na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty

Go to Gemtracks Beats
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: W baśniach tkwi ero­tyczna siła po­budza mi wyob­raźnię na­miętnie .. dziew­czyn­ka z za­pałka­mi i szew­czyk dra­tew­ka.. ..sierot­ka ma­rysia i królew­na śnieżka.. ..bal­ta­zar gąbka i smok wawelski.. przesadziłem..?może.. baśń to wyob­raźnia venus.. tu­taj wszys­tko jest możli­we .. kruk i lis.. ..czer­wo­ny kap­tu­rek i bab­cia.. ..an­dersen i bra­cia grimm.. -zlo282
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym. -Cyceron
dob­rze-po­win­no-dziać ę-dob­rym-a ź-złym
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Pra­wo sta­wia dob­ro ogółu po­nad dob­rem jednostki. -Cyceron
pra­wo-sta­wia-dob­ro-ogółu-po­nad-dob­rem-jednostki
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Między dob­ry­mi wszys­tko dob­rze się układa. -Cyceron
między-dob­ry­mi-wszys­tko-dob­rze ę-układa
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być. -Charles Bukowski
Życie-jest tak-dob­re-jak dob­rym-poz­wa­lasz-mu być
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem. -Ryszard Kapuściński
dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Z te­go wszys­tkiego mądrość jest początkiem wszel­kiego dob­ra i dob­rem najwyższym. -Epikur
z te­go-wszys­tkiego-mądrość-jest początkiem-wszel­kiego-dob­ra-i dob­rem-najwyższym
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Kto czy­ni dob­ro, dob­rym się staje. -Bujak Bogusław
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Giną dob­re praw­dy z bra­ku dob­rej obrony. -Wacław Berent
giną-dob­re-praw­dy-z bra­ku-dob­rej-obrony
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej. -Robert Baden-Powell
być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Nie to dob­re, co dob­re, ale to, co się ko­mu podoba. -Andrzej Maksymilian Fredro
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Głupo­ta nie zaw­sze czy­ni złym, złość zaw­sze czy­ni głupim. -Francoise Sagan
głupo­-nie zaw­sze-czy­-złym-złość-zaw­sze-czy­-głupim
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com  -M44G
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Jest lepiej. Cho­ciaż i tak bez­nadziej­nie bez ciebie. I na­dal nie mogę zasnąć. Gdy myślę o tym że już cię nie zo­bacze Mo­je życie tra­ci wartość. Świat chy­ba zro­bił mi na złość  -Angel shameful~
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Tak było, jest i będzie: po­dob­ny szu­ka po­dob­ne­go sobie. Sic fuit, est et erit: si­milis si­milem si­bi quaerit. (łac.)  -Autor nieznany
tak-było-jest i będzie-po­dob­ny-szu­ka-po­dob­ne­go-sobie-sic-fuit- erit-­milis-­milem-­bi-quaerit-łac 
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: za­tajo­na złość w jękach wiatru smu­gami deszczu ko­lej­ny policzek wstrząśnięta i zmieszana wanną kieliszek ze szminką już po a może przed ka­pie tęsknota trwo­niąca ty­kanie zegarków z pus­te­go nie nalejesz ale do ro­bi różnicę a to tyl­ko ko­lej­ny przeciek mo­jej niepogody  -Papużka
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Jeśli dob­rze się zas­ta­nowisz, zaw­sze stwier­dzisz, że dob­ry czyn jest naj­lep­szy dla ciebie. -Peter Singer
jeśli-dob­rze ę-zas­­nowisz-zaw­sze-stwier­dzisz-że dob­ry-czyn-jest naj­lep­szy-dla-ciebie
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Dob­ro jest dla każdego. Lecz ze względu na zapotrzebowanie dob­ro - niedob­re dla złego. o11  -wdech
dob­ro-jest dla-każdego-lecz-ze wzglę-na zapotrzebowanie-dob­ro- niedob­re-dla-złego-o11 
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Dob­re gniaz­da - dob­re plemię. -Andrzej Maksymilian Fredro
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja  -bezoddechu
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Każda pra­ca jest dob­ra, o ile jest dob­rze wykonywana. -Albert Einstein
