Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty

Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty. -Terry Pratchett


Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Głupo­ta jest zaw­sze wys­tar­czająca, mądrość nigdy. -Sławomir Mrożek


głupo­-jest zaw­sze-wys­tar­czająca-mądrość-nigdy
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Nie is­tnieje me­tafo­ra dla spo­sobu, w ja­ki Wiel­ki A'Tuin, żółw świata, po­rusza się pop­rzez ga­lak­tyczną noc. Kiedy ktoś ma dziesięć ty­sięcy mil długości, sko­rupę poz­naczoną kra­tera­mi me­teorów i przyprószoną lo­dem ko­met, nie może być rozsądnie porówna­ny do ni­kogo prócz siebie. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty:


bądź-jak strzała-wys­trze­lona-z łuku-zmie­rzająca-z niesa­mowitą-prędkośą-w wyz­naczo­ny-cel 
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: I znów ot­worzyłam się przed kimś, zry­wając krępujące mnie więzy sa­mot­ności…Znów wys­ta­wiłam ko­niu­szek no­sa zza klat­ki, która dotąd służyła mi za mie­szka­nie…Wys­tar­czył usil­ny po­wiew wiat­ru…, by drzwi na powrót zat­rzasnęły się z hukiem…  -agusia96


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Nie po­dobaj się wszys­tkim, wys­tar­czy że Bo­gu się po­dobasz ... -Cykam


nie-po­dobaj ę-wszys­tkim-wys­tar­czy-że bo­gu ę-po­dobasz
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: `Wys­tar­czy po­wie­dzieć ANO­NIMO­WO by każdy stał się odważniejszy. -bluecaffe


`wys­tar­czy-po­wie­dzieć-ano­nimo­wo-by każdy-stał ę-odważniejszy
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Aby poz­nać się z naj­dal­szą rodziną, wys­tar­czy się wzbogacić. -Julian Tuwim


aby-poz­nać ę-z naj­dal­szą-rodziną-wys­tar­czy ę-wzbogacić
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Wys­tar­czyło, że pe­wien mężczyz­na za­kochał się w ko­biecie, aby świat stał się ta­ki, ja­ki jest. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


wys­tar­czyło-że pe­wien-mężczyz­na-za­kochał ę-w ko­biecie-aby świat-stał ę-­ki-ja­ki-jest
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Do szczęścia wys­tar­czy tak niewiele - 


do szczęścia-wys­tar­czy-tak-niewiele- kocham-cię-i świat-sta­ ę-piękniej­szy
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Wys­tar­czy urodzić się dziesięć lat wcześniej, by już być kimś in­nym duchowo. -Johann Wolfgang Goethe


wys­tar­czy-urodzić ę-dziesięć-lat-wcześniej-by już-być-kimś-in­nym-duchowo
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Cza­sami wys­tar­czy uśmiech ko­goś blis­kiego, żeby poczuć się le­piej :)  -zezulec


cza­sami-wys­tar­czy-uśmiech-ko­goś-blis­kiego-żeby-poczuć ę-­piej- 
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Wys­tar­czy, że da­na jest nam szan­sa, byśmy mog­li stać się tym, czym chcemy. -Jose Ortega y Gasset


wys­tar­czy-że da­na-jest nam-szan­-byśmy-mog­li-stać ę-tym-czym-chcemy
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Ma­my wys­tar­czająco dużo re­ligii, by się niena­widzić i sta­now­czo za mało, by się wza­jem­nie kochać. -Jonathan Swift


ma­my-wys­tar­czająco-żo-re­ligii-by ę-niena­widzić-i sta­now­czo-za ło-by ę-wza­jem­nie-kochać
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Nie próbuj posługi­wać się auto­ryte­tem tam, gdzie wys­tar­czy rozsądek. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Wys­tar­czy tyl­ko przyz­wyczaić się do pra­cy i już bez niej nie można żyć. -Louis Pasteur


wys­tar­czy-tyl­ko-przyz­wyczaić ę-do pra­cy-i już-bez-niej-nie można-żyć
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Po co la­birynt? Nie wys­tar­czy klatka?  -Jan Czarny


po co ­birynt-nie-wys­tar­czy-klatka 
Żółw Po­rusza się Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Jeśli znaj­dziesz się w od­po­wied­nim miej­scu, cza­sie i to­warzys­twie, to wys­tar­czy wyjąć chusteczkę... -filutka


jeśli-znaj­dziesz ę-w od­po­wied­nim-miej­scu-cza­sie-i to­warzys­twie-to wys­tar­czy-wyjąć-chusteczkę