siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Nieuk ksiądz, dok­tor, kucharz - siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-dok­tor-kucharz- siebie-i ludzi-w zdro­wiu-zawodzą
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Nieuk ksiądz, doktor, kucharz - siebie i ludzi w zdrowiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-doktor-kucharz-siebie-i-ludzi-w-zdrowiu-zawodzą
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: W zdro­wiu ... -Cykam
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Nic nie przy­niesie większej korzyści ludzkiemu zdro­wiu oraz nie zwiększy szans na przet­rwa­nie życia na Ziemi w tak dużym stop­niu jak ewo­luc­ja w kierun­ku diety wegetariańskiej. -Albert Einstein
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całość -Nicholas Sparks
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Wi­taj w cho­rym świecie zdro­wych ludzi. -respirer
wi­taj-w cho­rym-świecie-zdro­wych-ludzi
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: doszli do siebie zdro­wieli wy­pełnieni wyszli żywotni  -Cykam
doszli-do siebie-zdro­wieli-wy­pełnieni-wyszli-żywotni 
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Wśród pięknej wiosny, wśród ulic radosnych, wy­rusza na łowy - znaw­ca alkowy: bo­hater wier­sza: rzęsis­tek pochwowy. Od­wie­dza ba­ry i restauracje, tu­taj przy­kuc­nie, przyj­rzy się bacznie... Na ko­go dzi­siaj tu zapolować?, by życie przedłużyć, a zdro­wiu pomstować... A chętnych prze­cież jest jeszcze trochę ich myśli wiosen­ne i ta­kie płoche... Tu pachnie wios­na, tu płynie strumyk, O! młodzież niegłupia - używa gumek!  -Niusza
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Bogów pro­simy tyl­ko o zdro­wy rozsądek w zdro­wym ciele. -Decimus Junius Juvenalis
bogów-pro­simy-tyl­ko-o zdro­wy-rozsądek-w zdro­wym-ciele
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Zdro­we państwo - oto dziec­ko zdro­wej religii. -Piotr Szreniawski
zdro­we-państwo- oto-dziec­ko-zdro­wej-religii
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Ludzie błagają Bo­ga o zdro­wie. Nikt jed­nak ze śmier­telników nie myśli, że zacho­wanie zdro­wia leży w je­go włas­nych rękach. -Demokryt
ludzie-błagają-bo­ga-o zdro­wie-nikt jed­nak-ze śmier­telników-nie myśli-że zacho­wanie-zdro­wia-ży-w ­go-włas­nych-rękach
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Na drodze najmniejszego oporu zawodzą najsilniejsze hamulce. -Stanisław Jerzy Lec
na-drodze-najmniejszego-oporu-zawodzą-najsilniejsze-hamulce
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Jeśli mędrcy zawodzą, to nie znaczy, że głupcy świat zbawią. -Anonim
jeśli-mędrcy-zawodzą-to-nie-znaczy-że-głupcy-świat-zbawią
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Tylko tresowane dusze nigdy nie zawodzą pokładanych w nich nadziei. -Horacy Safrin
tylko-tresowane-dusze-nigdy-nie-zawodzą-pokładanych-w-nich-nadziei
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Im bar­dziej po­lega­my na in­nych, tym moc­niej ci nas zawodzą... -płonąca
im bar­dziej-po­lega­my-na in­nych-tym-moc­niej- nas-zawodzą
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Zdro­wy rozsądek może zastąpić pra­wie każdy sto­pień wyk­ształce­nia, ale żad­ne wyk­ształce­nie nie zastąpi zdro­wego rozsądku. -Arthur Schopenhauer
zdro­wy-rozsądek-może-zastąpić-pra­wie-każdy-sto­pień-wyk­ształ­nia-ale-żad­ne-wyk­ształ­nie-nie zastąpi-zdro­wego-rozsądku
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Poeta zajmuje to pogranicze świadomości, po przekroczeniu którego zawodzą słowa, choć wciąż jeszcze istnieją treści. -Thomas Stearns Eliot
poeta-zajmuje-to-pogranicze-świadomoś-po-przekroczeniu-którego-zawodzą-słowa-choć-wciąż-jeszcze-istnieją-treś
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe. -William Boetcher
by-zachować-szacunek-dla-samego-siebie-lepiej-zniechęć-do-siebie-ludzi-postępując-zgodnie-ze-swym-sumieniem-ż-zjednywać-ich-sobie-robiąc-to-co
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Mo­je osa­mot­nienie ... wilk na śnieżnym pus­tko­wiu ... niekończące się wy­cie ... -MAŁA ISLANDKA
mo­-osa­­nienie-wilk-na śnieżnym-pus­tko­wiu-niekończą ę-wy­cie
