śmie­chu Siedzę Cytaty

śmie­chu Siedzę Cytaty: Ze śmie­chem nie ma żartów. -Mikołaj Gogol


śmie­chu Siedzę Cytaty: Śmie­szność gra­niczy z wielkością. -Jean Francois Marmontel


śmie­chu Siedzę Cytaty: Niewin­ność to śmie­szna cnota. -Stendhal (Henri Beyle)


śmie­chu Siedzę Cytaty: Ikar, a dy po­wiedz wreszcie, do te­go słońca, ty na chu...steczkę leciał?  -fyrfle


ikar-a dy po­wiedz-wreszcie-do te­go-słońca-ty na chusteczkę-leciał 
śmie­chu Siedzę Cytaty: W uśmie­chu ko­biety tkwią wiel­kie tajemnice. -Rembrandt Harmenszoon van Rijn


śmie­chu Siedzę Cytaty: Strąco­no go ze szczy­tu śmie­szności na dno powagi. -Wiesław Brudziński


strąco­no-go ze szczy­-śmie­sznoś-na dno-powagi
śmie­chu Siedzę Cytaty: Ludzie bied­ni - we­seli ... śmie­szne pieniądze. -Kapitan


ludzie-bied­- we­seli-śmie­szne-pieniądze
śmie­chu Siedzę Cytaty: ciepłych słów parę z od­ro­biną uśmie­chu - za­pach rozstania  -Maverick123


ciepłych-słów-ę-z-od­ro­biną-uśmie­chu-za­pach-rozstania 
śmie­chu Siedzę Cytaty: -Dlacze­go się nie uśmiechasz? -Uśmiech to oz­na­ka ra­dości nie sądzisz? -Tak. -Nie mam po­wodów do uśmie­chu, nie jes­tem szczęśli­wy. A wyk­rzy­wiać brzyd­kiej twarzy w gry­masie uśmie­chu bez po­wodu, nie zamierzam. -Dać ci powód? -Jeżeli uważasz, że potrafisz. -Nie pot­ra­fię, ale będę próbowała. -Dziękuję. -Widzisz, jed­nak się uśmiechnąłeś. -Jes­teś pier­wszą osobą, która chce wy­wołać u mnie uśmiech, to jest powód do uśmiechu. -Na tym po­lega przy­jaźń, na próbowaniu. Dla M.Dziękuję że jesteś. -martwy za życia


śmie­chu Siedzę Cytaty: Po tłus­te cielę i do do­mu tra­fią, a chu­dego i na tar­gu nie kupią. -Samuel Adalberg


po tłus­te-cielę-i do do­mu-tra­fią-a chu­dego-i na tar­gu-nie kupią
śmie­chu Siedzę Cytaty: Siedzę w auto­busie, który (już i tak spóźniony) ut­kwił w kor­ku, a w słuchaw­kach le­ci


siedzę-w auto­busie-który-już-i tak-spóźniony-ut­kwił-w kor­ku-a w słuchaw­kach-­-jadę-mias­tem-szyb­ciej-ż ę-da 
śmie­chu Siedzę Cytaty: Ty mnie, Ser­ce, nie rozśmie­szaj, ja mam ze śmie­chem problemy. -Janusz Leon Wiśniewski


ty mnie-ser­-nie rozśmie­szaj-ja mam-ze śmie­chem-problemy
śmie­chu Siedzę Cytaty: Roz­smie­szasz mnie w naj­chmur­niej­sze dni. -Wesolek25


roz­smie­szasz-mnie-w naj­chmur­niej­sze-dni
śmie­chu Siedzę Cytaty: A im trud­niej z cze­goś spaść, tym śmie­szniej się spada. -Jonasz Kofta


a im trud­niej-z cze­goś-spaść-tym-śmie­szniej ę-spada
śmie­chu Siedzę Cytaty: ciało to śmie­szne narzędzie priory­tet przet­rwa­nia po­nad pięknem  -one drop for all


ciało-to śmie­szne-narzędzie-priory­tet-przet­rwa­nia-po­nad-pięknem 
śmie­chu Siedzę Cytaty: mnie każdy dow­cip spra­wia uciechę, zi­mowe chłody po­witam śmie­chem !  -lovely-girl


mnie-każdy-dow­cip-spra­wia-uciechę-zi­mowe-chłody-po­witam-śmie­chem- 
śmie­chu Siedzę Cytaty: Zam­knę świat na kluczyk niech wszys­cy zo­baczą że są tak sa­mo śmie­szni jak inni  -Sipa


zam­knę-świat-na kluczyk-niech-wszys­cy-zo­baczą-że są tak-­mo-śmie­szni-jak inni 
śmie­chu Siedzę Cytaty: księżyc zaśmiał się pełnią całując w pośpie­chu noc w zim­ne milczenie spoj­rzało pros­to słońce  -Proboszcz


księżyc-zaśmiał ę-pełą-całując-w pośpie­chu-noc-w-zim­ne-milczenie-spoj­rzało-pros­to-słoń