na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty

 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Można wejść do tej sa­mej rze­ki - jak naj­bar­dziej - na­wet jeżeli brze­gi za­rosły trzciną, a gdzieś przy brze­gu po­jawiła się nieo­cze­kiwa­na mieliz­na. To właśnie rze­ki są jed­ny­mi z rzad­kich niez­mien­nych zja­wisk na świecie, i w cza­sie, i w przestrzeni. -Olga Tokarczuk


 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Jeżeli cię obrzucają błotem, strzeż się oddawać wet za wet, bo musiałbyś się zniżyć i zawalać powtórnie... -József Eotvos


jeżeli-ę-obrzucają-błotem-strzeż-ę-oddawać-wet-za-wet-bo-musiałbyś-ę-zniżyć-i-zawalać-powtórnie
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Żad­na prze­paść nie jest głębsza od prze­paści w to­bie, a żaden most nie jest potężniej­szy od mos­tu, po którym prze­mie­rzasz drogę od brze­gu marzeń do brze­gu rzeczywistości. -Bernhard Langenstein


 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Jeżeli wie­rzysz, możesz zys­kać wiele: zba­wienie i życie pośmier­tne, a gdy­by Bo­ga na­wet nie było - nic nie tracisz. Jeśli zaś nie wie­rzysz - wiele ry­zyku­jesz, bo­wiem jeżeli Bóg is­tnieje - tra­cisz wszystko. -Blaise Pascal


 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Na­wet jeżeli nauczę tyl­ko jedną osobę nadziei, nie żyłem nadaremnie. -Martin Luther King


na­wet-żeli-nauczę-tyl­ko-jedną-osobę-nadziei-nie żyłem-nadaremnie
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi. -Janusz Leon Wiśniewski


na­wet-żeli-po­cie­chy-udziela-niebo-to po­mocy-ocze­kuje ę-od ludzi
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Na­wet jeżeli jes­teś idiotą, sta­raj się nie być głupi  -Forrest Gump


na­wet-żeli-jes­teś-idiotą-sta­raj ę-nie być-głupi 
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Jeżeli kochasz, czas zaw­sze od­naj­dziesz, nie mając na­wet ani jed­nej chwili. -Jan Twardowski


jeżeli-kochasz-czas-zaw­sze-od­naj­dziesz-nie mając-na­wet-ani-jed­nej-chwili
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Na­wet, jeżeli wie­działeś, że ta oso­ba jest zła... to jej pot­rze­bujesz, bo ona tłumi ból sa­mot­ności. -Gaara  -Masashi Kishimoto


na­wet-żeli-wie­działeś-że  oso­ba-jest zła-to jej-pot­rze­bujesz-bo ona-tłumi-ból-­­noś-gaara 
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Wzrusze­ni świet­listą chwilą, roz­grzesza­my się w so­bie, czy­tamy pal­ca­mi nasze ciała, nieokiełzna­nym gorącem od­dechu wy­pełniamy noc, jak­by kończył się świat. Na­wet sen­ny Księżyc, niemy świadek naszych westchnień, słucha nasze­go szczęścia, brze­mien­ne­go w miłość. A ty, o całe jut­ro, prag­nij mnie więcej i os­wa­jaj sobą. -Głos


 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Jeśli roz­sta­jesz się z chłopa­kiem, mu­sisz trzy­mać się od niego z da­la. Na­wet, jeżeli ser­ce pęka Ci z bólu.... -impolite


jeśli-roz­sta­jesz ę-z chłopa­kiem-mu­sisz-trzy­ć ę-od niego-z da­-na­wet żeli-ser­-pęka-ci z bólu
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: pa­mięć zanika ale nie tam gdzie bym chciała nikt nie potrafił być tak w nieby­ciu bu­kietem słów og­rze­wać stopy po brze­gi niwelować pus­tki dwojakie i na­wet jeśli sa­mot­ność wy­pełnia us­ta i dłonie nie zaz­nałam praw­dzi­wego jej smaku nie czuję może jak krzykniesz że na­dal jesteś spokój ukołysze serce   -Papużka


 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Jeżeli coś kochasz, daj mu wol­ność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Two­je. Jeżeli nie wróci, oz­nacza to, że nig­dy od początku Two­je nie było. -Salomon


jeżeli-coś-kochasz-daj-mu wol­ność-jeżeli wró-do ciebie-jest two­-jeżeli nie wró-oz­nacza-to-że nig­dy-od początku-two­
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych. -NightHuntress


czy-is­tnieje-praw­dzi­we-szczęście-może-nie-ale żeli-is­tnieje-to moim-zda­niem-jest to spełnienie-wszys­tkich-marzeń-na­wet-tych
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Słowa to tyl­ko 30% jeżeli chodzi o prze­kaz in­formac­ji, jeżeli jes­teś dob­rym mówcą to ges­ty­kulac­ja może wy­nosić 70%, na­tomiast jeżeli chodzi o ser­ce i wnętrze człowieka, to są tyl­ko dwie op­cje: jest al­bo 0 al­bo 100%, przedział obus­tron­nie domknięty... -CЯuelCOMA


 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Śmierć dziec­ka - nieważne w ja­kim wieku - jest czymś tak niena­tural­nym i niewłaści­wym, że po ta­kiej tra­gedii trud­no na no­wo od­szu­kać sens życia. Na­wet, gdy zaak­ceptu­je się ten fakt i osiągnie w ja­kimś stop­niu równo­wagę, ra­dość na zaw­sze po­zos­ta­je niedostępna, jak wspom­nienie wo­dy w wys­chniętej stud­ni, nieg­dyś pełnej po brze­gi, ale te­raz skry­wającej je­dynie głębo­ki, wil­gotny za­pach daw­nej obfitości... -Dean Ray Koontz


 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona. -Salvador Dalí


jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona
 na­wet Jeżeli Brze­gi Cytaty: Te­raźniej­szość ob­ciążona jest przeszłością i brze­mien­na w przyszłość. -Gottfried Wilhelm Leibniz


te­raźniej­szość-ob­ążona-jest przeszłośą-i brze­mien­na-w przyszłość