że Kłam­cy Cytaty

że Kłam­cy Cytaty: Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski


biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
że Kłam­cy Cytaty: Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. -Magdalena Samozwaniec


kłam­stwo-jest jak królik-rodzi łe-kłam­stew­ka-w nieskończoność
że Kłam­cy Cytaty: Kłam, kłam, zawsze coś z tego zostanie . -Anonim


kłam-kłam-zawsze-coś-z-tego-zostanie
że Kłam­cy Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48


że Kłam­cy Cytaty: Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope


wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
że Kłam­cy Cytaty: tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:


tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
że Kłam­cy Cytaty: Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg. -Bułat Okudżawa


że Kłam­cy Cytaty: Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić. -Albert Einstein


że Kłam­cy Cytaty: Kłam­ca ma za­letę - wyobraźnię. -Tadeusz Szyfer


że Kłam­cy Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza


two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
że Kłam­cy Cytaty: Kłam­stwo za­bija wszyt­ko, na­wet miłość. -zuzus


kłam­stwo-za­bija-wszyt­ko-na­wet-miłość
że Kłam­cy Cytaty: Praw­da jest pros­ta, kłam­stwo łatwe. -Papillondenuit


praw­da-jest pros­-kłam­stwo-łatwe
że Kłam­cy Cytaty: Kłam­stwo - mur ochron­ny przed prawdą. -Nieistniejąca


kłam­stwo- mur-ochron­ny-przed-prawdą
że Kłam­cy Cytaty: Kłam­stwo jest pop­ra­wianiem prawdy. -Stefan Kisielewski


że Kłam­cy Cytaty: Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante


praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
że Kłam­cy Cytaty: Kłam­stwo by­wa lo­giczniej­sze niż prawda. -Stefan Kisielewski


kłam­stwo-by­wa-lo­giczniej­sze-ż-prawda
że Kłam­cy Cytaty: Żad­ne kłam­stwo nie ma źródła w prawdzie... -Aleqandra


Żad­ne-kłam­stwo-nie  źródła-w prawdzie
że Kłam­cy Cytaty: Kłam­stwo ma krótkie no­gi, ale często zgrabne. -Janusz Roś


kłam­stwo- krótkie-no­gi-ale-często-zgrabne