ko­niec Końcem Cytaty

 ko­niec Końcem Cytaty: Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner


język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
 ko­niec Końcem Cytaty: Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata. -Janusz Leon Wiśniewski


każdy-jest prze­kona­ny-że ­go-śmierć-będzie-końcem-świata-nie wie­rzy-że będzie-to ko­niec-tyl­ko-i wyłącznie-­go-świata
 ko­niec Końcem Cytaty: W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie... -Chemik -a


 ko­niec Końcem Cytaty: • 


 -miłoś-nie wol­no-ka­rać-przy­jaźą-ko­niec-to ko­niec- 
 ko­niec Końcem Cytaty: Star­co­wi trud­no odmłod­nieć, zdziecin­nieć - łatwo. -Tadeusz Kotarbiński


star­co­wi-trud­no-odmłod­nieć-zdziecin­nieć- łatwo
 ko­niec Końcem Cytaty: Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka. -Edgar Allan Poe


 ko­niec Końcem Cytaty: No­wy początek jest końcem te­go co było  -samothnick


no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
 ko­niec Końcem Cytaty: Konie końcem, szczygieł z dzwońcem. -Anonim


konie-końcem-szczygieł-z-dzwońcem
 ko­niec Końcem Cytaty: Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci... -Zielona15


 ko­niec Końcem Cytaty: Nie wiążmy końca z końcem na węzeł gordyjski. -Urszula Zybura


nie-wiążmy-końca-z-końcem-na-węzeł-gordyjski
 ko­niec Końcem Cytaty: Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie. -Mieczysław Maliński


prze­baczyć- to nie znaczy-za­pom­nieć- bo za­pom­nieć ę-nie da-to znaczy-żyć-da­lej-ra­zem-podjąć-wspólną-drogę-choć
 ko­niec Końcem Cytaty: ma­teria końcem i początkiem zmian myśli życie w przestrzeni  -Cykam


­teria-końcem-i-początkiem-zmian-myśli-życie-w przestrzeni 
 ko­niec Końcem Cytaty: Ludzi gubi to, że nie umieją powiązać początku z końcem. -Alkman z Sardes


ludzi-gubi-to-że-nie-umieją-powiązać-początku-z-końcem
 ko­niec Końcem Cytaty: Czas pędzi.. A my jes­teśmy za­wie­sze­ni między początkiem a końcem.. -Lanni


czas-pędzi-a my jes­teśmy-za­wie­sze­-między-początkiem-a końcem
 ko­niec Końcem Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte


niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
 ko­niec Końcem Cytaty: Koniec końcem, żaden ultra-czerwony promień nie zwycięży dolara. -Aleksy Tołstoj


koniec-końcem-żaden-ultra-czerwony-promień-nie-zwycięży-dolara
 ko­niec Końcem Cytaty: Znajomość ludzkiej natury powinna być początkiem i końcem wykształcenia każdego polityka. -Henry Adams


znajomość-ludzkiej-natury-powinna-być-początkiem-i-końcem-wykształcenia-każdego-polityka
 ko­niec Końcem Cytaty: A to będę się śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem. -Stanisław Jerzy Lec


a-to-będę-ę-śmiał-gdy-nie-zdążą-ze-zniszczeniem-świata-przed-jego-końcem