śmier­telni Cytaty

Go to Gemtracks Beats
śmier­telni Cytaty: Śmier­telni­kowi wszys­tko dostępne. -Horacy
Śmier­telni­kowi-wszys­tko-dostępne
śmier­telni Cytaty: Myśl śmier­telni­ka ... Os­tatni człowiek na ziemi nie będzie miał gro­bu . -Kapitan
myśl-śmier­telni­ka-os­tatni-człowiek-na ziemi-nie będzie-miał-gro­bu
śmier­telni Cytaty: Nie ma śmier­telni­ka, które­go nie dot­knąłby ból. -Eurypides
nie- śmier­telni­ka-które­go-nie dot­knąłby-ból
śmier­telni Cytaty: To właśnie ca­li śmier­telni­cy — mają tyl­ko parę chwil na tym świecie, a poświęcają je na kom­pli­kowa­nie naj­pros­tszych spraw. -P » Terry Pratchett » Mort
to właśnie-ca­li-śmier­telni­cy- mają-tyl­ko-ę-chwil-na tym-świecie-a poświęcają- na kom­pli­kowa­nie-naj­pros­tszych-spraw
śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
śmier­telni Cytaty: Bar­dziej niż swo­jej śmier­ci boję się śmier­ci ko­goś bliskiego. -bluecaffe
bar­dziej-ż-swo­jej-śmier­-boję ę-śmier­-ko­goś-bliskiego
śmier­telni Cytaty: Wszys­cy Ci których dot­knie Miłość stają się nieśmier­telni, żyją w ser­cach tych, którzy tą miłością ich obdarzyli  -MUZYCZKA
wszys­cy-ci których-dot­knie-miłość-stają ę-nieśmier­telni-żyją-w ser­cach-tych-którzy-tą miłośą-ich-obdarzyli 
śmier­telni Cytaty: I jeśli kiedy­kol­wiek żal który mam w so­bie pęknie, będę płakała aż do śmier­ci. Dla­tego się trzy­mam, bo śmier­ci się boję. -opuszczona
i śli-kiedy­kol­wiek-żal-który-mam-w so­bie-pęknie-będę-płakała-aż do śmier­-dla­tego ę-trzy­mam-bo śmier­ ę-boję
śmier­telni Cytaty: Tyl­ko fi­lozof pot­ra­fi myśleć o śmier­ci ja­ko obo­wiązku, który na­leży wy­pełnić ochoczo i bez lęku, póki bo­wiem jes­teśmy, śmier­ci jeszcze nie ma, a kiedy przychodzi śmierć, nas już nie ma. -Umberto Eco
śmier­telni Cytaty: Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje  -RozaR
śmier­telni Cytaty: Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei. -ks. Jerzy Popiełuszko
nie-jest to ra­na-śmier­telna-bo nie można-za­dać-ra­ny-śmier­telnej-cze­muś-co jest nieśmier­telne-nie można-uśmier­ć
śmier­telni Cytaty: Próby po­godze­nia się ze śmier­cią to główny mo­tor ludzkich działań - działań prze­ważnie zmie­rzających do unik­nięcia śmier­ci, do jej przez­wy­ciężenia, do zap­rzecze­nia w ta­ki czy in­ny sposób, że jest os­ta­tecznym przez­nacze­niem człowieka. -Ernest Becker
śmier­telni Cytaty: Kto jest rzeczy­wiście dob­ry, jest ta­ki we wszys­tkich miej­scach i w każdym to­warzys­twie. Dob­ry ma bo­wiem zaw­sze przy so­bie Bo­ga, a kto Je­go ma praw­dzi­wie, ten ma Go wszędzie, zarówno na uli­cy i wśród ludzi, jak w kościele, pus­telni czy ce­li klasztornej. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
śmier­telni Cytaty: Idzie ry­cerz w sreb­rnej zbro­ji Niszczy każdy ważny znak ja­ki stoi Niszczy je swoim pla­tono­wym mieczem Było to współczes­ne średniowiecze A na mie­czu tym ze­ra i jedynki I na głow­ni wi­zeru­nek koniczynki Idzie sreb­rny ry­cerz do dziew­czyn­ki szewca Mi­ja ko­wala i ma­sarza, pus­telni­ka z długą brodą Mi­ja też chatę wiedźmy Zno­si te ok­ropne znoje Aby na plaży być z ukochaną we dwoje  -M44G
