łas­kom Cytaty

łas­kom Cytaty: Biada łas­kom, które wyśliz­gują się z niegod­nych rąk. -Rabindranath Tagore


biada-łas­kom-które-wyśliz­gują ę-z niegod­nych-rąk
łas­kom Cytaty: Obec­nie społeczeństwo nie ocze­kuje już usług kom­po­zytorów. Ko­lesiowi w dre­siku, pod­czas jog­gingu, kom­po­zytor jest tak przy­dat­ny jak gówno di­nozaura na środ­ku ścieżki. -Frank Zappa


łas­kom Cytaty: Cały ród męski jest na łas­ce kobiet. -Isaac Bashevis Singer


łas­kom Cytaty: Łas­kocząc słonia za uchem, usłyszysz sak­so­fon ... -Cykam


Łas­kocząc-słonia-za uchem-usłyszysz-sak­so­fon
łas­kom Cytaty: Łas­ka­wy księżyc. Gwiaz­dy ciepło mrugają. Po­całunek serc. -PINGWINIOWATY


Łas­ka­wy-księżyc-gwiaz­dy-ciepło-mrugają-po­całunek-serc
łas­kom Cytaty: Zu­pełnie łas­kocze­cie mi mózg waszy­mi pomysłami. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


łas­kom Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach al­bo wszys­tko sta­nowi prob­lem mo­ral­ny, al­bo prob­lemów mo­ral­nych nie ma. Al­bo nie ma kom­pro­misów, al­bo są sa­me kom­pro­misy. Zaw­sze nieza­leżny, czu­wam sta­le. Nie na­leży so­bie folgować. -John Irving


łas­kom Cytaty: Aby opływać w łas­ki wys­tar­czy tyl­ko być bezwstydnym. -Autor nieznany


aby-opływać-w łas­ki-wys­tar­czy-tyl­ko-być-bezwstydnym
łas­kom Cytaty: Wie­dza jest łas­ka­wa - ochra­nia ludzi przed myśleniem. -Anatol France (François Anatole Thibault)


łas­kom Cytaty: Stru­mień łas­ki nie wspi­na się na wzgórza pychy, lecz spływa w do­liny pokory. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


łas­kom Cytaty: Łas­kotki po­wodują usztyw­nienie or­ganów, które po­wodują za­cieśnienie stosunków. -fyrfle


Łas­kotki-po­wodują-usztyw­nienie-or­ganów-które-po­wodują-za­cieśnienie-stosunków
łas­kom Cytaty: Za młodu człowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiś sposób bliżej do śmier­ci i prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­tania jej pod brodą. -Stanislav Komárek


za młodu-człowiek- pa­radok­salnie-w ja­kiś-sposób-bliżej-do śmier­-i prze­jawia-ten­den­cje-do łas­ko­tania-jej-pod-brodą
łas­kom Cytaty: Zos­ta­wionym na pas­twie lo­su nie jest dob­rze, by­wa jed­nak le­piej niż niektórym na ludzkiej łas­ce. Z cyk­lu po­wieści


zos­­wionym-na ­twie-lo­su-nie jest dob­rze-by­wa-jed­nak-­piej-ż-niektórym-na ludzkiej-łas­-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
łas­kom Cytaty: Jeśli życie kopnęło cię w tyłek, nie skarż się - i tak było łas­ka­we wyb­rać naj­bar­dziej miękką część two­jego ciała ;)  -Gold Fishy


jeśli-życie-kopnęło-ę-w tyłek-nie skarż ę- i tak-było-łas­ka­we-wyb­rać-naj­bar­dziej-miękką-część-two­jego-ciała- 
łas­kom Cytaty: Kom­po­zytor jest również poetą. -Ludwig van Beethoven


łas­kom Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski


łas­kom Cytaty: Kom­ple­ment po­wodu­je wy­daj­ność kobiety. -Francoise Sagan


kom­ple­ment-po­wodu­-wy­daj­ność-kobiety
łas­kom Cytaty: Og­romne jest bo­hater­stwo te­go człowieka, który, nie zaz­naw­szy łas­ki, nie od­szedł od Bo­ga i niesie krzyż cięższy od in­nych - krzyż ducho­wej ciemności. -Mikołaj Gogol


og­romne-jest bo­hater­stwo-te­go-człowieka-który-nie zaz­naw­szy-łas­ki-nie od­szedł-od bo­ga-i niesie-krzyż-ęższy-od in­nych