że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nie uczy, że doświad­cze­nie nicze­go nie uczy. -Giovanni Guareschi
doświad­cze­nie-uczy-że doświad­cze­nie-nicze­go-nie uczy
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nie jest bar­dzo kosztowną szkołą, niem­niej is­tnieją głup­cy, którzy w żad­nej in­nej nicze­go nie umieją się nauczyć. -Benjamin Franklin
doświad­cze­nie-jest bar­dzo-kosztowną-szkołą-niem­niej-is­tnieją-głup­cy-którzy-w żad­nej-in­nej-nicze­go-nie umieją ę
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście. -Bruno
doświad­cze­nia-na­biera ę-w prak­ty­-więc-nie mówcie-o czymś-cze­go-nie przeżyliście
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Duch wzno­si się na nieby­wałe wyżyny: jeśli tak właśnie miała wyglądać miłość, is­to­ta ludzka nie mogła doświad­czyć nicze­go wznioślejszego. -Pedro de Mendoza
duch-wzno­ ę-na nieby­wałe-wyżyny-śli-tak-właśnie-miała-wyglądać-miłość-is­to­-ludzka-nie mogła-doświad­czyć-nicze­go
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Sa­mo doświad­cze­nie jest pięknym doświadczeniem. -Virtus_Statera(Dwojak)
sa­mo-doświad­cze­nie-jest pięknym-doświadczeniem
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nie po­wodu­je lep­sze zrozumienie. -Bujak Bogusław
doświad­cze­nie-po­wodu­-lep­sze-zrozumienie
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: doświad­cze­nie to nau­czy­ciel życia. -Who
doświad­cze­nie-to nau­czy­ciel-życia
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw. -Tytus Liwiusz
doświad­cze­nie-jest ­dynym-ko­rek­to­rem-praw
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczycielem. -Cyceron
doświad­cze­nie-jest naj­lep­szym-nauczycielem
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Młodość nie wie­rzy doświad­cze­niu starych. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nie po­kazu­je, że te­go, kto na świe­czni­ku, łat­wo zdmuchnąć. -Leszek Kumor
doświad­cze­nie-po­kazu­-że te­go-kto-na świe­czni­ku-łat­wo-zdmuchnąć
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Jed­na rzecz zna­komi­cie zastępu­je doświad­cze­nie: młodość. -Maurice Chevalier
jed­na-rzecz-zna­komi­cie-zastępu­-doświad­cze­nie-młodość
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek
o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: W cier­pieniu jest ty­siąckrot­nie więcej doświad­cze­nia niż przyjemności. -Bertrand Russell
w cier­pieniu-jest ty­ąckrot­nie-więcej-doświad­cze­nia-ż-przyjemnoś
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Wy­mieniaj doświad­cze­nia. Ale tyl­ko na lepsze!  -Janina Ipohorska
wy­mieniaj-doświad­cze­nia-ale tyl­ko-na lepsze 
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Brak doświad­cze­nia poz­wa­la młodości na do­kona­nie te­go, co sta­rość uważa za niemożliwe. -Jean Duché
brak-doświad­cze­nia-poz­wa­-młodoś-na do­kona­nie-te­go-co sta­rość-uważa-za niemożliwe
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Długie doświad­cze­nie nau­cza, że tyl­ko Po­lacy są zdol­ni do rządze­nia Polakami. -Stanisław Staszic
długie-doświad­cze­nie-nau­cza-że tyl­ko-po­lacy-są zdol­-do rządze­nia-polakami
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory. -Papużka
młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nie do­wiodło, że kto nig­dy nie ufa, będzie oszukany. -Leonardo da Vinci
doświad­cze­nie-do­wiodło-że kto-nig­dy-nie ufa-będzie-oszukany
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: doświad­cze­nie uczy ze nie trze­ba chodzi z kimś żeby być o niego zazdrosnym  -badtomek
doświad­cze­nie-uczy-ze nie trze­ba-chodzi-z kimś-żeby-być-o niego-zazdrosnym 
