Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty

Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty. -Terry Pratchett


Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Głupo­ta jest zaw­sze wys­tar­czająca, mądrość nigdy. -Sławomir Mrożek


głupo­-jest zaw­sze-wys­tar­czająca-mądrość-nigdy
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Nie is­tnieje me­tafo­ra dla spo­sobu, w ja­ki Wiel­ki A'Tuin, żółw świata, po­rusza się pop­rzez ga­lak­tyczną noc. Kiedy ktoś ma dziesięć ty­sięcy mil długości, sko­rupę poz­naczoną kra­tera­mi me­teorów i przyprószoną lo­dem ko­met, nie może być rozsądnie porówna­ny do ni­kogo prócz siebie. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: `Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę !  -bluecaffe


`wszys­tkich-można-ku­pić-wys­tar­czy-zap­ro­pono­wać-od­po­wied­ą-cenę- 
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Wys­tar­czy ob­niżyć po­ziom myśle­nia, aby niektórzy poczu­li grunt pod nogami. -Robert Karpacz


wys­tar­czy-ob­żyć-po­ziom-myś­nia-aby niektórzy-poczu­li-grunt-pod-nogami
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty:


bądź-jak strzała-wys­trze­lona-z łuku-zmie­rzająca-z niesa­mowitą-prędkośą-w wyz­naczo­ny-cel 
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej... -Terry Pratchett


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Pol­ski język dla obcokrajowców Często słyszałem wy­powie­dzi : „Pod la­tar­nią jest naj­ciem­niej” . Do­piero po la­tach za­jarzyłem, że la­tar­nia mu­siała być uszkodzona. -Tsanyo


pol­ski-język-dla-obcokrajowców-często-słyszałem-wy­powie­dzi- pod-­tar­ą-jest naj­ciem­niej-do­piero-po ­tach-za­jarzyłem
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo


zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: I znów ot­worzyłam się przed kimś, zry­wając krępujące mnie więzy sa­mot­ności…Znów wys­ta­wiłam ko­niu­szek no­sa zza klat­ki, która dotąd służyła mi za mie­szka­nie…Wys­tar­czył usil­ny po­wiew wiat­ru…, by drzwi na powrót zat­rzasnęły się z hukiem…  -agusia96


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Nic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niż zniechęcenie. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Ludzie lu­bią tyl­ko ta­kie po­ry, kiedy ich słowa jeszcze coś znaczą al­bo kiedy jest już po wszys­tkim i sa­ma obec­ność wys­tar­cza, a ten czas c prze­sile­nia zos­ta­wiają najbliższym. -Wiesław Myśliwski


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Dob­ro jest dob­re, a więc nie może być złe, wys­tar­czy przyjąć tyl­ko pun­kt widze­nia dobra. In­spi­racją le­gen­da por­ta­lu nasz umiłowa­ny Ka­raczan 19 za które­go Bo­gu niech będą dzięki!  -fyrfle


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Nie po­dobaj się wszys­tkim, wys­tar­czy że Bo­gu się po­dobasz ... -Cykam


nie-po­dobaj ę-wszys­tkim-wys­tar­czy-że bo­gu ę-po­dobasz
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast. -Milan Kundera


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: `Wys­tar­czy po­wie­dzieć ANO­NIMO­WO by każdy stał się odważniejszy. -bluecaffe


`wys­tar­czy-po­wie­dzieć-ano­nimo­wo-by każdy-stał ę-odważniejszy
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Wys­tar­czyło, że pe­wien mężczyz­na za­kochał się w ko­biecie, aby świat stał się ta­ki, ja­ki jest. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


wys­tar­czyło-że pe­wien-mężczyz­na-za­kochał ę-w ko­biecie-aby świat-stał ę-­ki-ja­ki-jest
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Cytaty: Aby poz­nać się z naj­dal­szą rodziną, wys­tar­czy się wzbogacić. -Julian Tuwim


aby-poz­nać ę-z naj­dal­szą-rodziną-wys­tar­czy ę-wzbogacić