źre­nice Cytaty

źre­nice Cytaty: Roz­szerzają się two­je źre­nice, roz­pa­lasz się, ożywiasz się Do two­jego życia przychodzi iskra... - Zaczy­nasz się zakochiwać  -AnDree


roz­szerzają ę-two­-źre­nice-roz­pa­lasz-ę-ożywiasz-ę-do-two­jego-życia-przychodzi-iskra-zaczy­nasz ę-zakochiwać 
źre­nice Cytaty: Us­ta pus­te od słów w po­zie oczekiwania na po­całunek od chłodu wątłe palce nieobjęte złotym metalem nieproporcjonalne nikt nie ukląkł przed cza­row­nicą wyblakłą ser­ce dos­ta­je ciepło od fut­ra w plamy źre­nice na dob­re utkwiwszy w męskich plecach nie ma siły szepnąć od­wróćcie się ... za późno  -Eshja


źre­nice Cytaty: Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy. -Pentagram


źre­nice Cytaty: Słoneczny po­ranek lecz w głowie kłębiące się niejas­ne chmu­ry. Niedos­ko­nałość odez­wała się niep­roszo­na. W bez­silności ob­rońcą stały się zaszklo­ne źre­nice. Choć głos się złamał , ro­zum nies­tra­cony. Przy­bita do dna emoc­jo­nal­ne­go, czas ruszyć w drogę. Wyu­czo­ne ruchy, czas po­dob­nie minął. Tyl­ko ten szczegół. Zaw­sze myśli zap­rząta. Nie da­je spo­koju. Ten szczegół ma mnie na ce­low­ni­ku. Nie uk­ry­wa te­go. Dwa miej­sca. Jed­na twarz. Je­den cel?  -mechaa


źre­nice Cytaty: Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć. -Olga Tokarczuk


źre­nice Cytaty: Egoizm żre wszys­tkie sfe­ry społeczne. -Honoré de Balzac


egoizm-żre-wszys­tkie-sfe­ry-społeczne
źre­nice Cytaty: Czas zaw­sze zre­habi­litu­je porządne­go człowieka. -Sofokles


czas-zaw­sze-zre­habi­litu­-porządne­go-człowieka
źre­nice Cytaty: Le­piej zre­zyg­no­wać z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną. -Ludwik Hirszfeld


le­piej-zre­zyg­no­wać-z dziesięciu-cudzych-myśli-by mieć-jedną-własną
źre­nice Cytaty: Można tak po­kochać krzyż, że się zre­zyg­nu­je z zejścia z krzyża w dniu zmartwychwstania. -Józef Stanisław Tischner


można-tak-po­kochać-krzyż-że ę-zre­zyg­nu­-z zejścia-z krzyża-w dniu-zmartwychwstania
źre­nice Cytaty: Źre­nic wątły blask, od­chodzi, mar­twy w czas gwiazd. Cicho się żegna. -Vergil


Źre­nic-wątły-blask-od­chodzi-mar­twy-w czas-gwiazd-cicho ę-żegna
źre­nice Cytaty: Ma wspa­niałe oczy, bez źre­nic, szkla­ne taf­le, w których od­bi­ja się cała nędza ćpuna  -WhiteAngel ♥


ma wspa­niałe-oczy-bez-źre­nic-szkla­ne-taf­-w których-od­bi­ja ę-cała-nędza-ćpuna 
źre­nice Cytaty: Ma wspa­niałe oczy, bez źre­nic, szkla­ne taf­le, w której od­bi­ja się cała nędza ćpuna. -Narkomanka0123


ma wspa­niałe-oczy-bez-źre­nic-szkla­ne-taf­-w której od­bi­ja ę-cała-nędza-ćpuna
źre­nice Cytaty: Gra­nice dają pew­ność istnienia. -Walenty


gra­nice-dają-pew­ność-istnienia
źre­nice Cytaty: Są gra­nice, których nie na­leży przekraczać. -Horacy


są gra­nice-których-nie na­ży-przekraczać
źre­nice Cytaty: Ge­nial­ność ma gra­nice, głupo­ta jest bezgraniczna. -Elbert Hubbard


ge­nial­ność- gra­nice-głupo­-jest bezgraniczna
źre­nice Cytaty: Jeżeli nie będzie wokół nas tych, których kocha­my, zre­zyg­nu­jemy z pas­ji, marzeń, planów, to co nam pozostanie?  -Emilia Szumiło


jeżeli-nie będzie-wokół-nas-tych-których-kocha­my-zre­zyg­nu­jemy-z ­ji-marzeń-planów-to-co nam-pozostanie 
źre­nice Cytaty: Za­pom­nieć się w Twoich źre­nicach, utonąć w Twoich ustach... -KsiezycowaNoc


za­pom­nieć ę-w twoich-źre­nicach-utonąć-w twoich-ustach
źre­nice Cytaty: Nies­pełnione obiet­ni­ce w ser­cu po­zos­ta­wiają pewną gra­nicę . -Chemicals


nies­pełnione-obiet­­-w ser­cu-po­zos­­wiają-pewną-gra­nicę