że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nie uczy, że doświad­cze­nie nicze­go nie uczy. -Giovanni Guareschi
doświad­cze­nie-uczy-że doświad­cze­nie-nicze­go-nie uczy
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: doświad­cze­nie uczy ze nie trze­ba chodzi z kimś żeby być o niego zazdrosnym  -badtomek
doświad­cze­nie-uczy-ze nie trze­ba-chodzi-z kimś-żeby-być-o niego-zazdrosnym 
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nie uczy, że ci, który­mi naj­bar­dziej miotają ich na­miętności, naj­mniej je znają. -René Descartes (Kartezjusz)
doświad­cze­nie-uczy-że -który­mi-naj­bar­dziej-miotają-ich-na­miętnoś-naj­mniej- znają
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nie jest bar­dzo kosztowną szkołą, niem­niej is­tnieją głup­cy, którzy w żad­nej in­nej nicze­go nie umieją się nauczyć. -Benjamin Franklin
doświad­cze­nie-jest bar­dzo-kosztowną-szkołą-niem­niej-is­tnieją-głup­cy-którzy-w żad­nej-in­nej-nicze­go-nie umieją ę
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Człowiek nicze­go nie może uczy­nić wbrew sobie. -M » Sándor Márai » Magia
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście. -Bruno
doświad­cze­nia-na­biera ę-w prak­ty­-więc-nie mówcie-o czymś-cze­go-nie przeżyliście
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód. -Adam Małysz
każdy-kon­flikt-uczy-nas-cze­goś-no­wego-uczy-po­kony­wania-przeszkód
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Lek­cja, która nie spra­wia bólu, nicze­go nie uczy. -Hiromu Arakawa
lek­cja-która-nie spra­wia-bólu-nicze­go-nie uczy
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: His­to­ria nie uczy nas właści­wie nicze­go in­ne­go po­za tym, na czym po­lega złe rządzenie. -Thomas Jefferson
his­to­ria-nie uczy-nas-właś­wie-nicze­go-in­ne­go-po­za-tym-na czym-po­lega-złe-rządzenie
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Duch wzno­si się na nieby­wałe wyżyny: jeśli tak właśnie miała wyglądać miłość, is­to­ta ludzka nie mogła doświad­czyć nicze­go wznioślejszego. -Pedro de Mendoza
duch-wzno­ ę-na nieby­wałe-wyżyny-śli-tak-właśnie-miała-wyglądać-miłość-is­to­-ludzka-nie mogła-doświad­czyć-nicze­go
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Do nicze­go nie przy­wiązuj się ser­cem tak moc­no, żeby stra­ta tej rzeczy uczy­niła cię niepocieszonym. -Johann Gottfried Herder
do nicze­go-nie przy­wiązuj ę-ser­cem-tak-moc­no-żeby-stra­-tej rzeczy-uczy­ła-ę-niepocieszonym
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Sa­mo doświad­cze­nie jest pięknym doświadczeniem. -Virtus_Statera(Dwojak)
sa­mo-doświad­cze­nie-jest pięknym-doświadczeniem
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nie po­wodu­je lep­sze zrozumienie. -Bujak Bogusław
doświad­cze­nie-po­wodu­-lep­sze-zrozumienie
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: doświad­cze­nie to nau­czy­ciel życia. -Who
doświad­cze­nie-to nau­czy­ciel-życia
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw. -Tytus Liwiusz
doświad­cze­nie-jest ­dynym-ko­rek­to­rem-praw
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczycielem. -Cyceron
doświad­cze­nie-jest naj­lep­szym-nauczycielem
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Młodość nie wie­rzy doświad­cze­niu starych. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nie po­kazu­je, że te­go, kto na świe­czni­ku, łat­wo zdmuchnąć. -Leszek Kumor
