to książka Telefoniczna Cytaty

 to książka Telefoniczna Cytaty: Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio


je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
 to książka Telefoniczna Cytaty: Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa


jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
 to książka Telefoniczna Cytaty: Miłość jest jak rozmowa telefoniczna. Najpierw długo się dzwoni, a potem się okazuje, że to pomyłka. -Anonim


miłość-jest-jak-rozmowa-telefoniczna-najpierw-długo-ę-dzwoni-a-potem-ę-okazuje-że-to-pomyłka
 to książka Telefoniczna Cytaty: Za książką kry­je się autor. Je­go pi­sanie jest więc zaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­ka. Pisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciół. Książka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela. -Jarosław Iwaszkiewicz


 to książka Telefoniczna Cytaty: Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy. -Ryder


 to książka Telefoniczna Cytaty: Ktoś, kto całe życie spędził pod gołym niebem, umie do­cenić so­lidną, grubą księgę. Jeśli człowiek os­trożnie wy­rywa kar­tki, ta­ka księga wys­tar­czy na cały rok roz­pa­lania og­nisk. Nieraz garść wil­gotnych gałązek i sucha książka mogą oca­lić życie. A kiedy ma się ochotę za­palić i nie można zna­leźć faj­ki, książka jest niezastąpiona. -Terry Pratchett


 to książka Telefoniczna Cytaty: Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi. -Agnieszka Chylińska


 to książka Telefoniczna Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle


książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
 to książka Telefoniczna Cytaty: jeśli książka nie po­doba się mi, odkładam ją. -Chemicals


śli-książka-nie po­doba ę-mi-odkładam-ją
 to książka Telefoniczna Cytaty: Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. -Jacques Vallee des Barreaux


 to książka Telefoniczna Cytaty: Rodzi­ce są wie­cznie nie doczy­taną książką. -Jan Kurczab


rodzi­-są wie­cznie-nie doczy­taną-książką
 to książka Telefoniczna Cytaty: Nic tak nie za­bija cza­su jak książka. -Cesare Pavese


nic-tak-nie za­bija-cza­su-jak książka
 to książka Telefoniczna Cytaty: Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy. -Magdalena Samozwaniec


dobra-książka-to-rodzaj-alkoholu-też-idzie-do-głowy
 to książka Telefoniczna Cytaty: Książka to przy­jaciel, który nig­dy nie zdradzi. -Jacques Vellee des Barreaux


 to książka Telefoniczna Cytaty: Nic tak nie zabija czasu jak książka. -Mieczysław Michał Szargan


 to książka Telefoniczna Cytaty: Nic lepszego nad zwyciężenie lenistwa dobrą książką. -Villamor


nic-lepszego-nad-zwyciężenie-lenistwa-dobrą-książką
 to książka Telefoniczna Cytaty: Licha przyjaźń jak szkodliwa książka - warto ją kupić i zniszczyć. -Aleksander Świętochowski


licha-przyjaźń-jak-szkodliwa-książka-warto-ją-kupić-i-zniszczyć
 to książka Telefoniczna Cytaty: Książka wielkiego człowieka jest kompromisem pomiędzy nim a czytelnikiem. -Eugène Delacroix


książka-wielkiego-człowieka-jest-kompromisem-pomiędzy-nim-a-czytelnikiem