na­zywa Się Cytaty

 na­zywa Się Cytaty: W han­dlu człowiek mu­si kłamać i oszu­kiwać, ale na­zywa się to inaczej. I to jest właśnie ważne. Gdy­byś zwędził tę oponę, byłbyś złodziejem, ale kiedy gość chce ci uk­raść czte­ry do­lary za dziurawą, to się na­zywa po pros­tu dob­ry interes. -John Steinbeck


 na­zywa Się Cytaty: By­le me­teor, gdy spa­da, na­zywa się gwiazdą. -Janusz Roś


by­-me­teor-gdy-spa­da-na­zywa ę-gwiazdą
 na­zywa Się Cytaty: Jak na­zywa się sza­fa wo­jaka ? Ba­za marynarki... -bystry.76


jak-na­zywa ę-sza­fa-wo­jaka-ba­za-marynarki
 na­zywa Się Cytaty: Os­tatni od­ci­nek dro­gi do Bo­ga na­zywa się zaw­sze samotność. -Peter Lippert


os­tatni-od­­nek-dro­gi-do bo­ga-na­zywa ę-zaw­sze-samotność
 na­zywa Się Cytaty: Szczęście prze­lot­ne lub krótkot­rwałe na­zywa się przyjemnością. -Paul Thiry Holbach


szczęście-prze­lot­ne-lub-krótkot­rwałe-na­zywa ę-przyjemnośą
 na­zywa Się Cytaty: To,co się pos­po­licie na­zywa in­te­lek­tualiz­mem,po­win­no się raczej naz­wać szablonem. -Karol Irzykowski


toco ę-pos­po­licie-na­zywa-in­te­lek­tualiz­mempo­win­no ę-raczej-naz­wać-szablonem
 na­zywa Się Cytaty: - De­wiza próżne­go fa­ceta: Wi­no, ko­biety i seks - Cieka­we. A u ko­biet to się na­zywa feminizm... -Lira99


 de­wiza-próżne­go-fa­ceta-wi­no-ko­biety-i seks-cieka­we-a u ko­biet-to ę-na­zywa-feminizm
 na­zywa Się Cytaty: Czy rzeczywiście jest zasadą, że z biegiem lat stosunki międzyludzkie wynaturzają się i żywa, zdrowa tkanka zamienia się w dzikie mięso? -Irina Griekowa


czy-rzeczywiście-jest-zasadą-że-z-biegiem-lat-stosunki-międzyludzkie-wynaturzają-ę-i-żywa-zdrowa-tkanka-zamienia-ę-w-dzikie-mięso
 na­zywa Się Cytaty: Dro­ga człowieka do Bo­ga - na tym naj­bar­dziej stro­mym od­cinku - na­zywa się: samotność. -Peter Lippert


dro­ga-człowieka-do bo­ga- na tym-naj­bar­dziej-stro­mym-od­cinku- na­zywa-ę-samotność
 na­zywa Się Cytaty: Miłość, ten mo­tyl, które­go jed­no skrzydło na­zywa się niepew­nością, a dru­gie oszustwem. -Bolesław Prus


miłość-ten-mo­tyl-które­go-jed­no-skrzydło-na­zywa ę-niepew­nośą-a dru­gie-oszustwem
 na­zywa Się Cytaty: Porządny­mi ludźmi na­zywa się zaz­wyczaj tych ludzi, którzy postępują tak jak wszys­cy inni. -Anatol France (François Anatole Thibault)


porządny­mi-ludźmi-na­zywa ę-zaz­wyczaj-tych-ludzi-którzy-postępują-tak-jak wszys­cy-inni
 na­zywa Się Cytaty: Człowiek zużywa dziś na wszys­tko mniej cza­su i więcej pieniędzy, i właśnie to na­zywa się u nas postępem. -Frank Sinatra


człowiek-zużywa-dziś-na wszys­tko-mniej-cza­su-i więcej-pieniędzy-i właśnie-to na­zywa ę-u nas-postępem
 na­zywa Się Cytaty: Każda epo­ka ma swo­je wa­dy, które su­mują się z wa­dami epok wcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­my dzie­dzic­twem ludzkości. -Heinrich Heine


każda-epo­ka- swo­-wa­dy-które-su­mują ę-z wa­dami-epok-wcześniej­szych- i to właśnie-na­zywa­my-dzie­dzic­twem-ludzkoś
 na­zywa Się Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy po­myle­ni, ale te­go, kto umie ana­lizo­wać swo­je uro­jenia, na­zywa się filozofem. -Ambrose Bierce


wszys­cy-jes­teśmy-po­myle­-ale-te­go-kto-umie-ana­lizo­wać-swo­-uro­jenia-na­zywa ę-filozofem
 na­zywa Się Cytaty: Są ta­jem­ni­ce, których dusza... nie na­zywa, nie ogląda; poz­na­je się je we dwoje. -Stanisław Brzozowski


 na­zywa Się Cytaty: Praw­dzi­wy przy­jaciel to ten, który nie na­zywa się nim, a nim jest. -qches


praw­dzi­wy-przy­jaciel-to ten-który-nie na­zywa ę-nim-a nim-jest
 na­zywa Się Cytaty: wy­palę się na popiół ku two­jej uciesze nim za­pad­nie noc wyrzu­cisz z pamięci z pier­wszym pro­mykiem słońca od­rodzę się silniejsza wol­na i żywa ... 3.02.2016 Malusia_035   -Malusia_035


wy­palę ę-na popiół-ku-two­jej-uciesze-nim-za­pad­nie-noc-wyrzu­cisz-z pamię-z-pier­wszym-pro­mykiem-słońca-od­rodzę ę-silniejsza
 na­zywa Się Cytaty: Życie to żywa me­toda prób i błędów.   -Papużka


Życie-to żywa-me­toda-prób-i błędów-