Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Nie jedna mokra robota uchodzi na sucho. -Jan Czarny


Siedliskiem przyjaźni jest serce, ale dochodzimy do niej drogą zrozumienia. -John Ching - Hsiung Wu


Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. -Homer


nie-nic-słabszego-na-ziemi-ż-człowiek
Gdyby ciało było nikczemne, bóg nie przewidziałby dla niego zmartwychwstania. -Julien Green


gdyby-ciało-było-nikczemne-bóg-nie-przewidziałby-dla-niego-zmartwychwstania
Kto się waha, ten urodził się do słów, nie do czynów. -Zygmunt Krasiński


W moim to­warzys­twie każdy błyszczy, bo ja wie­cznie szu­kam cienia... -opuszczona


w moim-to­warzys­twie-każdy-błyszczy-bo ja wie­cznie-szu­kam-cienia
myślisz sobie, ta­kich osób trze­ba unikać. a jeśli to właśnie oni -- Ciebie unikają?  -thrillofit


myślisz-sobie-­kich-osób-trze­ba-unikać-a-śli-to właśnie-oni-ciebie-unikają 
Przy­padek jest spo­sobem, ja­kim Bóg ano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwości. -Michal Viewegh


przy­padek-jest spo­sobem-ja­kim-bóg-ano­nimo­wo-do­konu­-swych-niewy­baczal­nych-złośliwoś
Ten może rządzić in­ny­mi, kto pot­ra­fi kiero­wać sobą. -Solon


ten-może-rządzić-in­ny­mi-kto-pot­ra­fi-kiero­wać-sobą
Si pretendemos avanzar, debemos volver atrás y descubrir de nuevo los valores preciosos, porque toda realidad gira entorno a fundamentos morales y porque toda realidad tiene un control espiritual. -Martin Luther King


Znałem kobietę, która pragnęła rozwodu tylko dlatego, że nie chciała pozostać żoną zdradzonego męża. -Georges Courteline


znałem-kobietę-która-pragnęła-rozwodu-tylko-dlatego-że-nie-chciała-pozostać-żoną-zdradzonego-męża
Debemos obrar como hombres de pensamiento. -Henri Bergson


O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko!  -Johann Wolfgang Goethe


Człowiek zamiast miłości może mieć przyjaźń czyjąś i to będzie jeszcze więcej warte i będzie trwalsze, pewniejsze. -Irena Solska


człowiek-zamiast-miłoś-może-mieć-przyjaźń-czyjąś-i-to-będzie-jeszcze-więcej-warte-i-będzie-trwalsze-pewniejsze
Miłość rodzi się z niczego, a umiera ze wszystkiego. -Alfons Karr


Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery


ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają
Choć ludzie są różni, w su­mie człowiek jest piękny. -Władysław Grzeszczyk


Współcześni cenią raczej człowieka niż jego zasługi, przyszłe pokolenia - odwrotnie. -Charles Caleb Colton


współcześ-cenią-raczej-człowieka-ż-jego-zasługi-przyszłe-pokolenia-odwrotnie