każda-pra­ca-jest dob­ra-o ile-jest dob­rze-wykonywana
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Nikt by nie pa­miętał o dob­rym Sa­mary­tani­nie, gdy­by miał tyl­ko dob­re in­ten­cje. By przejść do his­to­rii, mu­siał mieć też pieniądze. -Margaret Thatcher
nikt-by nie pa­mięł-o dob­rym-sa­mary­tani­nie-gdy­by-miał-tyl­ko-dob­re-in­ten­cje-by przejść-do his­to­rii-mu­siał-mieć
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Krzyk Łzy Nerwy Os­tre słowa Złość... Kłótnia - ( jed­na z tych co sprawiają, że w płucach ciąży nawet powietrze)... Na ko­niec Je­go decyzja -Nie widzi­my się przez tydzień... Siedem dni całuję go i dotykam z zam­knięty­mi oczyma uparcie (nie pat­rząc wcale) po­za widokiem na pa­mięć wed­le życzenia (Pod­glądam czasem....kłamię)  -Uśmiechnięta Anielica
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: bied­ny stu­ka do drzwi pa­na mądra­li i mówi : - wczo­raj pa­na żona dała mi ka­wałek tor­tu ... - dob­rze, dob­rze, za­raz przy­niosę pa­nu także te pi­gułki przeczyszczające  -lovely-girl
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu. -Carl Gustav Jung
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: bo jes­tem wol­na od te­go poczu­cia, że coś muszę zro­bić, bo nie muszę się bać, że coś zro­biłam źle, bo po pros­tu mogę być sobą. nie muszę się poświęcać i męczyć. zas­ta­nawiać się, co będzie jut­ro. po­mimo, że uczu­cia na­dal trwają, a wspom­nienia są jeszcze żywym śla­dem bez zniek­ształceń spo­wodo­wanych przez upływ cza­su, to i tak jes­tem szczęśli­wa . -Olusia1007
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Jeśli kos­mi­ci od­wiedzą nas kiedy­kol­wiek, myślę, że skut­ki mogą być po­dob­ne, jak w przy­pad­ku od­kry­cia Ame­ryki przez Krzyszto­fa Ko­lum­ba. Jak wiado­mo, wy­darze­nie to oka­zało się niez­byt po­myślne dla rdzen­nych mie­szkańców te­go kon­ty­nen­tu. Wys­tar­czy nam zresztą przyj­rzeć się sa­mym so­bie, aby dojść do wnios­ku, że in­te­ligen­tne życie może w swym roz­wo­ju przyb­rać pos­tać, z jaką wo­leli­byśmy się raczej nie spotkać. -Stephen Hawking
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka. -Józef Stanisław Tischner
dob­ro-nie is­tnieje-inaczej-jak tyl­ko-ja­ko-kon­kret­na-dob­roć-i wol­ność-kon­kret­ne­go-człowieka
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: zasłyszane: pew­na pa­ra kłociła się od dob­rych pa­ru minut ON: prze­cież cie kocham wiesz jak na mnie działasz...Mógł bym Cię wziąść na­wet teraz! Ona: No właśnie idioto...pożądaj mo­jego in­te­lek­tu.cyc­ki mi kiedyś ob­wisną! Ty mnie pop­rostu prag­niesz, nie myl te­go z miłością, chce byś po­kochał i zro­zumiał MNIE. za­padła cisza.... ON: nie rozumiem...? Bo miłość to chy­ba nie wy­raża się w prag­nieniu up­ra­wiania sek­su, lecz w prag­nieniu wspólne­go snu. Pop­rostu by­cia blisko. -wesolutka214
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Dob­ro jest dob­re, a więc nie może być złe, wys­tar­czy przyjąć tyl­ko pun­kt widze­nia dobra. In­spi­racją le­gen­da por­ta­lu nasz umiłowa­ny Ka­raczan 19 za które­go Bo­gu niech będą dzięki!  -fyrfle
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: na dzień dob­ry, dob­ry wieczór.. ser­ce z pier­si chce wyskoczyć.. gdy Twe us­ta, Two­je oczy.. pat­rzę - one mówią wszystko.. ze­ro słów i tyl­ko gesty.. tchu brakuje.. tak Cię Kocham.. tak mnie Kochasz... -tylkoty38
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Wiel­kie uczu­cia są nieme. -Alfred Aleksander Konar
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Sen i śmierć to bra­cia bliźniacy. -Homer
sen-i śmierć-to bra­cia-bliźniacy
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32
ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
 na złość Dob­ro­cią Poczęstuj­my Cytaty: Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. -Melchior Wańkowicz