Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty

Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat. -Nadzieja21


Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Łat­wiej-jest wie­rzyć-w życie-wie­czne-ż-nie wie­rzyć-tak ­mo-jest z wiarą-w boga
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie. -Zenon Bosacki


Łat­wiej-jest coś-wie­dzieć-ż-wie­dzieć-skąd ę-to wie
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron


nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Łat­wiej coś po­wie­dzieć, gdy się nie jest pytanym. -Bujak Bogusław


Łat­wiej-coś-po­wie­dzieć-gdy ę-nie jest pytanym
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku. -Gold Fishy


nie-tak-łat­wo-jest um­rzeć-z miłoś-Łat­wiej ę-prze­ziębić-z jej-braku
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Łat­wiej wie­rzyć w postęp niż w siebie. -Jan Cybis


Łat­wiej-wie­rzyć-w postęp-ż-w siebie
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula. -Cesare Marchi


wca­-nie jest łat­wo ę-śmiać-płakać jest o wiele-łat­wiej- wys­tar­czy-jed­na-cebula
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Fa­cet jest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niem do obsługi- za­led­wie jed­na dźwignia  -Manuela Gretkowska


fa­cet-jest naj­mniej-skom­pli­kowa­nym-urządze­niem-do obsługi-za­led­wie-jed­na-dźwignia 
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert. -Umberto Eco


Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: gdy­bym cho­ciaż wie­działa co myślisz-może byłoby mi łat­wiej wierzyć. -Bella


gdy­bym-cho­ciaż-wie­działa-co myślisz-może-byłoby-mi łat­wiej-wierzyć
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba


Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: W mo­men­cie, kiedy zdo­bywa się władzę, to trze­ba się też zaj­mo­wać spra­wami, które nie zaw­sze ład­nie pachną. Wiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywać ludziom wte­dy, kiedy jest się po­za po­lityką i po­za władzą. -Donald Tusk


Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi. -Johann Wolfgang Goethe


błąd-łat­wiej-­trzec-ż-prawdę-bo błąd-ży-na wie­rzchu-a praw­da-w głębi
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Łat­wiej jest zacząć niż skończyć. -Plaut


Łat­wiej-jest zacząć-ż-skończyć
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Ile to się może zmienić w ciągu za­led­wie dziesięciu dni. W rodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swoją samodzielność. Zim­no mi tu­taj, jak nigdy. -constella


ile-to ę-może-zmienić-w ągu-za­led­wie-dziesięciu-dni-w-rodzin­nym-ciep­-roz­­piam-swoją-samodzielność-zim­no-mi ­taj-jak nigdy
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois


Łat­wiej-jest głosić-pokój-ż-go zachować
Łat­wiej Jest zaufać Ludziom Led­wie Co poz­na­nym Cytaty: Pou­czać in­nych jest łat­wiej niż siebie. -Ajschylos


pou­czać-in­nych-jest łat­wiej-ż-siebie