świet­lne Cytaty

świet­lne Cytaty: Oczarowaniem Świet­lne rozgałęzienia Burza za Grojcem  -fyrfle


oczarowaniem-Świet­lne-rozgałęzienia-burza-za grojcem 
świet­lne Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg


sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
świet­lne Cytaty: Ak­torzy na sce­nie nie zacho­wują się wca­le tak jak praw­dzi­wi ludzie. Tyl­ko im się zda­je, że to umieją. Niektórym, tym naj­lep­szym, w pew­nym stop­niu to się uda­je, ale nie na ty­le, żeby mnie por­wać. Bo jeśli któryś ak­tor jest nap­rawdę świet­ny, wyczu­wa się, że on wie, że jest świet­ny, a to psu­je całe wrażenie. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


świet­lne Cytaty: Pod­chodzisz, daj­my na to, do człowieka i mówisz: – Jak le­ci, Joe? A on ci na to: – Świet­nie, świet­nie, le­piej być nie może. – A ty pat­rzysz mu w oczy i widzisz prze­cież, że trud­no o gorzej. Jak się tak dob­rze przyj­rzeć, wszys­tkim układa się par­szy­wie, wszys­tkim bez wyjątku. Z cze­go psia mać, wniosek, że człowieko­wi nic nie jest w sta­nie pomóc. -Kurt Vonnegut


świet­lne Cytaty: To co jest w świet­le, ogląda­my z ciemności. -Tytus Carus Lukrecjusz


świet­lne Cytaty: Niekiedy i świet­ny Ho­mer zadrzemie. -Horacy


niekiedy-i świet­ny-ho­mer-zadrzemie
świet­lne Cytaty: W świet­le księżyca na­bieram blas­ku dnia  -StachuKrankiela


w świet­-księżyca-na­bieram-blas­ku-dnia 
świet­lne Cytaty: Ciało jest świet­nym przewodnikiem. -Jonathan Kellerman


świet­lne Cytaty: ..życie w świet­le dnia jest zbyt bolesne.. -NieBędęJulią


świet­lne Cytaty: widzi, co złe u każdego, ta­kie ma świet­liste ego  -onejka


widzi-co złe-u każdego-­kie- świet­liste-ego 
świet­lne Cytaty: Niewiele rzeczy tak świet­nie od­da­je prawdę, jak kłamstwa. -Sydney Pollack


niewiele-rzeczy-tak-świet­nie-od­da­-prawdę-jak kłamstwa
świet­lne Cytaty: Nie pot­ra­fiąc żyć w świet­le, od­na­leźliśmy się w ciemnościach. -opuszczona


nie-pot­ra­fiąc-żyć-w świet­-od­na­źliśmy ę-w ciemnościach
świet­lne Cytaty: Zwierz, co skrze­la ma I świet­nym jest pływakiem Też może tonąć  -Taiyono Kudarashi


zwierz-co skrze­-i-świet­nym-jest pływakiem-też-może-ąć 
świet­lne Cytaty: W świet­le pra­wa często występują zaćmienia. Z cyk­lu po­wieści


w świet­-pra­wa-często-występują-zaćmienia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
świet­lne Cytaty: za­toczo­ny krąg chro­ni świet­lista zbroja prze­kona­nie trwa   -Cykam


za­toczo­ny-krąg-chro­-świet­lista-zbroja-prze­kona­nie-trwa- 
świet­lne Cytaty: naj­bar­dziej lu­bię gdy księżyc gaśnie a oczy twoje dwa sza­re świetliki uf­nie na moim ramieniu siedzą cze­kają szepczą dziecięcą niewinnością po­tem z prędkością światła pod wpływem -- - kil­ku let­kich smaków truskawek - kil­ku let­kich mruków kocich - kil­ku let­kich muśnięć jedwabiu doj­rze­wasz agresywnie (świet­li­ki od­la­tują w tył głowy wiją się larwy) rym twe­go imienia w za­mian oferują (wraz z brzos­kwi­niowym wstydem) by wkrótce uf­nie na moim ramieniu - usiadły - - pocze­kały - - zaszep­tały nieświado­mie - świet­li­ki sza­re całkiem za zasłoną Morfeusza  -Ryan913


świet­lne Cytaty: Większość techno­logii ma świet­listy awers, ale życie dało im re­wers – czarną rzeczywistość. -Stanisław Lem


większość-techno­logii- świet­listy-awers-ale-życie-dało-im re­wers- czarną-rzeczywistość
świet­lne Cytaty: le­piej ci  żyć w cieniu niż stać się skrzeczącą lampą na świe­czni­ku która sta­wia w złym świet­le ----------------- in­sp. Otulona  -wdech


­piej- -żyć-w cieniu-ż-stać ę-skrzeczącą-lampą-na-świe­czni­ku-która-sta­wia-w-złym-świet­-in­sp-otulona