świecie Sym­bo­li Cytaty

świecie Sym­bo­li Cytaty: Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja. -Zygmunt Freud


Żyje­my-w stałych-przeb­ra­niach-mas­kach-świecie-sym­bo­li-zaw­sze słowo-i czyn-znaczą-coś-więcej-ż-nasza-świado­-intencja
świecie Sym­bo­li Cytaty: Pe­wien młodzieniec za­pytał Mo­zar­ta, jak skom­po­nować sym­fo­nię. Od­parł, że jest jeszcze zbyt młody i po­radził mu zacząć od ballad. - Ale pan kom­po­nował sym­fo­nie mając 10 lat! - zap­ro­tes­to­wał młodzieniec. - To praw­da, lecz ja ni­kogo nie py­tałem, jak się to ro­bi - od­parł Mozart. -Wolfgang Amadeusz Mozart


świecie Sym­bo­li Cytaty: Na­sienie i łzy są sym­bo­lami nocy. -Josephine Hart


na­sienie-i łzy-są sym­bo­lami-nocy
świecie Sym­bo­li Cytaty: nieHAiKU 0 cze­ka na 1 = 10 sym­bioza istnień 5/7/5 :P  -wdech


niehaiku-0-cze­ka-na-1-= 10-sym­bioza-istnień-575-p 
świecie Sym­bo­li Cytaty: Judasz po­całun­kiem sym­bol miłości za­mienił w zdradę  -Adnachiel


judasz-po­całun­kiem-sym­bol-miłoś-za­mienił-w zdradę 
świecie Sym­bo­li Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


świecie Sym­bo­li Cytaty: Sym­fo­nii nie wyg­ry­wa się na wie­rzbo­wych fujarkach. -Czesław Dondziłło


sym­fo­nii-nie wyg­ry­wa ę-na wie­rzbo­wych-fujarkach
świecie Sym­bo­li Cytaty: Niektóre słowa po pros­tu już ta­kie są. Sym­bo­lizują całe życie. -Paullina Simons


niektóre-słowa-po pros­-już-­kie-są-sym­bo­lizują-całe-życie
świecie Sym­bo­li Cytaty: Sym­bol miłości Wi­gilij­ne spotkanie Po pros­tu bosko Krys­ty­na Sz.21/24.12.2015r. -krysta


sym­bol-miłoś-wi­gilij­ne-spotkanie-po-pros­-bosko-krys­ty­na-sz2124122015r
świecie Sym­bo­li Cytaty: Kiedy poszły w las nauki ludzkości, stała się sym­bo­lem mądrości. -adamzjawora


kiedy-poszły-w las-nauki-ludzkoś-stała ę-sym­bo­lem-mądroś
świecie Sym­bo­li Cytaty: Zmysłowość jest sym­bo­liką pew­nych pot­rzeb ducho­wych nie dających się zaspokoić. -Fryderyk Chrystian Hebbel


zmysłowość-jest sym­bo­liką-pew­nych-pot­rzeb-ducho­wych-nie dających ę-zaspokoić
świecie Sym­bo­li Cytaty: Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu. -Lord Chesterfield


wiedzę-o-świecie-można-zdobyć-tylko-w-świecie-nie-w-domu
świecie Sym­bo­li Cytaty: Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie. -Lord Soper


dawniej-pacyfista-wyglądał-na-wariata-w-realnym-świecie-dziś-jest-realistą-w-zwariowanym-świecie
świecie Sym­bo­li Cytaty: Żyjemy w świecie konieczności, a nie w świecie celowości. -Simone Weil


Żyjemy-w-świecie-koniecznoś-a-nie-w-świecie-celowoś
świecie Sym­bo­li Cytaty: Za­dufa­nym w so­bie, ich włas­ne ja przesłania oczy na to piękne i na­wet nie slyszłą naj­piękniej­szej sym­fo­ni życia ... -Cykam


za­dufa­nym-w so­bie-ich-włas­ne-ja przesłania-oczy-na to piękne-i na­wet-nie slyszłą-naj­piękniej­szej-sym­fo­-życia
świecie Sym­bo­li Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski


świecie Sym­bo­li Cytaty: Bo je­den po­całunek zmienia wszys­tko ... Całą niewin­ność zna­jomości i sym­pa­tii... Wiele rzeczy kom­pli­kuje . -nasia


bo ­den-po­całunek-zmienia-wszys­tko-całą-niewin­ność-zna­jomoś-i sym­pa­tii-wiele-rzeczy-kom­pli­kuje
świecie Sym­bo­li Cytaty: Ko­lory tęczy sym­bo­lizują życie, a gdy jej nie ma nad­chodzi sza­ra codzien­ność dnia pow­szed­niego ... -odmienna37.!


ko­lory-tęczy-sym­bo­lizują-życie-a gdy-jej-nie  nad­chodzi-sza­ra-codzien­ność-dnia-pow­szed­niego