nie wszys­tko Było Cytaty

 nie wszys­tko Było Cytaty: Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka. -Edgar Allan Poe


 nie wszys­tko Było Cytaty: Dni liczy, życie nasze pór ro­ku nutami. Nie wszys­tko piękne zawsze za­leżne ja­kimi krokami. Pięknem kiedyś la­to powiało na drodze Ciebie stawiając. Wszys­tko co było spłowiało, z Tobą to na życie zamach. Więc idź da­lej ze mną pod rękę w świat niez­na­ny jutrem. Ja sobą poręczę że wszys­tko nie było snem. Dzień na­rodzin codzien­nie obchodzimy wspólnie i osobno. Bo sobą się cieszymy i jes­teśmy parą zgodną . 100 la­tek Kochanie  -Xmen


 nie wszys­tko Było Cytaty: Wszys­tko już było i wszys­tko jeszcze będzie. -Wiesław Brudziński


wszys­tko-już-było-i wszys­tko-jeszcze-będzie
 nie wszys­tko Było Cytaty: No cóż? było kil­ka miłości i trwo­ga, i no­ce bezsenne, było dużo tkli­wości i złości, wszys­tko zmienne. -Władysław Broniewski


no cóż-było-kil­ka-miłoś-i-trwo­ga-i no­-bezsenne-było-żo-tkli­woś-i złoś-wszys­tko-zmienne
 nie wszys­tko Było Cytaty: Wszys­tkie mo­je sa­mobójstwa były nieudane. Właści­wie wszys­tko było nieuda­ne: i życie, i samobójstwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


 nie wszys­tko Było Cytaty: To wszys­tko mu­siało dziać się na prawdę. To wszys­tko nie mogło być tyl­ko wyt­wo­rem mo­jej wyob­raźni, tak jak nie było nim ryt­miczne łup-łup-łup mu­zyki z sąsied­niego po­koju, które ja­kimś cu­dem ideal­nie zgry­wało się z szyb­kim łup-łup-łup mo­jego serca... -Meg Cabot


 nie wszys­tko Było Cytaty: Przet­warzam da­ne jak komputer, mi­mo wszys­tkich tych rzeczy, pa­mietam wszys­tko, jak­byś puścił film i od­tworzył na szybko, wszys­tko przepływa wam przez pal­ce, ja za­pamietu­je każdy parcel, życie to jak kosz, usu­wasz ,tworzysz, do­dajesz wszys­tko na swój koszt, nikt za błedy two­je nie od­po­wie, nikt ich tez nie naprawi, weź pli­ki i roz­pla­nuj wszys­tko tak by kosz usunąc z dys­ku umysłu. -orlik


 nie wszys­tko Było Cytaty: Nau­czyłem się z cza­sem, że wszys­tko w życiu ma swoją cenę i za wszys­tko płacić trze­ba ta­kim lub in­nym spo­sobem. I jeśli po­pat­rzę wstecz na mo­je życie, z go­ryczą przyj­dzie mi wyz­nać, że twar­dym dla mnie było mis­trzem i niez­byt długo ka­zało po­zos­ta­wać w terminie... -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


 nie wszys­tko Było Cytaty: Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu


wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje
 nie wszys­tko Było Cytaty: Wszys­tko przed na­mi, prócz te­go co już było. -Kapitan


wszys­tko-przed-na­mi-prócz-te­go-co już-było
 nie wszys­tko Było Cytaty: Miałem sen. Ludzie chodzi­li i umiera­li, a wokół nich nie było żad­nych mo­gił. Umiera­li, bo by­li puści. Wraz z po­ran­kiem dos­trzegłem, że jes­teśmy jak Ci ludzie, po­nieważ ma­my wszys­tko, ale wszys­tko ma­my w rękach, a nie w so­bie. Nasze ręce są kruche, a wnętrza zam­knięte. I umiera­my idąc, co­raz spoglądając z nadzieją, że mo­giły wokół siebie ujrzymy. -MyArczi


 nie wszys­tko Było Cytaty: Wszys­tko tam było ta­nie oraz podłego ga­tun­ku. Włącznie z ludzkim życiem. -Jacek Piekara


wszys­tko-tam-było-­nie-oraz-podłego-ga­tun­ku-włącznie-z ludzkim-życiem
 nie wszys­tko Było Cytaty: gdy przyszło opamiętanie.... na wszys­tko in­ne było już za późno... -aura69


gdy-przyszło-opamiętanie-na-wszys­tko-in­ne-było-już-za późno
 nie wszys­tko Było Cytaty: Nig­dy nie za­pomi­naj, że wszys­tko, co Hit­ler uczy­nił w Niem­czech, było legalne. -Martin Luther King


nig­dy-nie za­pomi­naj-że wszys­tko-co hit­ler-uczy­ł-w niem­czech-było-legalne
 nie wszys­tko Było Cytaty: Kiedyś życie było ZWYK­LE. Dzi­siaj wszys­tko sta­je się CZASEM. -Maverick123


kiedyś-życie-było-zwyk­le-dzi­siaj wszys­tko-sta­ ę-czasem
 nie wszys­tko Było Cytaty: Boże, ile ja bym dała, żeby Cię dot­knąć. Tak nie­chcący dot­knąć. I przy­tulic na po­zeg­na­nie. I po­całować w czoło w geście opiekun­czym. Wszys­tko, wszys­tko od­dam. Za­bieraj­cie ludzie wszys­tko, na­wet mo­je sta­tuet­ki i me­dale. Ty zastępu­jesz mi całą gablotę. -Ratyniak


 nie wszys­tko Było Cytaty: Wszys­tko już było, część życia spi­sana, dziw­ny ten czas… …niepamięci. -LiaMort


wszys­tko-już-było-część-życia-spi­sana-dziw­ny-ten-czas-niepamię
 nie wszys­tko Było Cytaty: I tyl­ko niebo w jej życiu było błękit­ne, wszys­tko in­ne czarną barwą się obszyło... -opuszczona


i tyl­ko-niebo-w jej-życiu-było-błękit­ne-wszys­tko-in­ne-czarną-barwą ę-obszyło