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Mały niedoj­rzały świat, kiedy się rumienię Ot tak, siedząc, na marze­niach kończąc tylko Byśmy sta­nowi­li za­rodek zdro­wy, silny Byśmy by­li so­bie życiem i tak na zaw­sze blisko Za­rodek, z które­go drze­wo piękne urośnie Wy­da zdro­we owo­ce, owo­ce miłości By korze­nie op­lotły na­wet ziemię całą By każdy kto przechodzi obok, cho­ler­nie zazdrościł Bezzwrot­nie od­dając siebie, so­bie nawzajem Połączyć umysły, ser­ca pozamieniać By mo­je Twoim było, bym żył dzięki Twemu Naj­gor­sza ka­ra mnie spot­kała, Ciebie tu­taj niema. -Bruno
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Ka­wałek po kawałku zja­dam samą siebie Po­woli uby­wa mi ciała lecz duszy jak­by więcej Aby poz­nać siebie trze­ba cza­sem wyrzeczeń Ból przy­gotu­je mi  miej­sce w raju Niewidzial­na dla ludzi ślepych Pójdę da­lej przed siebie Wiem już kim jestem. -Andrea
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Jest bar­dzo wielu ludzi, którzy tak dużo cza­su spędzają pil­nując swe­go zdro­wia, że nie star­cza im już cza­su na cie­sze­nie się życiem. -Josh Billings
jest-bar­dzo-wielu-ludzi-którzy-tak-żo-cza­su-spędzają-pil­nując-swe­go-zdro­wia-że nie star­cza-im już-cza­su-na cie­sze­nie ę
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski
najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Miłość to stan wyjątko­wy. Ser­ce bi­je na alarm, wszys­tkie zmysły są w po­goto­wiu, następu­je wówczas jed­nak zaćmienie umysłu. A więc uwaga!  -Magdalena Samozwaniec
miłość-to stan-wyjątko­wy-ser­ bi­-na alarm-wszys­tkie-zmysły-są w po­goto­wiu-następu­-wówczas-jed­nak-zaćmienie-umysłu
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Tak na prawdę do­biera­my so­bie ta­kich przy­jaciół, który­mi sa­mi według siebie jes­teśmy. Mam na myśli to, że siebie uważamy za oso­by szlachet­ne i po­dob­nych so­bie chce­my mieć wokół siebie, ludzi po­dob­nie myślących i czujących, tak, aby pow­stała nić po­rozu­mienia wspólne­go, która będzie fun­da­men­tem tej przy­jaźni i uczy­ni ją prawdziwą. -Mateusz Piecki Schizoidalny
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Krążenie ludzi koło siebie jest po­dob­ne do krążenia koło siebie gwiazd-jest równie sa­mot­ne i równie związane  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
krążenie-ludzi-koło-siebie-jest po­dob­ne-do krążenia-koło-siebie-gwiazd-jest-równie-­­ne-i równie-związane 
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: W ogóle An­gli­cy sza­nują sta­rość tyl­ko, o ile ona sa­ma się siebie nie wstydzi i nie mówi „pas”. Ko­biety rzad­ko uk­ry­wają swój wiek, bo chro­nolo­gia nie ty­le jest tu­taj nas­ta­wiona na seks, ile na zdro­wie, i nie ty­le na urodę, co na żywotność. -Maria Kuncewiczowa
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Spójrz na ludzi wokół siebie - to Two­je emocje. -Clyde
spójrz-na ludzi-wokół-siebie- to two­-emocje
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Zbyt duża pew­ność siebie gu­bi ludzi najbardziej. -każdyponadkażdym
zbyt-ża-pew­ność-siebie-gu­bi-ludzi-najbardziej
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Zaklęcie wy­pełzło ze swe­go leża w głębi dziewiczych ścieżek umysłu i te­raz sie­działo bez­czel­nie w przedmózgo­wiu, podzi­wiało wi­doki i wy­kony­wało psychiczny od­po­wied­nik jedze­nia prażonej kukurydzy. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Takt to umiejętność takiego przedstawiania ludzi, jakimi sami najchętniej siebie widzą. -Abraham Lincoln
takt-to-umiejętność-takiego-przedstawiania-ludzi-jakimi-sami-najchętniej-siebie-widzą
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Aby pozyskać ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich sami siebie uważają. -William Faulkner
aby-pozyskać-ludzi-należy-ich-uważać-za-takich-za-jakich-sami-siebie-uważają
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Aby człowiek czuł siebie, konieczne jest, by się w jakikolwiek sposób ustosunkował do ludzi. -Maksym Gorki
aby-człowiek-czuł-siebie-konieczne-jest-by-ę-w-jakikolwiek-sposób-ustosunkował-do-ludzi
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem. -H » Khaled Hosseini » Chłopiec z latawcem
 siebie I ludzi W zdro­wiu Zawodzą Cytaty: Miłość to uszanowanie siebie i drugiej osoby. Najważniejsze, aby kochać ludzi bez względu na to, jacy są, i pozwolić im takimi pozostać. -Andrew Matthews
miłość-to-uszanowanie-siebie-i-drugiej-osoby-najważniejsze-aby-kochać-ludzi-bez-wzglę-na-to-jacy-są-i-pozwolić-im-takimi-pozostać