świecie Człowiek Cytaty

świecie Człowiek Cytaty:


na-tym-świecie-nie  pra­wa-człowiek nie może-tworzyć-praw-po­nieważ nie człowiek-stworzył-świat-~ pa­weł-rychlica 
świecie Człowiek Cytaty: Najniewdzięczniejszy twór na świecie: człowiek. -Cyprian Kamil Norwid


najniewdzięczniejszy-twór-na-świecie-człowiek
świecie Człowiek Cytaty: Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny. -Albert Einstein


dopóki-na-świecie-będzie-istniał-człowiek-będą-też-wojny
świecie Człowiek Cytaty: Człowiek bez miłości jest zgubiony w świecie obcych i wrogów. -Lew Tołstoj


człowiek-bez-miłoś-jest-zgubiony-w-świecie-obcych-i-wrogów
świecie Człowiek Cytaty: Człowiek bez miłości jest zagubiony w świecie obcych i wrogów. -Lew Tołstoj


człowiek-bez-miłoś-jest-zagubiony-w-świecie-obcych-i-wrogów
świecie Człowiek Cytaty: Każdy człowiek na świecie, na­wet w cier­pieniu kocha życie. -Ezop


każdy-człowiek-na świecie-na­wet-w cier­pieniu-kocha-życie
świecie Człowiek Cytaty: Wy­daję ci się, że błyszczysz w świecie, gdzie myśli tak co dru­gi człowiek. -respirer


wy­daję- ę-że błyszczysz-w świecie-gdzie-myśli-tak-co dru­gi-człowiek
świecie Człowiek Cytaty:


gdy­by-ani-­den-człowiek-na świecie-nie kochał-słon­-by zgasło 
świecie Człowiek Cytaty: Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. -Jan Kochanowski


nie-masz-na-świecie-żadnej-pewnej-rzeczy-próżno-człowiek-co-mieć-na-pieczy
świecie Człowiek Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


świecie Człowiek Cytaty: Człowiek wędru­je po świecie w poszu­kiwa­niu te­go, cze­go mu trze­ba i wra­ca do do­mu, by tu­taj to znaleźć. -George Moore


człowiek-wędru­-po świecie-w poszu­kiwa­niu-te­go-cze­go-mu trze­ba-i wra­ca-do do­mu-by ­taj-to znaleźć
świecie Człowiek Cytaty: Są rzeczy, które zro­zumie tyl­ko je­den człowiek, bo na świecie is­tnieje nies­kończo­na ilość prawd. -Menedzer5


są rzeczy-które-zro­zumie-tyl­ko-­den-człowiek-bo na świecie-is­tnieje-nies­kończo­na-ilość-prawd
świecie Człowiek Cytaty: Nie tym jest wart człowiek, co prze­myślał i przeżył, ale co zro­bił dob­re­go na świecie. -Aleksander Kamiński


nie-tym-jest wart-człowiek-co prze­myśł-i przeżył-ale-co zro­bił-dob­re­go-na świecie
świecie Człowiek Cytaty: Każdy człowiek jest tak ważnym obiektem obserwacji Niebios, jak gdyby był sam na świecie. -Ellen G. White


każdy-człowiek-jest-tak-ważnym-obiektem-obserwacji-niebios-jak-gdyby-był-sam-na-świecie
świecie Człowiek Cytaty: Gdy­by każdy człowiek wie­dział, co mówią o nim in­ni, nie byłoby na świecie ani jed­nej pa­ry przyjaciół. -Blaise Pascal


gdy­by-każdy-człowiek-wie­dział-co mówią-o nim-in­-nie byłoby-na świecie-ani-jed­nej-pa­ry-przyjaciół
świecie Człowiek Cytaty: Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie nawet jednej pary przyjaciół. -Blaise Pascal


gdyby-każdy-człowiek-wiedział-co-mówią-o-nim-inni-nie-byłoby-na-świecie-nawet-jednej-pary-przyjaciół
świecie Człowiek Cytaty: Ze wszystkich stworzeń na świecie jeden tylko człowiek umie się śmiać, choć właśnie on ma do tego najmniej powodów. -Ernest Hemingway


ze-wszystkich-stworzeń-na-świecie-jeden-tylko-człowiek-umie-ę-śmiać-choć-właśnie-on-do-tego-najmniej-powodów
świecie Człowiek Cytaty: Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyźmie - jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia. -Zofia Bystrzycka