że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty

że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Spra­wied­li­wość tak się ma do spra­wied­li­wości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego. -Janusz Korwin-Mikke


spra­wied­li­wość-tak ę- do spra­wied­li­woś-społecznej-jak krzesło-do krzesła-elektrycznego
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Choć życie nig­dy nie jest spra­wied­li­we, to jed­nak by­wa interesujące. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany. -John Fitzgerald Kennedy


kto­kol­wiek-myśli-że życie-jest spra­wied­li­we-jest fałszy­wie-poinformowany
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie. -Martin Luther King


nies­pra­wied­li­wość-gdziekol­wiek-jest zag­rożeniem-dla-spra­wied­li­woś-wszędzie
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna. -Cyceron


pokój-na­wet-nies­pra­wied­li­wy-jest pożyteczniej­szy-ż-naj­spra­wied­liw­sza-wojna
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Ale nap­rawdę tym, cze­go duch świata od nas ocze­kuje, nie jest wca­le spra­wied­li­wość, ale życzli­wość dla bliźnich, przy­jaźń i miłosier­dzie, a wiec ta­kie ja­kości, których ze spra­wied­li­wości niepo­dob­na wyprowadzić  -Leszek Kołakowski


że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Życie nie jest pros­te, choć mogłoby być. Nie jest spra­wied­li­we. Nie jest piękne, choć chciałoby, żebyśmy je ze ta­kie uważali. Życie to suka. -MistrzyniPióra


Życie-nie jest pros­te-choć-mogłoby-być-nie jest spra­wied­li­we-nie jest piękne-choć-chciałoby-żebyśmy- ze ­kie-uważali
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Życie rzad­ko jest spra­wied­li­we. Bóg nie roz­dziela nie­szczęść równo. -Harlan Coben


Życie-rzad­ko-jest spra­wied­li­we-bóg nie roz­dziela-nie­szczęść-równo
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: życie nie zaw­sze by­wa spra­wied­li­we, ale ważne, że jest dla mnie dob­re po­nieważ wte­dy wszys­tko in­ne jest bar­dziej znośne  -motylek96


życie-nie zaw­sze-by­wa-spra­wied­li­we-ale-ważne-że jest dla-mnie-dob­re-po­nieważ-wte­dy-wszys­tko-in­ne-jest bar­dziej-znośne 
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Spra­wied­li­wość jest niesprawiedliwością. -Jan Twardowski


spra­wied­li­wość-jest niesprawiedliwośą
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Rozsądek jest rzeczą naj­spra­wied­li­wiej roz­dzieloną na świecie: każdy bo­wiem mniema, iż jest weń tak dob­rze zaopat­rzo­ny, że na­wet ci, których naj­trud­niej za­dowo­lić w in­nych spra­wach, nie zwyk­li pożądać go więcej, niż go posiadają. -René Descartes (Kartezjusz)


że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie. -Friedrich von Schiller


po­zory-rządzą-światem-a spra­wied­li­wość-jest tyl­ko-na scenie
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Miłość nie zaw­sze jest spra­wied­li­wa, ona po pros­tu jest  -Terry Goodkind


miłość-nie zaw­sze-jest spra­wied­li­wa-ona-po pros­-jest 
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Spra­wied­li­wość jest to stała i niezłom­na wo­la od­da­wania każde­mu te­go, co mu się należy. -Ulpian


spra­wied­li­wość-jest to stała-i niezłom­na-wo­-od­da­wania-każde­mu-te­go-co mu ę-należy
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Lecz życie nie wie, dokąd podąża. Nie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­go pla­nu. Nie myśli o końcu. W ogóle nie myśli. Nie is­tnieje umysł, w którym od­by­wałby się pro­ces myśle­nia. Ewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwo te­leolo­gii. Życie jest roz­rzut­ne i śle­pe. Nie zna pojęcia spra­wied­li­wości. Może so­bie poz­wo­lić na marnotrawstwo. -Carl Sagan


że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Praw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niło innym. -Arystoteles


praw­dziwą-spra­wied­li­wośą-jest przeżyć-to co ę-uczy­ło-innym
że życie Jest spra­wied­li­we Cytaty: Nic na świecie nie jest tak spra­wied­li­wie roz­dzielo­ne, jak ro­zum; każdy uważa, że ma go dosyć. -Jacques Tati


nic-na świecie-nie jest tak-spra­wied­li­wie-roz­dzielo­ne-jak ro­zum-każdy-uważa-że  go dosyć