkich uczuć – nie pozwalającej zasnąć nadziei, cudownego jej spełnienia, choć w cieniu leży śnieg, niepokojów próżności i uciszenia osiągniętego celu – pół wieku moich przygód z motylami, zarówno podczas łowów, jak w laboratoriach, umieszczam na honorowym miejscu. -Władimir Nabokow


Dla chcące­go nic trud­ne­go? O nie… Lecz jeśli w og­rodzie je­go duszy kwit­nie wiara… Pochop­ność myśli do snu kładzie cier­pli­wość… A ser­ce od­wagą pok­rze­pia determinacja… Wte­dy – tak, dla chcące­go nie ma rzeczy niemożliwych. Inaczej, chcący na zaw­sze po­zos­ta­nie tyl­ko marzycielem…  -Papillondenuit


Rodzi­ce mają być naj­bliżsi? Dlacze­go nie ry­by pan­cerne? Oni by­li prze­cież tyl­ko os­tatnim og­ni­wem ewo­luc­ji, jak te­go uczy wasza biolo­gia, więc czułość po­win­na ogar­niać całą rodzinę wraz z jaszczurami. -Stanisław Lem


W dzi­siej­szych cza­sach dob­ro­bytu, przyszło nam żeb­rać o uczucia. -thrillofit


w dzi­siej­szych-cza­sach-dob­ro­bytu-przyszło-nam-żeb­rać-o uczucia
Trze­ba być kimś is­totnym, by zwrócić czyjąś uwagę. -Bruno


trze­ba-być-kimś-is­totnym-by zwróć-czyjąś-uwagę