on wie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
 on wie Cytaty: Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak!  -Apostrof
 on wie Cytaty: Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie. -Zenon Bosacki
Łat­wiej-jest coś-wie­dzieć-ż-wie­dzieć-skąd ę-to wie
 on wie Cytaty: Wie­dzieć chciał książę, wszys­tko o wszystkim, Zmieścić to pragnął w swoim pojęciu. Gdy już tej wie­dzy był bar­dzo bliski, Wie­rzyć przes­ta­no w baj­ki o księciu. -Mundek
wie­dzieć-chciał-książę-wszys­tko-o wszystkim-zmieść-to pragnął-w swoim-pojęciu-gdy-już-tej wie­dzy-był-bar­dzo-bliski-wie­rzyć
 on wie Cytaty: - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert. -Umberto Eco
 on wie Cytaty: Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie
bo po mi­mo-młode­go-wieku-wie­działa- że nie za­bije-no­wego-życia-wie­działa- że to życie-kiedyś-przy­tuli-ją i po­wie
 on wie Cytaty: Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Łat­wiej-jest wie­rzyć-w życie-wie­czne-ż-nie wie­rzyć-tak ­mo-jest z wiarą-w boga
 on wie Cytaty: Obudziłem się i wie­działem, że od­szedł. Wie­działem to od ra­zu. Kiedy się ko­goś kocha, wie się ta­kie rzeczy. -David Almond
obudziłem ę-i wie­działem-że od­szedł-wie­działem to od ra­zu-kiedy ę-ko­goś-kocha-wie ę-­kie-rzeczy
 on wie Cytaty: Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie - oto prawdziwa wiedza. -Konfucjusz
wiedzieć-że-ę-wie-co-ę-wie-i-wiedzieć-że-ę-nie-wie-czego-ę-nie-wie-oto-prawdziwa-wiedza
 on wie Cytaty: Nie wie­działam, że is­tnieje miłość, ta­ka jak ta. Nie zmysłowa, lecz czys­ta, bez na­miętności. Ta­ka, która nie zważa na wiek i fi­zyczne ułom­ności, nie pat­rzy na to, co po­wie­rzchow­ne, lecz wypływa z głębo­kiej, pra­wie nieziem­skiej więzi. -Margit Sandemo
 on wie Cytaty: Im ktoś mniej wie, tym ważniej­sze mu się wy­daje to, co wie. -Jerzy Drobnik
im ktoś-mniej-wie-tym-ważniej­sze-mu ę-wy­daje-to-co wie
 on wie Cytaty: Kto mówi wszystko, co wie, wygada także to, czego nie wie. -Bacon Francis
kto-mówi-wszystko-co-wie-wygada-także-to-czego-nie-wie
 on wie Cytaty: Najmądrzej­szy jest, który wie cze­go nie wie. -Sokrates
najmądrzej­szy-jest-który-wie-cze­go-nie wie
 on wie Cytaty: Im ktoś mniej wie, tym ważniejsze mu się wydaje to, co wie. . -Jerzy Drobnik
im-ktoś-mniej-wie-tym-ważniejsze-mu-ę-wydaje-to-co-wie
 on wie Cytaty: Niewiele wie, kto swojej żonie opowiada wszystko, co wie. -Margaret Fuller
niewiele-wie-kto-swojej-żonie-opowiada-wszystko-co-wie
 on wie Cytaty: Wie­czność jest za­led­wie przeżywa­niem jed­ne­go ludzkiego żywo­ta po drugim. -R » Anne Rice » Wampir Lestat
wie­czność-jest za­led­wie-przeżywa­niem-jed­ne­go-ludzkiego-żywo­-po drugim
 on wie Cytaty: On nie wie nic, a zdaje mu się, że wie wszystko. Predestynuje go to wyraźnie do kariery politycznej. -George Bernard Shaw
on-nie-wie-nic-a-zdaje-mu-ę-że-wie-wszystko-predestynuje-go-to-wyraźnie-do-kariery-politycznej
 on wie Cytaty: Kto zro­zumiał is­totę wie­dzy - ten zaw­sze wie co robić. -karaczan19
kto-zro­zumiał-is­totę-wie­dzy- ten-zaw­sze-wie-co robić
 on wie Cytaty: Znawca: specjalista, który wie wszystko o czymś i nie wie nic o czymkolwiek innym. -Ambrose Bierce
znawca-specjalista-który-wie-wszystko-o-czymś-i-nie-wie-nic-o-czymkolwiek-innym
 on wie Cytaty: Po­wie­działbym, że piękna, wie­czna i ro­man­tyczna jest tyl­ko miłość... niespełniona. -Woody Allen
po­wie­działbym-że piękna-wie­czna-i ro­man­tyczna-jest tyl­ko-miłość-niespełniona
 on wie Cytaty: Każdy ra­nek da­je szansę na to, by wie­czo­rem móc po­wie­dzieć: to był szczęśli­wy dzień. -Małgorzata Stolarska
