światów Cytaty

światów Cytaty: O życiu: Kil­ka mi­liardów równo­ległych światów. -Marcin Kossek


o życiu-kil­ka-mi­liardów-równo­ległych-światów
światów Cytaty: Optymista sądzi, że to najlepszy z możliwych światów, pesymista to wie. -Robert Oppenheimer


optymista-sądzi-że-to-najlepszy-z-możliwych-światów-pesymista-to-wie
światów Cytaty: Stałem się śmier­cią; niszczy­cielem światów. (po wy­buchu w Los Alamos)  -Robert Oppenheimer


stałem ę-śmier­ą-niszczy­cielem-światów-po-wy­buchu-w los-alamos 
światów Cytaty: Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym ze światów, pesymista obawia się, że może to być prawdą. -Anonim


optymista-wierzy-że-żyjemy-w-najlepszym-ze-światów-pesymista-obawia-ę-że-może-to-być-prawdą
światów Cytaty: Optymista ogłasza, że żyjemy w najlepszym ze wszystkich możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda. -Anonim


optymista-ogłasza-że-żyjemy-w-najlepszym-ze-wszystkich-możliwych-światów-a-pesymista-obawia-ę-że-to-może-być-prawda
światów Cytaty: Grobowiec to pomnik na granicy dwóch światów wystawiony, cała ziemia to olbrzymi cmentarz, na którym miliony istot spoczęły. -Francois Fenelon


grobowiec-to-pomnik-na-granicy-dwóch-światów-wystawiony-cała-ziemia-to-olbrzymi-cmentarz-na-którym-miliony-istot-spoczęły
światów Cytaty: Op­ty­mis­ta twier­dzi, że żyje­my w naj­lep­szym z możli­wych światów, a pe­symis­ta oba­wia się, że to jest prawda. -James Branch Cabell


op­ty­mis­-twier­dzi-że żyje­my-w naj­lep­szym-z możli­wych-światów-a pe­symis­-oba­wia-ę-że to jest prawda
światów Cytaty: Jak się czy­ta, to się nie myśli o so­bie, tyl­ko się wchodzi w in­ne światy, a w którymś z tych światów można od­na­leźć zgu­bione­go siebie. -Mariusz Maślanka


jak ę-czy­-to ę-nie myśli-o so­bie-tyl­ko ę-wchodzi-w in­ne-światy-a w którymś-z tych-światów-można-od­na­źć-zgu­bione­go
światów Cytaty: Człowiek jest obywatelem dwóch światów. Wchodząc na drabinę Darwina, drabinę ewolucji biologicznej, zszedł równocześnie z drabiny Jakuba - drabiny duchowego pochodzenia od Boga. -Joachim Illies


człowiek-jest-obywatelem-dwóch-światów-wchodząc-na-drabinę-darwina-drabinę-ewolucji-biologicznej-zszedł-równocześnie-z-drabiny-jakuba
światów Cytaty: Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości. -Stendhal (Henri Beyle)


trze­ba-być-­­­kiem-aby czuć-włas­ne-ser­-i aby kochać-ale-trze­ba-być-światow­cem-aby mieć-po­wodze­nie-w miłoś
światów Cytaty:


światów Cytaty: Jak wi­dać, los lu­bi płatać roz­maite psi­kusy. Po­cie­szające w tym wszys­tkim jest to, że - jak się oka­zuje - nie tyl­ko idealiści dos­tają na tym naj­lep­szym ze światów w dupę. -Jarosław Klejnocki


światów Cytaty: Kołow­ro­tek lęku niezmiennego, Li­niami pa­pilar­ny­mi w głowie, Prag­nienie snu be­zimien­ne­go , De­mon cier­niem strachu mego, wy­ryje mi na grobie. Leżeć będę pośród dzi­kich kwiatów, Ciem­ność, Ta­natos podziemi, Og­niste wid­mo spo­pielo­nych światów, Wyg­na mnie z tej ziemi . -ZbytImpulsywna


światów Cytaty: Okazało się, że dla inspiratorów rewolucji cały ten zamęt przemian i przewartościowań to jedyny rodziny żywioł, że niczym się ich bardziej udelektuje niż wydarzeniami na miarę całej kuli ziemskiej. Ich cel to budowa światów, etapy przejściowe. Niczego innego się nie nauczyli, niczego nie umieją. -Anonim