łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty

łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Pod łóżko cho­wałem swo­je złe wspom­nienia...leżą tam na­dal i są zimne. Często w nieświado­mie w no­cy mo­ja ręką zsu­wa się w ich kierunku. Budzę się wte­dy prze­siąknięty gorącym po­tem rozczarowań. -Yankes


łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Trud­no uniknąć cho­roby swo­jego stulecia. -Stendhal (Henri Beyle)


łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice. -Alfons Allais


ser­-jak fir­­ment- swo­-me­teory-swo­-ko­mety-swo­-błyskawice
łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Plaża - największe łóżko świata. -Agnieszka Osiecka


łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Człowiek w moim wieku mniej sam siebie ak­ceptu­je i właści­wie to bar­dziej jest skłon­ny sprze­dawać swo­je wyt­wo­ry wyob­raźni, a twarz cho­wać w cieniu pod chmurą kapelusza. -Czesław Niemen


łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Długo wędro­wałem, za­nim doszedłem do siebie. -Tadeusz Różewicz


długo-wędro­wałem-za­nim-doszedłem-do siebie
łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Złe nawyki są jak wygodne łóżko - łatwo do niego wejść, ale trudno wstać. -Josh Billings


złe-nawyki-są-jak-wygodne-łóżko-łatwo-do-niego-wejść-ale-trudno-wstać
łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: małymi kro­kami. trze­ba pościelić na no­wo łóżko. a później już tyl­ko według listy. -thrillofit


łymi-kro­kami-trze­ba-pościelić-na no­wo-łóżko-a-później-już-tyl­ko-według-listy
łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Wkurza dosłow­nie, gdy widzę chwa­lenie marnych. Cho­ciaż całe swo­je życie byłem led­wo faj­nie fajny. Pan­ny brały lep­szych, tych o sto pro przystojniejszych. Ja na dwieście w głowie li­ryka, lecz su­ki nie lecą na wersy. Nikt nie czy­ta w myślach, cho­ciaż siła w słowie drzemie. Poz­by­wam się tych Ha­ter pryszczy jak­bym był ni­vea kremem. W ban­ku zaw­sze ze­ro, ban­ko­mat zniszczę w pełnym trudzie. Kap­tur założę na głowę, sto­ry jak o Ro­bin Hoodzie. -mayflower


łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Człowiek mu­si cza­sem cho­rować. Cho­ciażby po to, żeby poczytać. -Hagiwara Sakutaro


człowiek-mu­-cza­sem-cho­rować-cho­ciażby po to-żeby-poczytać
łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Piątek - do pra­cy ka­nap­ka w warzy­wa postne, A przed i po niej łóżko w po­ran­ki i wie­czo­ry rozkoszne. -fyrfle


piątek- do pra­cy-ka­nap­ka-w warzy­wa-postne-a-przed-i po niej-łóżko-w po­ran­ki-i wie­czo­ry-rozkoszne
łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Nie ma cho­rych dusz, są tyl­ko cho­re lekarstwa. -Papillondenuit


nie- cho­rych-dusz-są tyl­ko-cho­re-lekarstwa
łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony. -Janusz Leon Wiśniewski


łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Dwie rzeczy są w życiu bar­dzo is­totne: dob­re łóżko i wy­god­ne bu­ty. Człowiek jest bo­wiem al­bo w łóżku al­bo w butach. -Marcel Achard


dwie-rzeczy-są w życiu-bar­dzo-is­totne-dob­re-łóżko-i wy­god­ne-bu­ty-człowiek jest bo­wiem-al­bo-w łóżku-al­bo-w butach
łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Spo­koj­ne przechodze­nie je­sieni w zimę wca­le nie jest przyk­rym ok­re­sem. Za­bez­pie­cza się wte­dy różne rzeczy, gro­madzi się i cho­wa jak naj­większą ilość za­pasów. Przy­jem­nie jest zeb­rać wszys­tko, co się ma, tuż przy so­bie, możli­wie naj­bliżej, zma­gazy­nować swo­je ciepło i myśli i skryć się w głębo­kiej dziu­rze, w sa­miut­kim środ­ku, tam gdzie bez­pie­cznie, gdzie można bro­nić te­go, co ważne i cen­ne, i swo­je własne. -Tove Jansson


łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello


łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Łóżko nie lubi kłamstwa, seks nie jest melodramatem. -Julian Barnes


Łóżko-nie-lubi-kłamstwa-seks-nie-jest-melodramatem
łóżko Cho­wałem Swo­je Cytaty: Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją. -opuszczona


naiw­ność-cho­roba-naj­częściej-występu­-u osób-ze zdiag­no­zowaną-cho­robą-nadzieją