żad­na Cytaty

żad­na Cytaty: Żad­na wo­da nie uga­si prag­nienia miłości, żad­na powódź jej nie zatopi. -Jeanette Winterson


Żad­na-wo­da-nie uga­-prag­nienia-miłoś-żad­na-powódź-jej-nie zatopi
żad­na Cytaty: Jeżeli nie is­tnieje żad­na wie­czna miłość, to nie is­tnieje też żad­na god­na miłości wieczność. -aforystokrata


jeżeli-nie is­tnieje-żad­na-wie­czna-miłość-to nie is­tnieje-też-żad­na-god­na-miłoś-wieczność
żad­na Cytaty: Jak to jest, że dni, zdarze­nia, chwi­le które były tak piękne, nag­le stają się wstrętne i to bez żad­ne­go, żad­ne­go kon­kret­ne­go po­wodu? Po pros­tu się zmieniają. Bez naj­mniej­szej przyczyny. -Philip Kindred Dick


żad­na Cytaty: Jak to może być, że dni, zdarze­nia, chwi­le, które były tak piękne, nag­le stają się wstrętne, i to bez żad­ne­go, żad­ne­go kon­kret­ne­go po­wodu? Po pros­tu się zmieniają. Bez naj­mniej­szej przyczyny. -Philip Kindred Dick


żad­na Cytaty: Pog­rzeb był tym bar­dziej przej­mujący, że kon­dukt sunął w ab­so­lut­nej ciszy. Żad­ne­go szlochu, żad­ne­go krzy­ku, nie licząc na­woływa­nia mew od stro­ny oceanu. Zas­mu­cone fa­le biły o ur­wisko, a słońce, zachodząc, prze­mieniało chmu­ry w krwa­we plamy. -Ulysses Moore


żad­na Cytaty: Li­berałowie udo­wod­ni­li, że nie mają żad­nych, naj­mniej­szych kwa­lifi­kac­ji eko­nomicznych, i nig­dy w żad­nej koalic­ji – gdy­by do ta­kiej kiedy­kol­wiek doszło – nie mogą obej­mo­wać re­sortów eko­nomicznych, bo zruj­nują kraj. -Stefan Niesiołowski


żad­na Cytaty: Słyszę swój krzyk, bo wołam moc­no o miłość. Chcę wreszcie poczuć, co to znaczy być kochaną i kochać jak nig­dy wcześniej. Wiem, że trud­no jest tak po pros­tu kochać bez żad­nych wątpli­wości rzu­cić się w moc­ne i ciepłe ra­miona miłości, tak jak­by rzu­cić się na pełną wodę bez żad­nych obaw, że się uto­nie... ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


żad­na Cytaty: -Życie... Na to nie po­może żad­na śmierć.-  -karaczan19


Życie-na to nie po­może-żad­na-śmierć- 
żad­na Cytaty: Żad­ne kłam­stwo nie ma źródła w prawdzie... -Aleqandra


Żad­ne-kłam­stwo-nie  źródła-w prawdzie
żad­na Cytaty: Nie można wie­rzyć żad­ne­mu człowiekowi. -Wergiliusz


nie-można-wie­rzyć-żad­ne­mu-człowiekowi
żad­na Cytaty: Bez łgar­stwa żad­na mo­wa się nie obejdzie. -Mikołaj Gogol


bez-łgar­stwa-żad­na-mo­wa ę-nie obejdzie
żad­na Cytaty: Kapłaństwo nie chro­ni przed żad­nym upadkiem. -Jan Grzegorczyk


kapłaństwo-nie chro­-przed-żad­nym-upadkiem
żad­na Cytaty: Nie masz żad­nej szan­sy, ale ją wykorzystaj. -Arthur Schopenhauer


nie-masz-żad­nej-szan­sy-ale-ją wykorzystaj
żad­na Cytaty: żad­na ilość kwiatów nie zastąpi stra­cone­go wianka  -vona


żad­na-ilość-kwiatów-nie-zastąpi-stra­cone­go-wianka 
żad­na Cytaty: Dla cno­ty nie ma żad­ne­go większe­go teat­ru nad sumienie. -Cyceron


dla-cno­ty-nie  żad­ne­go-większe­go-teat­ru-nad-sumienie
żad­na Cytaty: Nie mam żad­nych ta­lentów – prócz na­miętnej ciekawości. -Albert Einstein


nie-mam-żad­nych-­lentów- prócz-na­miętnej-ciekawoś
żad­na Cytaty: Po­nure wro­ta śmier­ci nie ot­wierają się na żad­ne prośby. -Propercjusz


po­nure-wro­-śmier­-nie ot­wierają ę-na żad­ne-prośby
żad­na Cytaty: na łodzi wiary nies­traszna żad­na burza aniel­skie stery...   -Natuuś


na-łodzi-wiary-nies­traszna-żad­na-burza-aniel­skie-stery-