świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty

świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Gdy­by o miłości świad­czyć miało tyl­ko kocham, to o is­tnieniu wiat­ru de­cydo­wałoby je­dynie drżenie liści, a o morzu tyl­ko jed­na krop­la wody. -Nölle


gdy­by-o miłoś-świad­czyć-miało-tyl­ko-kocham-to o is­tnieniu-wiat­ru-de­cydo­wałoby-­dynie-drżenie-liś-a o morzu-tyl­ko-jed­na
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Nie po­wołuje się na świad­ka głupca. -Talmud


nie-po­wołuje ę-na świad­ka-głupca
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Pis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasów. -Maria Dąbrowska


pis­mo-i sztu­ka-to ­dyni-świad­ko­wie-czasów
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Złymi świad­ka­mi są oczy i uszy te­mu, kto ma duszę barbarzyńcy. -Heraklit z Efezu


złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-te­mu-kto- duszę-barbarzyńcy
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: o cza­sie świad­czy ewo­luc­ja szczęścia. -thrillofit


o cza­sie-świad­czy-ewo­luc­ja-szczęścia
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Nie być użytecznym dla ni­kogo świad­czy o bra­ku wartości. -René Descartes (Kartezjusz)


świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Rac­ja nie po­par­ta do­wodem świad­czy o po­siada­nym stanowisku. -Henryk Jagodziński


rac­ja-nie po­­-do­wodem-świad­czy-o po­siada­nym-stanowisku
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Codzien­nie jes­teśmy świad­ka­mi kruchości czy­jejś egzystencji... -daru


codzien­nie-jes­teśmy-świad­ka­mi-kruchoś-czy­jejś-egzystencji
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty:


złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-ludziom-którzy-noszą-duszę-barbarzyńców-heraklit 
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Nie to, co już wiemy, lecz to, co chce­my wie­dzieć - świad­czy o naszej mądrości. -Władysław Grzeszczyk


nie-to-co już-wiemy-lecz-to-co chce­my-wie­dzieć- świad­czy-o naszej-mądroś
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Świąd bruzd na mosznie. Pie­cze­nie żył sródstopia. Rodzi się haiku!  -fyrfle


Świąd-bruzd-na mosznie-pie­cze­nie-żył-sródstopia-rodzi ę-haiku 
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: O war­tości mo­ral­nej człowieka świad­czy w os­ta­tecznym roz­rachun­ku go­towość od­da­nia życia za przekonania. -Henning von Tresckow


o war­toś-mo­ral­nej-człowieka-świad­czy-w os­­tecznym-roz­rachun­ku-go­towość-od­da­nia-życia-za przekonania
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Nig­dy nie związuj się z kimś z przy­musu to świad­czy o twoim tchórzos­twie i chęci krzyw­dy oboj­ga ludzi . -odmienna37.!


nig­dy-nie związuj ę-z kimś-z przy­musu-to świad­czy-o twoim-tchórzos­twie-i chę-krzyw­dy-oboj­ga-ludzi
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: O ero­tycznych przy­godach: Wielość tych przygód nie świad­czy o po­wodze­niu, lecz raczej o życiowej porażce. -Mariusz Maślanka


o ero­tycznych-przy­godach-wielość-tych-przygód-nie świad­czy-o po­wodze­niu-lecz-raczej-o życiowej-poraż
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: O war­tości człowieka świad­czy lis­ta je­go przy­jaciół, o po­pular­ności – lis­ta je­go wrogów. -Andrzej Majewski


o war­toś-człowieka-świad­czy-lis­-­go-przy­jaciół-o po­pular­noś- lis­-­go-wrogów
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Słowa­mi świad­czyć miłość - to nie miłość. -Sofokles


słowa­mi-świad­czyć-miłość- to nie miłość
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Miłość świad­czo­na in­nym jest naj­większym dob­rodziej­stwem dla nas sa­mych, którzy zdo­bywa­my się na oka­zywa­nie miłości. -Stefan Wyszyński


miłość-świad­czo­na-in­nym-jest naj­większym-dob­rodziej­stwem-dla-nas-­mych-którzy-zdo­bywa­my ę-na oka­zywa­nie-miłoś
świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Cza­sem pat­rzę na sta­re fo­tog­ra­fie ofiar wy­padków i usil­nie szu­kam ja­kiś znaków świad­czących o tym, że ludzie ci przeczu­wali swą śmierć. -Josephine Hart


cza­sem-pat­rzę-na sta­re-fo­tog­ra­fie-ofiar-wy­padków-i usil­nie-szu­kam-ja­kiś-znaków-świad­czących-o tym-że ludzie