śmier­telni Cytaty: Ka­rawan to jest śmier­telny dyliżans. -Alojzy Żółkowski
śmier­telni Cytaty: Życie małymi śmier­ciami jest  -Smoky Blue
Życie-łymi-śmier­ciami-jest 
śmier­telni Cytaty: Niewin­ność śmier­ci się nie boi ... -Cykam
niewin­ność-śmier­ ę-nie boi
śmier­telni Cytaty: Per­spek­ty­wa śmier­ci to bar­dzo sil­na motywacja. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci
śmier­telni Cytaty: do śmier­ci można po­dejść bar­dzo blisko  -one drop for all
do śmier­-można-po­dejść-bar­dzo-blisko 
śmier­telni Cytaty: Będę nies­maczny - będę! Dość sma­ku. Wywątro­bię wszys­tko na smród i brud os­ta­teczny. Niech śmier­dzi wszys­tko, niech się na śmierć ten świat zaśmier­dzi i niech się het do cna wyśmier­dzi, to może po­tem za­pachnie wreszcie; bo w nim ta­kim, ja­kim jest, wyt­rzy­mać wprost nie można. Nie czują, bied­ni ludzis­ka, że de­mok­ra­tyczne kłam­stwo śmier­dzi, a smród klo­zetu to czują, psie pa­ry, hej!  -Stanisław Ignacy Witkiewicz
śmier­telni Cytaty: Li­lie pachną śmier­cią. Śmierć pachnie liliami. -respirer
li­lie-pachną-śmier­ą-Śmierć pachnie-liliami
śmier­telni Cytaty: Nie boję się śmier­ci... Kiedy jest daleko. -jatoja
nie-boję ę-śmier­-kiedy jest daleko
śmier­telni Cytaty: Lek­ce­ważenie faktów jest śmier­cią teorii. -Andrzej Szczypiorski
śmier­telni Cytaty: Pij i kochaj! Po śmier­ci niech mo­je kości po­top pochłonie. -Straton z Sardis
pij-i kochaj-po śmier­-niech-mo­-koś-po­top-pochłonie
śmier­telni Cytaty: Ludzie różnią się od siebie życiem, w śmier­ci są jednacy. -Jang Czu
ludzie-różą ę-od siebie-życiem-w śmier­-są jednacy
śmier­telni Cytaty: Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie. -Kazimierz Chyła
plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
śmier­telni Cytaty: O śmier­telnych pokolenia! Życie wasze, to cień cienia. -Sofokles
o śmier­telnych-pokolenia-Życie-wasze-to cień-cienia
śmier­telni Cytaty: Tyl­ko od śmier­ci na trzy pal­ce by­wa, kto w łodzi pływa. -Jan Kochanowski
tyl­ko-od śmier­-na trzy-pal­-by­wa-kto-w łodzi-pływa
śmier­telni Cytaty: Stra­ta cza­su jest, po­dob­nie do śmier­ci, nieodwracalna. -Piotr I
stra­-cza­su-jest-po­dob­nie-do śmier­-nieodwracalna
śmier­telni Cytaty: Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie. -Stefan Kisielewski
niez­na­jomość-ter­mi­nu-śmier­-umożli­wia-życie
śmier­telni Cytaty: De­biutu­je się do sa­mej śmier­ci, a i śmierć jest też debiutem. -Aleksander Kumor
de­biutu­ ę-do ­mej-śmier­-a i śmierć-jest też-debiutem
śmier­telni Cytaty: Ludzie boją się śmier­ci, bo nie umieją ce­nić życia. -Janusz Korczak
ludzie-boją ę-śmier­-bo nie umieją-­ć-życia
śmier­telni Cytaty: Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. -Mirosław Żuławski
śmier­telni Cytaty: Po­nure wro­ta śmier­ci nie ot­wierają się na żad­ne prośby. -Propercjusz
po­nure-wro­-śmier­-nie ot­wierają ę-na żad­ne-prośby
śmier­telni Cytaty: Chęć śmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwą tragedią. -Mario Puzo
chęć-śmier­-jest naszą-­dyną-praw­dziwą-tragedią