świecie Człowiek Po­siadł Cytaty

świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Ten um­rze nie skarżąc się, kto po­siadł ko­bietę, którą kochał. -Alfred Musset


ten-um­rze-nie skarżąc-ę-kto-po­siadł-ko­bietę-którą-kochał
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty:


na-tym-świecie-nie  pra­wa-człowiek nie może-tworzyć-praw-po­nieważ nie człowiek-stworzył-świat-~ pa­weł-rychlica 
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Najniewdzięczniejszy twór na świecie: człowiek. -Cyprian Kamil Norwid


najniewdzięczniejszy-twór-na-świecie-człowiek
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Ktoś, kto te­go co po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­two, będzie nie­szczęśli­wy na­wet, gdy­by po­siadł cały świat. -Epikur


ktoś-kto-te­go-co po­siada-nie uważa-za naj­większe-bo­gac­two-będzie-nie­szczęśli­wy-na­wet-gdy­by-po­siadł-cały-świat
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Kto po­siadł choćby ziaren­ko praw­dy, nie ma pra­wa skry­wać go przed in­ny­mi: ono już nie na­leży do niego, lecz do Boga. -Mikołaj Gogol


kto-po­siadł-choćby-ziaren­ko-praw­dy-nie  pra­wa-skry­wać-go przed-in­ny­mi-ono-już-nie na­ży-do niego-lecz-do boga
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Każdy człowiek na świecie, na­wet w cier­pieniu kocha życie. -Ezop


każdy-człowiek-na świecie-na­wet-w cier­pieniu-kocha-życie
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Człowiek bez miłości jest zgubiony w świecie obcych i wrogów. -Lew Tołstoj


człowiek-bez-miłoś-jest-zgubiony-w-świecie-obcych-i-wrogów
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Człowiek bez miłości jest zagubiony w świecie obcych i wrogów. -Lew Tołstoj


człowiek-bez-miłoś-jest-zagubiony-w-świecie-obcych-i-wrogów
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny. -Albert Einstein


dopóki-na-świecie-będzie-istniał-człowiek-będą-też-wojny
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty:


gdy­by-ani-­den-człowiek-na świecie-nie kochał-słon­-by zgasło 
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Wy­daję ci się, że błyszczysz w świecie, gdzie myśli tak co dru­gi człowiek. -respirer


wy­daję- ę-że błyszczysz-w świecie-gdzie-myśli-tak-co dru­gi-człowiek
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. -Jan Kochanowski


nie-masz-na-świecie-żadnej-pewnej-rzeczy-próżno-człowiek-co-mieć-na-pieczy
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Człowiek wędru­je po świecie w poszu­kiwa­niu te­go, cze­go mu trze­ba i wra­ca do do­mu, by tu­taj to znaleźć. -George Moore


człowiek-wędru­-po świecie-w poszu­kiwa­niu-te­go-cze­go-mu trze­ba-i wra­ca-do do­mu-by ­taj-to znaleźć
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Nie tym jest wart człowiek, co prze­myślał i przeżył, ale co zro­bił dob­re­go na świecie. -Aleksander Kamiński


nie-tym-jest wart-człowiek-co prze­myśł-i przeżył-ale-co zro­bił-dob­re­go-na świecie
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Każdy człowiek jest tak ważnym obiektem obserwacji Niebios, jak gdyby był sam na świecie. -Ellen G. White


każdy-człowiek-jest-tak-ważnym-obiektem-obserwacji-niebios-jak-gdyby-był-sam-na-świecie
świecie Człowiek Po­siadł Cytaty: Są rzeczy, które zro­zumie tyl­ko je­den człowiek, bo na świecie is­tnieje nies­kończo­na ilość prawd. -Menedzer5


są rzeczy-które-zro­zumie-tyl­ko-­den-człowiek-bo na świecie-is­tnieje-nies­kończo­na-ilość-prawd