jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty

 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Thaum jest pod­sta­wową jed­nos­tką mo­cy ma­gicznej. Pow­szechnie uz­na­je się, że jest to ilość ma­gii niezbędna do stworze­nia jed­ne­go małego białego gołębia al­bo trzech stan­dardo­wych kul bilardowych. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Mieć pięć dzieci Pa­tolo­gia !  Po­wie­działa jed­na pa­ni To jak bieda i cho­roby Nieświado­mość Głupiej ma­my Gdy skończyła Tuż przy wyjściu oz­najmiła -Że na spa­cerze Z pu­pila­mi czy­li psa­mi Jeszcze dziś nie była  -RozaR


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Ce­lem życia jest: w swo­jej małej jed­nos­tko­wej duszy od­bić jak naj­więcej kosmosu. -Henryk Elzenberg


ce­lem-życia-jest-w swo­jej-łej-jed­nos­tko­wej-duszy-od­bić-jak naj­więcej-kosmosu
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: tyl­ko niez­wykły człowiek pot­ra­fi od­kryć światło w in­nych i w sobie z zam­knięty­mi oczami ta­kiej jed­nej wyjątko­wej :)  -yestem


tyl­ko-niez­wykły-człowiek-pot­ra­fi-od­kryć-światło-w in­nych-i w sobie-z-zam­knięty­mi-oczami-­kiej-jed­nej-wyjątko­wej- 
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Boże, zrób ze mnie uczci­wego człowieka, nie czyń jed­nak uczci­wej kobiety. -Ninon de Lenclos


boże-zrób-ze mnie-uczci­wego-człowieka-nie czyń-jed­nak-uczci­wej-kobiety
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: W ska­li geolo­gicznej człowiek żyje jak mo­tyl – jednodniówka. -Stanisław Lem


w ska­li-geolo­gicznej-człowiek-żyje-jak mo­tyl- jednodniówka
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Ca­sano­va, mówią plotki, w mieście szu­ka no­wej płotki. Jed­nak prob­lem to niemały, wszys­tkie Pan­ny już mu 'dały'... Jar­ko­wi, bo so­bie nag­ra­bił.... ;>  -Sylwuchna


ca­sano­va-mówią-plotki-w-mieście-szu­ka-no­wej-płotki-jed­nak-prob­lem-to niemały-wszys­tkie-pan­ny-już-mu 'dały'-jar­ko­wi
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Nadzieja to pa­tolo­gia ok­re­su doj­rze­wania, tak sa­mo jak trądzik i bu­zujące hormony. -Jodi Picoult


nadzieja-to pa­tolo­gia-ok­re­su-doj­rze­wania-tak-­mo-jak trądzik-i bu­zują-hormony
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Mi­tolo­gia to tyl­ko baj­ki ludów, które wyg­rały, bo miały większe miecze. -Terry Pratchett


mi­tolo­gia-to tyl­ko-baj­ki-ludów-które-wyg­rały-bo miały-większe-miecze
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Mówi­my że Ro­meo i Ju­lia to przykład praw­dzi­wej a za­razem dra­matycznej miłości... Wielu mówi o tej tra­gedii. Mówi­my jak to oni cier­pieli, jak obo­je przeżywa­li nawza­jem swą śmierć... Ja jed­nak uważam, że by­li jed­ny­mi z naj­szczęśliw­szych kochanków, nie dla­tego, że się bez­gra­nicznie kocha­li, lecz dla­tego, że o tym wiedzieli... -Aleqandra


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Pa­tolo­giczne


pa­tolo­giczne-500+- od­bierz-pieniądze-za dzieci-a dzieci-do śmieci
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Ap­ro­bata otocze­nia sta­je się nieraz większą przy­jem­nością od bar­dziej pier­wotnej biolo­gicznej przyjemności. -Antoni Kępiński


ap­ro­bata-otocze­nia-sta­ ę-nieraz-większą-przy­jem­nośą-od bar­dziej-pier­wotnej-biolo­gicznej-przyjemnoś
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Nie kuszą mnie ba­nały Zbyt wiele jest podobieństw Unii z Radziec­ka wspólnotą By po­pierać Mi­raż kom­fortu Jałowej mie­szan­ki bez na­rodo­wej Tam za ścianą następne­go ro­ku Wi­dać tyl­ko prob­le­my Nie po­pieram no­wej Czer­wo­nej gangreny  -RozaR


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Skra­dają się cicho, groźnie niczym de­tek­ty­wi Pin­kerto­na, biorą mnie między siebie - Przygnębienie us­ta­wia się z le­wej, Sa­mot­ność z pra­wej. Nie muszą mi po­kazy­wać odznak. Dob­rze znam tych agentów. Od lat gra­my ze sobą w kot­ka i myszkę. -Elizabeth Gilbert


 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie. -Pierre La Mure


nie-is­tnieje-miłość-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-może ę-obudzić-tyl­ko-pożądanie
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Ko­biety, po­myślał, zaw­sze były potężny­mi i ta­jem­niczy­mi is­to­tami, na­wet jeśli nie znały sztu­ki ma­gicznej. Do­daj cza­ry, a mężczyz­na nie ma szans. -Nora Roberts


ko­biety-po­myśł-zaw­sze-były-potężny­mi-i ­jem­niczy­mi-is­to­tami-na­wet-śli-nie znały-sztu­ki-­gicznej-do­daj cza­ry
 jed­nowątko­wej Mi­tolo­gicznej Cytaty: Pa­tolo­gia zaczy­na się wówczas, gdy przedział między przyszłością a przeszłością jest tak duży, iż człowiek nie jest w sta­nie go przekroczyć. -Antoni Kępiński


pa­tolo­gia-zaczy­na ę-wówczas-gdy-przedział-między-przyszłośą-a przeszłośą-jest tak-ży-iż człowiek-nie jest w sta­nie