każdy-ra­nek-da­-szansę-na to-by wie­czo­rem-móc-po­wie­dzieć-to był-szczęśli­wy-dzień
 on wie Cytaty: Człowiek wie, że umiera, nie wie gdy się rodzi, nieprawda, że reszta całość jest milczeniem. -Jan Twardowski
człowiek-wie-że-umiera-nie-wie-gdy-ę-rodzi-nieprawda-że-reszta-całość-jest-milczeniem
 on wie Cytaty: Ko­bieto – słuchaj swo­jej intuicji! (Ja nie wiem skąd ona wie, ale często wie.)  -Gold Fishy
ko­bieto- słuchaj-swo­jej-intuicji-ja-nie wiem-skąd-ona-wie-ale-często-wie 
 on wie Cytaty: Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski
pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie 
 on wie Cytaty: Czas przy­nosi radę. Na­leży ocze­kiwać jej cier­pli­wie. By­wa, że trze­ba za­wie­rzyć chwili. -Friedrich von Schiller
czas-przy­nosi-radę-na­ży ocze­kiwać-jej-cier­pli­wie-by­wa że trze­ba-za­wie­rzyć-chwili
 on wie Cytaty: Kiedy od­wie­dza nas szczęście, pra­wie nig­dy nie jest ub­ra­ne tak, jak myśle­libyśmy je spotkać. -Andre Amiel-Lapeyre
kiedy-od­wie­dza-nas-szczęście-pra­wie-nig­dy-nie jest ub­ra­ne-tak-jak myś­libyśmy- spotkać
 on wie Cytaty: Wśród wie­rzb i ciem­nej nocy sta­liśmy przytuleni. Było nam ze sobą dobrze, nie wie­dzieliśmy, że tak się wszys­tko zmieni. Wie­rzy­liśmy so­bie wzajemnie i szczęście było z nami. By­liśmy so­bie ta­cy bliscy, by­liśmy zakochani. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
 on wie Cytaty: Przy­jaźń jest niewątpli­wie naj­sku­teczniej­szym le­kiem na cier­pienia za­wie­dzo­nej miłości. -Jane Austen
przy­jaźń-jest niewątpli­wie-naj­sku­teczniej­szym-­kiem-na cier­pienia-za­wie­dzo­nej-miłoś
 on wie Cytaty: Ona wie­działa że ją zdradził... Wte­dy po­deszła do niego i po­wie­dzała: Tyl­ko pa­miętaj, łóżko ma 2 met­ry , a życię trochę więcej. -Storczyk0801
ona-wie­działa-że ją zdradził-wte­dy-po­deszła-do niego-i po­wie­dzała-tyl­ko-pa­miętaj-łóżko- 2 met­ry- a życię
 on wie Cytaty: Więc egze­kuc­ja do­kona­na, anioł sza­tanem naz­wie bra­ta, na chwałę Pa­na i wie­czną roz­pacz świata. -Jacek Kaczmarski
więc-egze­kuc­ja-do­kona­na-anioł-sza­tanem-naz­wie-bra­-na chwałę-pa­na-i wie­czną-roz­pacz-świata
 on wie Cytaty: Dążymy do te­go by być Dążenie jest wie­czne Bieg­niemy by zdążyć Spóźnione wie­cznie Od­dycha­my słowami Później znikamy  -Royal
dążymy-do te­go-by być-dążenie-jest wie­czne-bieg­niemy-by zdążyć-spóźnione-wie­cznie-od­dycha­my-słowami-później-znikamy 
 on wie Cytaty: (...) Jak pow­stają two­je tek­sty, gdy mnie ktoś tak spy­ta, za­kur­wię z laczka i pop­ra­wię z kopyta. -Kazik Staszewski
jak-pow­stają-two­-tek­sty-gdy-mnie-ktoś-tak-spy­-za­kur­wię-z laczka-i pop­ra­wię-z kopyta
 on wie Cytaty: - Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione. -opuszczona
 on wie Cytaty: Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości. -aforystokrata
jeżeli-bóg-zna-od­po­wie­dzi-na wszys­tkie-py­tania-to człowiek-jest od­po­wie­dzią-na to z nich-przy-którym miał
 on wie Cytaty: ma­gia internetu w Pa­cano­wie czte­ry staruszki sprag­nione chłopa do poduszki młodzianów zaczepiały  w ne­cie bzdu­ry pisały obiecując na wie­rzbie gruszki  -annak
­gia-internetu-w-pa­cano­wie-czte­ry-staruszki-sprag­nione-chłopa-do poduszki-młodzianów-zaczepiały -w-ne­cie-bzdu­ry-pisały-obiecując
 on wie Cytaty: Jeżeli język nie jest pop­rawny, to co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć. Jeżeli to, co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć, nie zos­ta­nie zro­bione to, co być powinno. -Sokrates