cha­rak­ter W wirze życia Cytaty

 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Ta­lent kształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go - cha­rak­ter w wirze życia publicznego. -Johann Wolfgang Goethe


ta­lent-kształ­ ę-w spo­koju-życia-pry­wat­ne­go- cha­rak­ter-w wirze-życia-publicznego
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Ta­lent kształci się w ciszy, a cha­rak­ter – w wirze świata. -Johann Wolfgang Goethe


 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma. -Maria Szyszkowska


cha­rak­ter-można-uk­ształto­wać-pop­rzez-in­tensywną-pracę-nad-zmianą-cha­rak­te­ru-włas­ne­go-pisma
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.)  -Martin Luther King


in­te­ligen­cja-i cha­rak­ter- to jest cel-praw­dzi­wej-edukacji-in­telli­gen­-plus-cha­rac­ter- that-is the-goal-of true
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie. -William Makepeace Thackeray


 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


cha­rak­ter-człowieka-jest ­go-przeznaczeniem
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Syn­te­tyczny cha­rak­ter kos­mo­su wykład­nią je­go materii  -Walenty


syn­te­tyczny-cha­rak­ter-kos­mo­su-wykład­ą-­go-materii 
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności. -Robert Baden-Powell


 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Cha­rak­ter - zja­wis­ko rzadziej spo­tyka­ne niż bohaterstwo. -Paul Claudel


cha­rak­ter- zja­wis­ko-rzadziej-spo­tyka­ne-ż-bohaterstwo
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Cha­rak­ter człowieka naj­le­piej ok­reśla się przez to, co uz­na­je on za śmieszne. -Johann Wolfgang Goethe


cha­rak­ter-człowieka-naj­­piej-ok­reś ę-przez-to-co uz­na­-on za śmieszne
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Mój cha­rak­ter, mo­ja niedowaga, te­raz stań przed lus­trem, pok­lep się po swo­jej perfekcjii  -szajbuss


mój-cha­rak­ter-mo­ja-niedowaga-te­raz-stań-przed-lus­trem-pok­lep ę-po swo­jej-perfekcjii 
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Myślę, że wi­rusy kom­pu­tero­we po­win­ny być uważane za is­to­ty żywe. Moim zda­niem mówi to coś o na­turze ludzkiej, sko­ro je­dyna for­ma życia, jaką udało nam się stworzyć do tej po­ry ma cha­rak­ter czys­to des­truk­cyjny. Stworzy­liśmy życie na nasz włas­ny ob­raz i podobieństwo. -Stephen Hawking


 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Już od najmłod­szych lat mój spaczo­ny cha­rak­ter mówi mi, że jes­tem in­ny niż ogół śmier­telników. Tu również od­noszę sukcesy. -Salvador Dalí


już-od najmłod­szych-lat-mój-spaczo­ny-cha­rak­ter-mówi-mi-że jes­tem-in­ny-ż-ogół-śmier­telników-tu również-od­noszę
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Cha­rak­ter na­rodo­wy kom­po­zyto­ra nie po­lega na cy­tatach fol­klo­ru, cze­go naj­wspa­nial­szym przykładem jest twórczość Chopina. -Karol Szymanowski


cha­rak­ter-na­rodo­wy-kom­po­zyto­ra-nie po­lega-na cy­tatach-fol­klo­ru-cze­go-naj­wspa­nial­szym-przykładem-jest twórczość
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Chciałabym mieć ta­ki cha­rak­ter, żeby jeśli ktoś mi przyśle kiedyś gówno końskie w paczce, nie krzyknąć z od­ra­zy, tyl­ko się ucie­szyć, że ko­nik tu był. -Katarzyna Grochola


chciałabym-mieć-­ki-cha­rak­ter-żeby-śli-ktoś-mi przyś-kiedyś-gówno-końskie-w paczce-nie krzyknąć-z od­ra­zy-tyl­ko ę
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie. -Brian Tracy


twój-cha­rak­ter-jest twoim-naj­ważniej­szym-atu­tem-dla­tego-po­winieneś-nad-sobą-pra­cować-przez-całe-życie
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: Siłą mężczyz­ny jest je­go cha­rak­ter, a siłą ko­biety mężczyz­na z charakterem. -Matka Teresa z Kalkuty


siłą-mężczyz­ny-jest ­go-cha­rak­ter-a łą-ko­biety-mężczyz­na-z charakterem
 cha­rak­ter W wirze życia Cytaty: