Śmieję się śmier­ci Cytaty

Śmieję się śmier­ci Cytaty: Śmieję się śmier­ci w twarz. A raczej chichoczę. Cicho.Urągliwie. -Harlan Coben


Śmieję ę-śmier­-w twarz-a raczej-chichoczę-cichourągliwie
Śmieję się śmier­ci Cytaty: I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski. -Jacek Kaczmarski


i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski
Śmieję się śmier­ci Cytaty: Tyl­ko roz­bi­tek, który uniknął śmier­ci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dla­tego, że może oddychać. -Kōbō Abe


tyl­ko-roz­bi­tek-który-uniknął-śmier­-na ącym-okręcie-może-pojąć-psychikę-człowieka-który-śmieje ę-wyłącznie-dla­tego
Śmieję się śmier­ci Cytaty: Ten się nap­rawdę śmieje, kto się śmieje ostatni. -Jean Pierre Claris de Florian


Śmieję się śmier­ci Cytaty: Ten się śmieje sam, kto się śmieje ostatni. -Gilbert Cesbron


Śmieję się śmier­ci Cytaty: Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak


kiedy-śmieje ę-dziec­ko-śmieje ę-cały-świat
Śmieję się śmier­ci Cytaty: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak


kiedy-śmieje-ę-dziecko-śmieje-ę-cały-świat
Śmieję się śmier­ci Cytaty: Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami. -Jonathan Davis


Śmieje­cie ę-ze mnie-bo jes­tem-in­ny-ja ę-śmieję-z was-bo wszys­cy-jes­teście-­cy-sami
Śmieję się śmier­ci Cytaty: Bar­dziej niż swo­jej śmier­ci boję się śmier­ci ko­goś bliskiego. -bluecaffe


bar­dziej-ż-swo­jej-śmier­-boję ę-śmier­-ko­goś-bliskiego
Śmieję się śmier­ci Cytaty: I jeśli kiedy­kol­wiek żal który mam w so­bie pęknie, będę płakała aż do śmier­ci. Dla­tego się trzy­mam, bo śmier­ci się boję. -opuszczona


i śli-kiedy­kol­wiek-żal-który-mam-w so­bie-pęknie-będę-płakała-aż do śmier­-dla­tego ę-trzy­mam-bo śmier­ ę-boję
Śmieję się śmier­ci Cytaty: Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje  -RozaR


Śmieję się śmier­ci Cytaty: Niebo płacze, a ja się śmieje. -NightHuntress


Śmieję się śmier­ci Cytaty: Szy­by lecą, szklarz się śmieje. -Samuel Adalberg


Śmieję się śmier­ci Cytaty: Kto się śmieje, zawsze płaczących zwycięża. -Juliusz Słowacki


Śmieję się śmier­ci Cytaty: Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał. -Adrew Vachss


dopóki-człowiek-ę-śmieje-nie-przegrał
Śmieję się śmier­ci Cytaty: Próby po­godze­nia się ze śmier­cią to główny mo­tor ludzkich działań - działań prze­ważnie zmie­rzających do unik­nięcia śmier­ci, do jej przez­wy­ciężenia, do zap­rzecze­nia w ta­ki czy in­ny sposób, że jest os­ta­tecznym przez­nacze­niem człowieka. -Ernest Becker


Śmieję się śmier­ci Cytaty: Do jed­ne­go szczęście się śmieje, do in­nych szczerzy zęby. -Sławomir Wróblewski


do jed­ne­go-szczęście ę-śmieje-do in­nych-szczerzy-zęby
Śmieję się śmier­ci Cytaty: Kto się w piątek śmieje, w niedzielę będzie płakał. -Jean Baptiste Racine


kto-ę-w-piątek-śmieje-w-niedzielę-będzie-płakał