Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty

Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. -Walter Moers


od gwiazd-pochodzi­my-i ku gwiaz­dom-zmie­rza­my-Życie jest ­dynie-podróżą-w nieznane
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Życie jest podróżą, która prowadzi do domu. -Herman Melville


Życie-jest-podróżą-która-prowadzi-do-domu
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Życie jest podróżą, nie wlecz się - tańcz! -D. Kubiak


Życie-jest-podróżą-nie-wlecz-ę-ńcz
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane. -Antoine De Saint - Exupery


tylko-nieznane-przeraża-człowieka-ale-dla-tego-kto-mu-stawia-czoło-ono-już-nie-jest-nieznane
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Nasze życie jest podróżą, szko­da tyl­ko, że nikt dob­rze nie za­pako­wał mi walizek. -tkaczu32


nasze-życie-jest podróżą-szko­da-tyl­ko-że nikt-dob­rze-nie za­pako­wał-mi walizek
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Zro­zumieli, że ideal­ny świat jest podróżą, nie miejscem. -Terry Pratchett


zro­zumieli-że ideal­ny-świat-jest podróżą-nie miejscem
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Umiarkowanie nieodmiennie towarzyszy mądrości, ale nieznane jest geniuszowi. -Charles Caleb Colton


umiarkowanie-nieodmiennie-towarzyszy-mądroś-ale-nieznane-jest-geniuszowi
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Wys­tar­czy je­dynie obrócić tok myślenia. A zaw­sze będziesz się wznosił. Spa­danie będzie je­dynie luk­su­sem dla słabeuszy. -thrillofit


wys­tar­czy-­dynie-obróć-tok-myślenia-a-zaw­sze-będziesz ę-wznosił-spa­danie-będzie-­dynie-luk­su­sem-dla-słabeuszy
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Je­dynie ludzie ak­tywni oraz ich zmysł wal­ki i bez­względność pchają życie do przo­du, ale tyl­ko ludzie bier­ni, ich cier­pli­wość i dob­roć pod­trzy­mują je i spra­wiają, że jest możli­we i do zniesienia. -Ivo Andrić


Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Wszystko, co nieznane, wydaje się cudowne. -Tacyt


wszystko-co-nieznane-wydaje-ę-cudowne
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Wszystko co nieznane, wydaje się cudowne. -Tacyt


wszystko-co-nieznane-wydaje-ę-cudowne
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Zy­cie jest da­rem, który trze­ba zwrócić, a z je­go po­siada­nia win­na brać się ra­dość. Jest diabel­nie krótkie, to fakt. Trud­no się po­godzić z tym, że ta ziem­ska pro­ces­ja ku os­ta­tecznej ciem­ności jest podróżą od­bytą, kręgiem zam­kniętym, dziełem sztu­ki wyideali­zowa­nym, me­lodii słod­kim ryt­mem, bitwą wygraną... -Dean Ray Koontz


Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Zdra­da oz­nacza opuszcze­nie sze­regu, aby pójść w nieznane. -Milan Kundera


zdra­da-oz­nacza-opuszcze­nie-sze­regu-aby pójść-w nieznane
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Morze me­go życia jest pus­te, nie przepływa przez nie żaden sta­tek miłości, lecz gdy tyl­ko nadpłynie wsiądę na je­go pokład i popłynę ra­zem z nim na wo­dy nieznane. -Ryder


morze-me­go-życia-jest pus­te-nie przepływa-przez-nie żaden-sta­tek-miłoś-lecz-gdy-tyl­ko-nadpłynie-wsiądę-na ­go-pokład
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice. -Milan Kundera


nie-nic-piękniejszego-ż-chwile-przed-podróżą-chwile-gdy-jutrzejszy-horyzont-przychodzi-nas-odwiedzić-i-dać-nam-swoje-obietnice
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: W nic innego nie wierzy się tak mocno jak w to, co nieznane i niezbadane. -Francis Jeffrey


w-nic-innego-nie-wierzy-ę-tak-mocno-jak-w-to-co-nieznane-i-niezbadane
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: To lepiej, że nieznane pozostanie nieznanym, niż gdyby ilość tajemnic miała się powiększyć. -Bertold Brecht


to-lepiej-że-nieznane-pozostanie-nieznanym-ż-gdyby-ilość-tajemnic-miała-ę-powiększyć
Życie jest je­dynie Podróżą W nieznane Cytaty: Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej. -Elizabetta