śpi Naj­le­piej Cytaty

śpi Naj­le­piej Cytaty: Ten śpi naj­le­piej, kto nie wie o tym, że źle śpi. -Alojzy Żółkowski


śpi Naj­le­piej Cytaty: To, co działa naj­le­piej, co naj­silniej, po­pycha ludzi do wy­siłku, to najzwyk­lej­sze i naj­pros­tsze dążenie do pieniędzy. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium


to-co działa-naj­­piej-co naj­silniej-po­pycha-ludzi-do wy­łku-to najzwyk­lej­sze-i naj­pros­tsze-dążenie-do pieniędzy
śpi Naj­le­piej Cytaty: Dob­rze jest się przes­pać z prob­le­mem, ale le­piej śpi się bez problemu. -filutka


dob­rze-jest ę-przes­pać-z prob­­mem-ale-­piej-śpi ę-bez-problemu
śpi Naj­le­piej Cytaty: Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*]  -Tsumike


naj­piękniej-uśmie­chają ę-ci  którzy-cier­pią-naj­piękniej­sze-oczy-mają-cie- którzy-często-płaczą-naj­­piej-słuchają
śpi Naj­le­piej Cytaty: Nie mam naj­lep­sze­go życia. Ale naj­le­piej jest, gdy u Ciebie, na łóżku, swym ra­mieniem mnie otu­lasz i szep­czesz do ucha słod­kie 'kocham Cię'. -margarette


nie-mam-naj­lep­sze­go-życia-ale naj­­piej-jest-gdy-u ciebie-na łóżku-swym-ra­mieniem-mnie-otu­lasz-i szep­czesz-do ucha-słod­kie
śpi Naj­le­piej Cytaty: No­cami uciekasz od świata, Cho­wając nos i umysł w pożółkłych kartkach, Spi­jasz słowa z ust opasłych ksiąg, Które prze­kazują Ci swoją historię, Abyś poczuł się le­piej i wie­dział, że nie jes­teś sam. -Angel Des Penseurs


śpi Naj­le­piej Cytaty: Naj­le­piej jej idzie, bo ma wu­ja na Florydzie. -Anja16


naj­­piej-jej-idzie-bo- wu­ja-na florydzie
śpi Naj­le­piej Cytaty: Ci naj­le­piej wiedzą, co u władzy siedzą. -Bujak Bogusław


ci naj­­piej-wiedzą-co u władzy-siedzą
śpi Naj­le­piej Cytaty: Naj­le­piej jak ro­bota smakuje. -fyrfle


naj­­piej-jak ro­bota-smakuje
śpi Naj­le­piej Cytaty: Czas naj­le­piej roz­wiązu­je problemy. -Anomin


czas-naj­­piej-roz­wiązu­-problemy
śpi Naj­le­piej Cytaty: Naj­le­piej człowiek pro­si, gdy dziękuje. -Stefan Wyszyński


śpi Naj­le­piej Cytaty: Przy tej suszy to Wo­da naj­cenniej­szy skarb (Po­le)j, pić chce(my) K.A.Sz. 09.08.2015r. in­spi­rac­ja- piekiel­ny upał... -Cris


przy-tej suszy-to-wo­da-naj­cenniej­szy-skarb-po­j-pić-chcemy-kasz-09082015r-in­spi­rac­ja-piekiel­ny-upał
śpi Naj­le­piej Cytaty: O miłości mówi się po­ważnie, naj­le­piej na stojąco. -daniello


o miłoś-mówi ę-po­ważnie-naj­­piej-na stojąco
śpi Naj­le­piej Cytaty: Rób wszys­tko naj­le­piej jak potrafisz. -Don Miguel Ruiz


rób-wszys­tko-naj­­piej-jak potrafisz
śpi Naj­le­piej Cytaty: Zem­sta naj­le­piej sma­kuje ze szczyptą cierpliwości. -Logos


zem­sta-naj­­piej-sma­kuje-ze szczyptą-cierpliwoś
śpi Naj­le­piej Cytaty: Nauka Naukow­cy do­wodzą, że naj­le­piej wy­pić kawę… teraz. -Tsanyo


nauka-naukow­cy-do­wodzą-że naj­­piej-wy­pić-kawę-teraz
śpi Naj­le­piej Cytaty: Bóg jest naj­le­piej zna­ny w tym, że Go nie znamy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


śpi Naj­le­piej Cytaty: ty sam naj­le­piej wiesz co chcę ci powiedzieć kiedy mil­czę wtu­lona w ciebie a twój rękaw łas­kocze w policzki roz­pa­lone czy chłod­ne - to zu­pełnie bez znaczenia ty sam naj­le­piej wiesz kiedy pot­rze­buję żebyś otarł łzy z mo­jej mor­kej zapłaka­nej twarzy wyk­rzy­wionej w żałos­nym grymasie a kiedy po­winieneś od­wza­jem­nić uśmiech al­bo po pros­tu przy­tulić i milczeć... za­mykam oczy i muszę sie ciągle powstrzymywać żeby ich nie ot­worzyć i nie podejrzeć jak trwasz  -Angelek