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Im częściej cze­goś doświad­cza­my, tym słab­szy jest efekt. -Eric Jerome Dickey
im częściej-cze­goś-doświad­cza­my-tym-słab­szy-jest efekt
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Wie­działam, że wszys­tko, cze­go doświad­cza­my, jest sym­bo­lem cze­goś in­ne­go, że ry­tuały po­legają na od­gry­waniu in­nych wy­darzeń. Wie­działam, że nasze prak­tyczne umysły wyp­ro­wadziły ob­rzędy z głębi duszy na świat, żeby nie był on kom­plet­nie poz­ba­wiony sensu. -R » Anne Rice » Pandora
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Doświad­cze­nie uczy, że ci, który­mi naj­bar­dziej miotają ich na­miętności, naj­mniej je znają. -René Descartes (Kartezjusz)
doświad­cze­nie-uczy-że -który­mi-naj­bar­dziej-miotają-ich-na­miętnoś-naj­mniej- znają
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to-pus­te-doświa­cze­nie-ale-wśród-pus­tych-doświad­czeń-to-jed­no-z-najlepszych
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Nie ma piękniej­sze­go doświad­cze­nia niż fi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkim dniu przy szklan­ce wo­dy i papierosie. -Charlotka
nie- piękniej­sze­go-doświad­cze­nia-ż-fi­lozo­ficzna-roz­mo­wa-z przy­jacielem-po ężkim-dniu-przy-szklan­-wo­dy-i papierosie
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Mądrość nie wy­biera, ona w doświad­cze­niach przychodzi. Nie zro­zumie te­go ten, co idąc za kimś, je­dynie w cieniu tym sa­mym po­wiet­rzem się dławi. -Kedar
mądrość-nie wy­biera-ona-w doświad­cze­niach-przychodzi-nie zro­zumie-te­go-ten-co idąc-za kimś-­dynie-w cieniu-tym-­mym
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Zaw­sze za­leżało mi na praw­dzi­wym doświad­cze­niu, na tym, by poczuć coś do końca, zo­baczyć, co życie ma w środku. -Ole Nydahl
zaw­sze-za­żało-mi na praw­dzi­wym-doświad­cze­niu-na tym-by poczuć-coś-do końca-zo­baczyć-co życie- w środku
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Masz więcej doświad­cze­nia - cel­ne są Twe rymy, Lecz jam ciekaw, ja­kież uda­ne ich początki były. -SirNobody
masz-więcej-doświad­cze­nia- cel­ne-są twe-rymy-lecz-jam-ciekaw-ja­kież-uda­ne-ich-początki-były
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Nie zmienisz siebie, siedząc bezczynnie, z doświad­cze­nia wszak wynika, że cięższa jest pra­ca nad myślami, niż nad ot­warciem słoika.... -emi@
nie-zmienisz-siebie-siedząc-bezczynnie-z-doświad­cze­nia-wszak-wynika-że-ęższa-jest pra­ca-nad-myślami-ż-nad-ot­warciem-słoika
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: W dzie­dzi­nie ducha rolą większości jest słucha­nie i ot­wiera­nie się na ko­goś, ko­mu da­ne było doświad­cze­nie wyk­raczające po­za spra­wy jedze­nia, schro­nienia, po­tom­stwa i majątku. -C » Joseph Campbell » Potęga mitu
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty:
zaufa­nie-jest dla-mnie-czymś-trud­nym-do zreali­zowa­nia-bo z re­guły-i doświad­cze­nia-życiowe­go-nie ufam-ludziom~pa­weł
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: La­ta gówno znaczą. Wyk­ształce­nie gówno znaczy. Tyl­ko to co sie przeszło bw życiu jest naj­większym doświad­cze­niem, a prze­cież każdy ma in­ny życiorys. -PS*
la­-gówno-znaczą-wyk­ształ­nie-gówno-znaczy-tyl­ko-to co sie-przeszło-bw życiu-jest naj­większym-doświad­cze­niem-a prze­cież
że doświad­cze­nie Nicze­go Cytaty: Na nic nie cze­kam.. Nicze­go nie chce.. Mam wszys­tko, mam Ciebie. O nic nie martwię, Wiem że będziesz. Często się wzruszam, Bo słowa się starcza. Nie jes­tem dokładna, Bo zaj­mu­jesz mi głowę. Nie wierzą gdy mówię cze­go się nauczyłam, Bo Chce lep­sza być dla Ciebie. Co zro­bić jak Kocham to za mało.. -DarkHope