`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty

`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: `NIEKTÓRZY fa­ceci to strasznie niew­dzięczne stworzenia.. zu­pełnie no pot­ra­fią do­cenić sta­rań dziewczyn. -bluecaffe


`niektÓrzy-fa­ceci-to strasznie-niew­dzięczne-stworzenia-zu­pełnie-no pot­ra­fią-do­cenić-sta­rań-dziewczyn
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Pa­radoks mężczyzny


`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Niektórzy za­palają się, a niektórzy tyl­ko kopcą. -Robert Karpacz


niektórzy-za­palają-ę-a niektórzy-tyl­ko-kopcą
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: jes­tem książką mo­jego życia w bib­liote­ce świata większość ludzi nie lu­bi czytać oglądają tyl­ko moją okładkę niektórzy czy­tają wstęp nie mając cierpliwości aby zaj­rzeć do środka wielu opiera się na oce­nie krytyków za­miast wy­robić so­bie włas­ne zdanie są jed­nak tacy którzy czytając poz­nają nas lepiej z ty­mi war­to się przyjaźnić *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Bo fa­ceci nie ro­zumieją , ze gdy my mówi­my : 


bo fa­ceci-nie ro­zumieją- ze gdy-my mówi­my-  nie-  to jest dla-ich-dob­ra
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: jeśli Bóg jest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościoła pew­nie dla­tego, że ko­biety je noszą  -one drop for all


śli-bóg-jest wszędzie-to dlaczego-fa­ceci-zdej­mują-ka­pelusze-gdy-wchodzą-do kościoła-pew­nie-dla­tego-że ko­biety- noszą 
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: ..Dlacze­go mężczyznę prze­konu­jesz wódką, a ko­bietę udob­ruchasz słodkim.? Fa­ceci znoszą gorzką prawdę, a ko­bietom wys­tar­czają słod­kie kłamstwa.. -Izvsia


dlacze­go-mężczyznę-prze­konu­jesz-wódką-a ko­bietę-udob­ruchasz-słodkim-fa­ceci-znoszą-gorzką-prawdę-a ko­bietom
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Za­dana mieczem Ra­na zrośnie się, to fakt Lecz bo­li strasznie  -Taiyono Kudarashi


za­dana-mieczem-ra­na-zrośnie-ę-to fakt-lecz-bo­li-strasznie 
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Strasznie patrzeć niebezpieczeństwu w oczy, w dodatku gdy są piękne. -Stanisław Jerzy Lec


strasznie-patrzeć-niebezpieczeństwu-w-oczy-w-dodatku-gdy-są-piękne
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Wyglądasz jak lal­ka. Tyl­ko, że la­lek nikt nie chce. Lal­ki spra­wiają ra­dość dziew­czy­nom, fa­ceci ma­ja samochody. Nie jes­tem lalką... -Majka_Majdan


wyglądasz-jak lal­ka-tyl­ko-że ­lek-nikt-nie chce-lal­ki-spra­wiają-ra­dość-dziew­czy­nom-fa­ceci-­ja-samochody-nie-jes­tem
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Są ludzie, których uznano za odważnych, bo strasznie bali się uciec. -Thomas Fuller


są-ludzie-których-uznano-za-odważnych-bo-strasznie-bali-ę-uciec
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Bo oni (fa­ceci) dzielą się tyl­ko na dwie ka­tego­rie: a) faj­nych b) niefaj­nych. Je­go pod pun­ktem a) nie ma. Jak więc mam ga­dać z kimś, ko­goś nie ma?  -Malwina Kowszewicz


bo oni-fa­ceci-dzielą ę-tyl­ko-na dwie-ka­tego­rie-a faj­nych-b niefaj­nych-je­go pod-pun­ktem-a nie -jak więc-mam-ga­dać
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: `Jes­tem strasznie kochli­wa, ale kochać będę tyl­ko raz !  -bluecaffe


`jes­tem-strasznie-kochli­wa-ale-kochać-będę-tyl­ko-raz- 
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Strasznie niebezpieczna jest siła, której nie towarzyszy poczucie odpowiedzialności. -Archibald Joseph Cronin


strasznie-niebezpieczna-jest-ła-której-nie-towarzyszy-poczucie-odpowiedzialnoś
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Jak strasznie zmieniony i inny niż tamten Hektor, który powracał w zdobytej zbroi. -Wergiliusz


jak-strasznie-zmieniony-i-inny-ż-tamten-hektor-który-powracał-w-zdobytej-zbroi
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Strasznie lu­bie wszys­tko od­wra­cać ko­ta ogo­nem, a Wy też lu­bicie psy?  -M44G


strasznie-lu­bie-wszys­tko-od­wra­cać-ko­-ogo­nem-a wy też-lu­bicie-psy 
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Strasznie mi niegdyś imponowali ludzie, którzy mi nie odpisywali na listy; uważałem ich za jakieś wyższe istoty. -Karol Irzykowski


strasznie-mi-niegdyś-imponowali-ludzie-którzy-mi-nie-odpisywali-na-listy-uważałem-ich-za-jakieś-wyższe-istoty
`niektÓrzy Fa­ceci To strasznie Niew­dzięczne Cytaty: Niew­dzięczność jest gor­sza niż kradzież. -Johann Wolfgang Goethe