to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty

 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Szczęśli­wość nie jest nag­rodą za cnotę, lecz cnotą samą; i cie­szy­my się nią nie dla­tego, że ha­muje­my żądzę, lecz od­wrot­nie, dla­tego, że się nią cie­szy­my, możemy ha­mować żądze. -Baruch Spinoza


 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Najza­baw­niej­sze w ludziach jest to, że będąc młody­mi, marzą o tym, aby być star­szy­mi, a będąc star­szy­mi, chcą być młod­si ... Zaw­sze wszys­tko pogmatwane. -doorka


najza­baw­niej­sze-w ludziach-jest to-że będąc-młody­mi-marzą-o tym-aby być-star­szy­mi-a będąc-star­szy­mi-chcą-być-młod­
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Pew­ne­go przy­jaciela poz­na­je się w sy­tuac­ji niepewnej. -Cyceron


pew­ne­go-przy­jaciela-poz­na­ ę-w sy­tuac­ji-niepewnej
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: War­tym poz­na­nia jest ten człowiek, które­go im bliżej poz­na­jemy, tym bar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszcze mało znamy. -aforystokrata


war­tym-poz­na­nia-jest ten-człowiek-które­go-im bliżej-poz­na­jemy-tym-bar­dziej-od­kry­wamy-jak wciąż-go jeszcze-ło-znamy
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Książę, który przebacza swym poddanym, wyobraża sobie, że dokonuje aktu miłosierdzia, choć bywa to jakże często akt sprawiedliwości. I na odwrót, nieraz wymierzając karę mniema, że dokonuje aktu sprawiedliwości, a jest to w istocie akt tyranii. -Montesquieu


 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Sub­telność poz­na­nia po­lega na doświad­cze­niu zla­nia się ob­serwa­tora i ob­serwo­wane­go obiek­tu w jedność. -Papillondenuit


sub­telność-poz­na­nia-po­lega-na doświad­cze­niu-zla­nia ę-ob­serwa­tora-i ob­serwo­wane­go-obiek­-w jedność
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Sil­niej­szy zaw­sze ma rację. -Jean La Fontaine


 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Nie możesz być sil­niej­szy od przeznaczenia. -Eurypides


nie-możesz-być-sil­niej­szy-od przeznaczenia
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Naj­trud­niej­szy pier­wszy krok. W bok. -Bujak Bogusław


naj­trud­niej­szy-pier­wszy-krok-w bok
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Głup­com na­leżałoby wy­myślić trud­niej­szy sposób rozmnażania. -Tadeusz Gicgier


głup­com-na­żałoby-wy­myślić-trud­niej­szy-sposób-rozmnażania
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Bo­je się po­kochać bo jeśli za moc­no po kocham i za szyb­ko zaufam będę skrzyw­dzo­na tak nap­rawdę nie wiem czym jest miłość nig­dy jeszcze jej nie spot­kał am ale w głębi duszy pragnę kochać i być kochaną ale ten strach jest sil­niej­szy blo­kuje mnie nie poz­wa­la ni­komu zaufać lecz ja wie­rze że kiedyś uda mi się pokochać. -Niusiaaa448


 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Pra­ca to naj­szlachet­niej­szy wy­baw­ca ze wszys­tkich słabości. -Aleksander Ostrowski


pra­ca-to naj­szlachet­niej­szy-wy­baw­ca-ze wszys­tkich-słaboś
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Lep­szy los niepew­ny jak ba­bie la­to niż pew­ny jak szubiennica. -Piotr Szreniawski


lep­szy-los-niepew­ny-jak ba­bie-­to-ż-pew­ny-jak szubiennica
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Nig­dy się nie do­wiemy, do ja­kiego stop­nia nasze życie uległoby zmianie, gdy­by pew­ne usłysza­ne i nie zro­zumiane zda­nia zos­tały zrozumiane. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


nig­dy ę-nie do­wiemy-do ja­kiego-stop­nia-nasze-życie-uległoby-zmianie-gdy­by-pew­ne-usłysza­ne-i nie zro­zumiane-zda­nia-zos­ły
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek. -smother


 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Nie pod­noś głosu - niech go znaj­dzie bied­niej­szy od ciebie!  -Zdzisław Kałędkiewicz


nie-pod­noś-głosu- niech-go znaj­dzie-bied­niej­szy-od ciebie 
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Naj­trud­niej­szy jest ko­niec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści os­tatnich dni. -Alfons Allais


naj­trud­niej­szy-jest ko­niec-miesiąca-zwłaszcza trzydzieś-os­tatnich-dni
 to akt Poz­na­nia Pew­niej­szy Cytaty: Naj­trud­niej poz­nać sa­mego siebie. -Tales z Miletu


naj­trud­niej-poz­nać-­mego-siebie