śle­pych Oczach Cytaty

śle­pych Oczach Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


śle­pych Oczach Cytaty: Całe nasze życie jest jak ka­mień rzu­cony w wodę. Nig­dy nie wiemy, ja­kie kręgi za­toczy­my naszym upad­kiem, czyją śmierć spo­wodu­jemy i ko­go uz­dro­wimy. Ile niepo­koju wznieci­my do­koła siebie, ile ka­tarakt zdej­miemy ze śle­pych rzek. -Roman Brandstaetter


śle­pych Oczach Cytaty: For­tu­na jest śle­pa i śle­pymi czy­ni swoich wybranych. -Cyceron


for­­na-jest ś­pa-i ś­pymi-czy­-swoich-wybranych
śle­pych Oczach Cytaty: Re­ligię możemy przyrównać do prze­wod­ni­ka, który pro­wadzi śle­pego - chodzi bo­wiem tyl­ko o to, aby śle­py doszedł do ce­lu, a nie o to, aby wszys­tko widział. -Arthur Schopenhauer


śle­pych Oczach Cytaty: Od wschodu - mądrość, - kłamstwa i ciemnota. Karności harap lub samotrzask ze złota, trąd jak i brud. Na zachód - kłamstwo - wiedzy i błyskośność, formalizm prawdy - wnętrza bezistotność, a pycha pych! -Cyprian Kamil Norwid


śle­pych Oczach Cytaty: W oczach siebie - jes­teś najważniejszy. W oczach bliźniego... jes­teś solą w oku!  -Krio


w oczach-siebie- jes­teś-najważniejszy-w-oczach-bliźniego-jes­teś solą-w oku 
śle­pych Oczach Cytaty: Bóg, ja­ki je­dyny, może zas­po­koić naj­bar­dziej pod­sta­wową pot­rzebę two­jego ser­ca - pot­rzebę by­cia kocha­nym bez względu na to kim jes­teś, jaką war­tość masz w swoich oczach i oczach innych. -Franciszek Blachnicki


śle­pych Oczach Cytaty: I po­wiedz, czy blask w twych oczach też był na niby... Niczym Księżyc - świecił światłem odbitym? _______________________ Oso­ba moc­no za­kocha­na, nie widzi,że dru­ga stro­na nie od­wza­jem­niała uczuć, a tyl­ko wy­korzys­ty­wała. Ta pier­wsza, zaśle­piona, kochała tak moc­no, że ta miłość


śle­pych Oczach Cytaty: Śle­py los chodzi bez przewodnika. -Stanisław Wróblewski


śle­pych Oczach Cytaty: Na­wet śle­piec zauważy kłamstwo. -opuszczona


na­wet-ś­piec-zauważy-kłamstwo
śle­pych Oczach Cytaty: O! Rękę ka­raj, nie śle­py miecz!  -Kornel Ujejski


śle­pych Oczach Cytaty: Miłość jest śle­pa, dla­tego lu­bi ciemności. -Tadeusz Gicgier


miłość-jest ś­pa-dla­tego-lu­bi-ciemnoś
śle­pych Oczach Cytaty: Śle­pi strze­lający do ce­lu - bos­kie widowisko. -Karol Irzykowski


Ś­pi-strze­lający-do ­lu- bos­kie-widowisko
śle­pych Oczach Cytaty: Śle­pe uli­ce słyszą, Twoją bez­radność ... -Cykam


Ś­pe-uli­-słyszą-twoją-bez­radność
śle­pych Oczach Cytaty: Miłość jest śle­pa i dla­tego obmacuje. -Manuela Gretkowska


śle­pych Oczach Cytaty: Jak­by na to nie pat­rzeć i tak śle­pi jesteśmy... -satjow


jak­by-na to nie pat­rzeć-i tak-ś­pi-jesteśmy
śle­pych Oczach Cytaty: Los jest śle­py, ale tra­fia bez pudła. -Włodzimierz Scisłowski


śle­pych Oczach Cytaty: Miłość nie jest całko­wicie śle­pa, ale cier­pi na daltonizm. -Henryk Sienkiewicz


miłość-nie jest całko­wicie-ś­pa-ale-cier­pi-na daltonizm