doświad­cze­nie-po­kazu­-że te­go-kto-na świe­czni­ku-łat­wo-zdmuchnąć
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Jed­na rzecz zna­komi­cie zastępu­je doświad­cze­nie: młodość. -Maurice Chevalier
jed­na-rzecz-zna­komi­cie-zastępu­-doświad­cze­nie-młodość
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Doświad­cze­nie do­wiodło, że kto nig­dy nie ufa, będzie oszukany. -Leonardo da Vinci
doświad­cze­nie-do­wiodło-że kto-nig­dy-nie ufa-będzie-oszukany
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: W cier­pieniu jest ty­siąckrot­nie więcej doświad­cze­nia niż przyjemności. -Bertrand Russell
w cier­pieniu-jest ty­ąckrot­nie-więcej-doświad­cze­nia-ż-przyjemnoś
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Brak doświad­cze­nia poz­wa­la młodości na do­kona­nie te­go, co sta­rość uważa za niemożliwe. -Jean Duché
brak-doświad­cze­nia-poz­wa­-młodoś-na do­kona­nie-te­go-co sta­rość-uważa-za niemożliwe
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Długie doświad­cze­nie nau­cza, że tyl­ko Po­lacy są zdol­ni do rządze­nia Polakami. -Stanisław Staszic
długie-doświad­cze­nie-nau­cza-że tyl­ko-po­lacy-są zdol­-do rządze­nia-polakami
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory. -Papużka
młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Wie­działam, że wszys­tko, cze­go doświad­cza­my, jest sym­bo­lem cze­goś in­ne­go, że ry­tuały po­legają na od­gry­waniu in­nych wy­darzeń. Wie­działam, że nasze prak­tyczne umysły wyp­ro­wadziły ob­rzędy z głębi duszy na świat, żeby nie był on kom­plet­nie poz­ba­wiony sensu. -R » Anne Rice » Pandora
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: To ty na powrót uczy­niłeś mnie bez­bronną, małą dziew­czynką z ko­biety, nie bojącej się nicze­go…I przes­tałam bro­nić się przed życiem…i znów ober­wałam po łbie…  -agusia96
to ty na powrót-uczy­łeś-mnie-bez­bronną-łą-dziew­czynką-z ko­biety-nie bojącej ę-nicze­goi-przes­łam-bro­ć ę-przed-życiemi
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Żeby nie wiem jak człowiek był twar­dy, to z każde­go uczu­cia coś w nim zos­ta­je, uczy się cze­goś, cze­go daw­niej nie umiał, raz to jest dob­re, raz nie. I z siebie też coś ko­muś zos­ta­wia w spadku. -Krystyna Siesicka
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek
o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Wy­mieniaj doświad­cze­nia. Ale tyl­ko na lepsze!  -Janina Ipohorska
wy­mieniaj-doświad­cze­nia-ale tyl­ko-na lepsze 
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: W dzie­dzi­nie ducha rolą większości jest słucha­nie i ot­wiera­nie się na ko­goś, ko­mu da­ne było doświad­cze­nie wyk­raczające po­za spra­wy jedze­nia, schro­nienia, po­tom­stwa i majątku. -C » Joseph Campbell » Potęga mitu
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Mądrość nie wy­biera, ona w doświad­cze­niach przychodzi. Nie zro­zumie te­go ten, co idąc za kimś, je­dynie w cieniu tym sa­mym po­wiet­rzem się dławi. -Kedar
mądrość-nie wy­biera-ona-w doświad­cze­niach-przychodzi-nie zro­zumie-te­go-ten-co idąc-za kimś-­dynie-w cieniu-tym-­mym
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to-pus­te-doświa­cze­nie-ale-wśród-pus­tych-doświad­czeń-to-jed­no-z-najlepszych
że doświad­cze­nie Nicze­go Nie uczy Cytaty: Im częściej cze­goś doświad­cza­my, tym słab­szy jest efekt. -Eric Jerome Dickey
im częściej-cze­goś-doświad­cza­my-tym-słab­szy-jest efekt