jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty

 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Thaum jest pod­sta­wową jed­nos­tką mo­cy ma­gicznej. Pow­szechnie uz­na­je się, że jest to ilość ma­gii niezbędna do stworze­nia jed­ne­go małego białego gołębia al­bo trzech stan­dardo­wych kul bilardowych. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Nar­ko­tyki są trujące Ale za to wciągające Nar­ko­tyki są niezdrowe Ale za to odlotowe Nar­ko­tyki nie są tanie Ale nieźle ryją banie Nar­ko­tyki przemycane prędko są rozchwytywane Nar­ko­tyki nielegalne Są naj­bar­dziej opłacalne Ten kto bie­rze narkotyki Z cza­sem ro­bi się człek dziki Ten kto nar­ko­tyki bierze życia swe­go nie ustrzeże Nar­ko­tyki są dla dzieci gdy chcesz by z nich były śmieci Jeśli nie chcesz, uczyń tako: dragów nie da­waj dzieciakom! Z se­rii: we­sołe pióro K.prze­ciw prob­le­mom dzi­siej­sze­go świata. -K. K. Hunt


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: O nar­cyzmie: Dla nar­cy­za żaden kom­ple­ment nie ma ta­kiej siły jak własny. -Marcin Kossek


o nar­cyzmie-dla-nar­cy­za-żaden-kom­ple­ment-nie  ­kiej-ły-jak własny
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Bo­gac­two i mądrość, jak nar­cyz i róża - nig­dy nie kwitną o jed­nym czasie. -Szahid z Balchu


bo­gac­two-i mądrość-jak nar­cyz-i róża- nig­dy-nie kwitną-o jed­nym-czasie
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Mieć pięć dzieci Pa­tolo­gia !  Po­wie­działa jed­na pa­ni To jak bieda i cho­roby Nieświado­mość Głupiej ma­my Gdy skończyła Tuż przy wyjściu oz­najmiła -Że na spa­cerze Z pu­pila­mi czy­li psa­mi Jeszcze dziś nie była  -RozaR


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Muszę jed­nak coś czuć pod sto­pami. Na skoczni mam nar­ty, w sa­molo­cie podłogę. -Adam Małysz


muszę-jed­nak-coś-czuć-pod-sto­pami-na skoczni-mam-nar­ty-w ­molo­cie-podłogę
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa. -Stefan Pacek


nie-masz-racji-mówiąc-że-ktoś-nie-racji-prawie-każdy-rację-z-tym-tylko-że-racja-jednych-jest-prawdziwa-innych-fałszywa
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Ma­ma os­trze­gała mnie przed nar­ko­tyka­mi i in­ny­mi środ­ka­mi uza­leżniający­mi. Zaw­sze sta­rałam się trzy­mać od nich jak naj­da­lej, aby przy­pad­kiem nie skończyć tak jak nar­ko­mani. Wte­dy po­jawiłeś się Ty. Byłeś naj­silniej­szą używką, skut­ka­mi bra­ku Ciebie były łzy i słaby stan psychiczny. Jes­teś nar­ko­tykiem, tak dob­rym, że nie da się te­go opi­sać. Każdy z Nas po­pad­nie kiedyś w to uza­leżnienie. Jest to bo­wiem naj­piękniej­szy nar­ko­tyk, zwa­ny miłością. -Nicole


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Zda­je się, że chy­ba jed­nym z naj­gor­szych świństw spo­między tzw.


zda­-ę-że chy­ba-jed­nym-z naj­gor­szych-świństw-spo­między-tzw-białych obłędów-czy­li-nar­ko­tyków-wyższe­go-rzę
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Kontrowersiści* bronią panującej religii z tej tylko racji, że jest panująca; zwalczają tych, którzy ją atakują, z tej tylko racji, że ją atakują. -Montesquieu


kontrowersiś-bronią-panującej-religii-z-tej-tylko-racji-że-jest-panująca-zwalczają-tych-którzy-ją-atakują-z-tej-tylko-racji-że-ją-atakują
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Ce­lem życia jest: w swo­jej małej jed­nos­tko­wej duszy od­bić jak naj­więcej kosmosu. -Henryk Elzenberg


ce­lem-życia-jest-w swo­jej-łej-jed­nos­tko­wej-duszy-od­bić-jak naj­więcej-kosmosu
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: tyl­ko niez­wykły człowiek pot­ra­fi od­kryć światło w in­nych i w sobie z zam­knięty­mi oczami ta­kiej jed­nej wyjątko­wej :)  -yestem


tyl­ko-niez­wykły-człowiek-pot­ra­fi-od­kryć-światło-w in­nych-i w sobie-z-zam­knięty­mi-oczami-­kiej-jed­nej-wyjątko­wej- 
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Boże, zrób ze mnie uczci­wego człowieka, nie czyń jed­nak uczci­wej kobiety. -Ninon de Lenclos


boże-zrób-ze mnie-uczci­wego-człowieka-nie czyń-jed­nak-uczci­wej-kobiety
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: W ska­li geolo­gicznej człowiek żyje jak mo­tyl – jednodniówka. -Stanisław Lem


w ska­li-geolo­gicznej-człowiek-żyje-jak mo­tyl- jednodniówka
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Ca­sano­va, mówią plotki, w mieście szu­ka no­wej płotki. Jed­nak prob­lem to niemały, wszys­tkie Pan­ny już mu 'dały'... Jar­ko­wi, bo so­bie nag­ra­bił.... ;>  -Sylwuchna


ca­sano­va-mówią-plotki-w-mieście-szu­ka-no­wej-płotki-jed­nak-prob­lem-to niemały-wszys­tkie-pan­ny-już-mu 'dały'-jar­ko­wi
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Nadzieja to pa­tolo­gia ok­re­su doj­rze­wania, tak sa­mo jak trądzik i bu­zujące hormony. -Jodi Picoult


nadzieja-to pa­tolo­gia-ok­re­su-doj­rze­wania-tak-­mo-jak trądzik-i bu­zują-hormony
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Nar­racji Cytaty: Mi­tolo­gia to tyl­ko baj­ki ludów, które wyg­rały, bo miały większe miecze. -Terry Pratchett


mi­tolo­gia-to tyl­ko-baj­ki-ludów-które-wyg­rały-bo miały-większe-miecze