łatwą Cytaty

łatwą Cytaty: Krytyka jest łatwa a sztuka trudna. -Destouches Phillipe


łatwą Cytaty: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. -Adam Mickiewicz


grzeczność-nie-jest-nauką-łatwą-ani-łą
łatwą Cytaty: Dziewczyna łatwa do zdobycia może być trudna do zniesienia. -Ferdynand Wiseley


dziewczyna-łatwa-do-zdobycia-może-być-trudna-do-zniesienia
łatwą Cytaty: Sądziłem: miłość łatwa jest - a jednak dławią jej ciężary. -Artur Hafiz


sądziłem-miłość-łatwa-jest-a-jednak-dławią-jej-ężary
łatwą Cytaty: Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć Jest rzeczą łatwą - by­wa wielką. -Jacek Kaczmarski


nie-wątpić-w sens-ofiary-wierzyć-jest-rzeczą-łatwą- by­wa-wielką
łatwą Cytaty: Lepiej spotkać dziesięcioletniego byka w ślepym zaułku niż łatwą kobietę z sercem namiętnym. -Lion Feuchtwanger


lepiej-spotkać-dziesięcioletniego-byka-w-ślepym-zaułku-ż-łatwą-kobietę-z-sercem-namiętnym
łatwą Cytaty: Stosunkowo łatwą rzeczą jest nawracać biednych, kiedy niesie im się Biblię w jednej ręce, a chleb w drugiej. -George Bernard Shaw


stosunkowo-łatwą-rzeczą-jest-nawracać-biednych-kiedy-niesie-im-ę-biblię-w-jednej-rę-a-chleb-w-drugiej
łatwą Cytaty: Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej. -Nicholas de Chamfort


szczęście-nie jest rzeczą-łatwą-bar­dzo trud­no-zna­źć- w so­bie-a niepo­dob­na-gdzie-indziej
łatwą Cytaty: Gdyby ścieżka wdzięczności i honoru zawsze była gładka i łatwa, mała byłaby zasługa tego, który się jej trzyma. -Walter Scott


gdyby-ścieżka-wdzięcznoś-i-honoru-zawsze-była-gładka-i-łatwa-ła-byłaby-zasługa-tego-który-ę-jej-trzyma
łatwą Cytaty: Miłość jest łatwa dla tych, dla których nie jest najważniejsza. -Stefan Napierski


miłość-jest-łatwa-dla-tych-dla-których-nie-jest-najważniejsza
łatwą Cytaty: Co z te­go, że bu­duje­my mias­ta z twar­dy­mi mu­rami, które nie poz­wolą na łatwą zgubę, sko­ro i tak jeszcze łat­wiej zna­leźć oso­by wycho­wane z twar­dy­mi ser­ca­mi, które zaw­sze będą próbo­wać oblężenia. Z cyk­lu po­wieści


łatwą Cytaty: Nawet najgorsi z nas marzą czasami o tym, żeby się zmienić na lepsze, mówimy o tym, że pragnęlibyśmy być doskonali. Uwaga, jaką poświęcają nam reformatorzy bardzo nam schlebia, a kiedy na dodatek jesteśmy zakochani, stroma ścieżka naprawy wydaje nam się niezmiernie łatwa do pokonania. -Sybille Bedford


łatwą Cytaty: `Bądź niedostępna ! -jas­ne.. ile ra­zy to słyszałam ! Fa­ceci są na ty­le le­niwi, że wolą


łatwą Cytaty: Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny. -Jawati