Świat Zwa­riował Cytaty

 Świat Zwa­riował Cytaty: - Świat zwa­riował... -powiedział - nie! -os­tro skwi­tował- świat wa­riuje zaw­sze kiedy sa­mi te­go chcemy... -daniello


 Świat-zwa­riował-powiedział-nie-os­tro-skwi­tował-świat-wa­riuje-zaw­sze-kiedy-­mi-te­go-chcemy
 Świat Zwa­riował Cytaty: Bu­dowałem na piasku I zwa­liło się. Bu­dowałem na skale I zwa­liło się. Te­raz bu­dując zacznę Od dy­mu z komina. -Leopold Staff


bu­dowałem-na piasku-i-zwa­liło-ę-bu­dowałem-na skale-i-zwa­liło-ę-te­raz-bu­dując-zacznę-od-dy­mu-z komina
 Świat Zwa­riował Cytaty: Kle­kotał bo­ciek żwa­wo, jak mu żabie ud­ka po­dano ... -Cykam


kle­kotał-bo­ciek-żwa­wo-jak mu żabie-ud­ka-po­dano
 Świat Zwa­riował Cytaty: Zwa­riowałaś? Zacho­waj trochę sza­leństw na menopauzę!  -Woody Allen


zwa­riowałaś-zacho­waj-trochę-sza­ństw-na menopauzę 
 Świat Zwa­riował Cytaty: Żyć w ideal­nym świecie i nie zwa­riować- to do­piero wyzwanie!  -opuszczona


Żyć-w ideal­nym-świecie-i nie zwa­riować-to do­piero-wyzwanie 
 Świat Zwa­riował Cytaty: I tak sa­ma brnę stat­kiem zwa­nym Życie w przedziale dla samotnych... -opuszczona


i tak-­-brnę-stat­kiem-zwa­nym-Życie-w przedziale-dla-samotnych
 Świat Zwa­riował Cytaty: Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile. -Isadora Duncan


nie- na świecie-tak-zwa­nego-szczęścia-by­wają-tyl­ko-szczęśli­we-chwile
 Świat Zwa­riował Cytaty: To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie. -Jostein Gaarder


to nie my przychodzi­my-na świat-lecz-świat-przychodzi-do nas-urodzić ę-znaczy-ty­-co ­ć-cały-świat-w prezencie
 Świat Zwa­riował Cytaty: Czczą- aniołem zwą A lu­cyfer pogrywa Praw­da w oczy dźga Krys­ty­na Sz. 06.11.2015r inspiracja  -krysta


czczą-aniołem-zwą-a-lu­cyfer-pogrywa-praw­da-w oczy-dźga-krys­ty­na-sz-06112015r-inspiracja 
 Świat Zwa­riował Cytaty: Nie­szczęścia, tak zwa­ne życiowe, to star­cie naszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem. -Wacław Berent


nie­szczęścia-tak-zwa­ne-życiowe-to star­cie-naszej-upar­tej-wo­li-z naszym-przeznaczeniem
 Świat Zwa­riował Cytaty: Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym. -Tsanyo


 Świat Zwa­riował Cytaty: Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać. -Krzysztof Kieślowski


 Świat Zwa­riował Cytaty: Ludzie zaw­sze są niew­dzięczni, a sa­mi będąc win­ni, grzech swój na cudze radzi zwa­lają barki... -Józef Ignacy Kraszewski


ludzie-zaw­sze-są niew­dzięczni-a ­mi-będąc-win­-grzech-swój-na cudze-radzi-zwa­lają-barki
 Świat Zwa­riował Cytaty: Cu­dow­nie zwa­riowa­ne jest to, że wys­tar­czysz Ty, abym była naj­szczęśliw­szą osobą na świecie. -Nicole


cu­dow­nie-zwa­riowa­ne-jest to-że wys­tar­czysz-ty-abym-była-naj­szczęśliw­szą-osobą-na świecie
 Świat Zwa­riował Cytaty: Ludzie zrzu­cają wszys­tkie swe głup­stwa na jedną kupę, tworząc pot­wo­ra, które­go zwą losem. -John Oliver Hobbes


ludzie-zrzu­cają-wszys­tkie-swe-głup­stwa-na jedną-kupę-tworząc-pot­wo­ra-które­go-zwą-losem
 Świat Zwa­riował Cytaty: Krok po kro­ku ku całko­wite­mu szczęściu...cho­ler­nie męczący spa­cer, w tym krótkim is­tnieniu zwa­nym Życiem!  -blacksun


krok-po kro­ku-ku całko­wite­mu-szczęściucho­ler­nie-męczący-spa­cer-w tym-krótkim-is­tnieniu-zwa­nym-Życiem 
 Świat Zwa­riował Cytaty: Znaczne za­pasy re­zyg­nacji są naj­ważniej­szym ele­men­tem w przy­goto­waniach do podróży zwa­nej życiem. -Arthur Schopenhauer


znaczne-za­pasy-re­zyg­nacji-są naj­ważniej­szym-ele­men­tem-w przy­goto­waniach-do podróży-zwa­nej-życiem
 Świat Zwa­riował Cytaty:


całe-życie-pat­rzy­my-w ­den-zły-pun­kt-to tak-zwa­ny-pun­kt-śmier­-~pa­weł-rychlica