że i tak Nikt Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że i tak Nikt Cytaty: Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. -Bogdański
że i tak Nikt Cytaty: Nikt tak jak Ty nie roz­pie­szczał mnie... Nikt tak jak Ty pew­nie nie po­kocha mnie... Dziękuję Ta­tusiu za wszystko. -opuszczona
nikt-tak-jak ty nie roz­pie­szczał-mnie-nikt-tak-jak ty pew­nie-nie po­kocha-mnie-dziękuję-ta­tusiu-za wszystko
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarować -Dale Carnegie
nikt-nie-jest-tak-bogaty-aby-mógł-ę-obyć-bez-uśmiechu-i-nikt-nie-jest-tak-ubogi-aby-go-nie-mógł-podarować
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka. -Dietrich Bonhoeffer
nikt-nie-posiada-boga-tak-aby-nie-musiał-na-niego-czekać-a-jednak-nikt-by-też-na-pana-boga-nie-czekał-gdyby-nie-wiedział-że-on-już-od-dawna-na
że i tak Nikt Cytaty: W przychod­ni, roz­mo­wa re­cep­cjo­nis­tki z pacjentką - Ma pa­ni nasz te­lefon ? - Tak, ale chy­ba zły - A co? Nikt nie od­biera ? - Tak - Aaa... to nasz z życia wzięte  -bystry.76
w przychod­-roz­mo­wa-re­cep­cjo­nis­tki-z pacjentką-ma pa­-nasz-te­lefon-tak-ale-chy­ba-zły-a co-nikt-nie od­biera-tak
że i tak Nikt Cytaty: Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje. -wreszcie szczęśliwa
nie-kochaj­my-na łę-bo ktoś-i tak-będzie-nie­szczęśli­wy-a-życie-­my-tyl­ko-jed­no-więc-żyj­my-tak-jak chce­my-bo nikt
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie jest tak bogaty, żeby pogardzić uśmiechem, ani tak biedny, żeby nie móc nim darzyć. -Anonim
nikt-nie-jest-tak-bogaty-żeby-pogardzić-uśmiechem-ani-tak-biedny-żeby-nie-móc-nim-darzyć
że i tak Nikt Cytaty: Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział. -Klementyna Hoffmanowa
dziewczyna-winna-tak-postępować-jakby-ludzie-na-ą-patrzyli-a-gdy-ludzie-patrzą-tak-jakby-jej-nikt-nie-widział
że i tak Nikt Cytaty: Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć. -Klementyna Hoffmanowa
nikt-na-całym-świecie-żaden-najmędrszy-filozof-nie-poradzi-tak-młodej-osobie-jak-roztropna-matka-bo-żaden-nie-może-tak-jej-znać-i-życzyć
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie wy­biera tak na prawdę gdzie się rodzi, pośród ja­kiej cy­wili­zac­ji, re­ligii, kul­tu­ry, ja­kim języ­kiem będzie mówić. Nie wiń więc ich za to, co z ni­mi zro­biły pop­rzed­nie po­kole­nia i korze­nie. Nikt nie ma od­wa­gi i siły aby w po­jedynkę sadzić się na wy­rywa­nie tych korzeni. -Mateusz Piecki Schizoidalny
że i tak Nikt Cytaty: Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. -Jan Paweł II
starajmy-ę-tak-postępować-i-tak-żyć-by-nikomu-w-naszej-ojczyźnie-nie-brakło-dachu-nad-głową-i-chleba-na-stole-by-nikt-nie-czuł-ę-samotny
że i tak Nikt Cytaty: Dość nie wie nikt, za dużo tak wielu. -Marie Von Ebner - Eschenbach
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie zna tak mało swoich poddanych jak władcy. -Morris West
nikt-nie-zna-tak-ło-swoich-poddanych-jak-władcy
że i tak Nikt Cytaty: ... nikt ci tak tyłka nie wys­ma­ruje, jak wazeliniarz... AgaWa  -Irracja
nikt  tak-tyłka-nie wys­­ruje-jak wazeliniarz-agawa 
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie egzaltuje się tak łatwo, jak ludzie bez temperamentu. -Iwan Turgieniew
nikt-nie-egzaltuje-ę-tak-łatwo-jak-ludzie-bez-temperamentu
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie potrafi tak solidnie zakopać swoich błędów jak cesarz. -Marek Agrypa
nikt-nie-potrafi-tak-solidnie-zakopać-swoich-błędów-jak-cesarz
że i tak Nikt Cytaty: Nikt tak nie docenia geniuszu zawartego w twoich słowach jak twój pies. -Christopher Morley
nikt-tak-nie-docenia-geniuszu-zawartego-w-twoich-słowach-jak-twój-pies
że i tak Nikt Cytaty: Chy­ba nikt tak do końca nie czu­je się w stu pro­cen­tach spełniony. -Adam Małysz
chy­ba-nikt-tak-do końca-nie czu­ ę-w stu-pro­cen­tach-spełniony
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie śledzi tak bacznie postępowania innych ludzi jak ten, komu nic do tego. -Wiktor Hugo
nikt-nie-śledzi-tak-bacznie-postępowania-innych-ludzi-jak-ten-komu-nic-do-tego
że i tak Nikt Cytaty: Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie. -respirer
po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
że i tak Nikt Cytaty: Ideał wszystkich cenzorów: dopuszczać tylko takie książki, których i tak nikt nie będzie czytał. -Giovanni Guareschi
ideał-wszystkich-cenzorów-dopuszczać-tylko-takie-książki-których-i-tak-nikt-nie-będzie-czytał
że i tak Nikt Cytaty: Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce. -Marie
że i tak Nikt Cytaty: Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś - praktycznie biorąc - nikt już nie jest zdrowy. -Bertrand Russell
badania-w-dziedzinie-medycyny-dokonały-tak-olbrzymiego-postępu-że-dziś-praktycznie-biorąc-nikt-już-nie-jest-zdrowy
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie jest tak zabawnie arogancki, jak młody człowiek, który właśnie odkrył starą ideę i myśli, że to jego własna. -Sydney Harris
nikt-nie-jest-tak-zabawnie-arogancki-jak-młody-człowiek-który-właśnie-odkrył-starą-ideę-i-myśli-że-to-jego-własna
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć. -Ajschylos
nikt-nie-jest-tak-stary-aby-nie-mógł-ę-jeszcze-czegoś-nowego-nauczyć
że i tak Nikt Cytaty: Szczęście dlatego tak trudno znaleźć, gdyż znajduje się tam, gdzie się go nikt nie spodziewa. -Ilona Bodden
szczęście-dlatego-tak-trudno-znaleźć-gdyż-znajduje-ę-tam-gdzie-ę-go-nikt-nie-spodziewa
że i tak Nikt Cytaty: Przet­warzam da­ne jak komputer, mi­mo wszys­tkich tych rzeczy, pa­mietam wszys­tko, jak­byś puścił film i od­tworzył na szybko, wszys­tko przepływa wam przez pal­ce, ja za­pamietu­je każdy parcel, życie to jak kosz, usu­wasz ,tworzysz, do­dajesz wszys­tko na swój koszt, nikt za błedy two­je nie od­po­wie, nikt ich tez nie naprawi, weź pli­ki i roz­pla­nuj wszys­tko tak by kosz usunąc z dys­ku umysłu. -orlik
że i tak Nikt Cytaty: Nikt nie jest tak sta­ry, aby nie wie­rzył, że może żyć jeszcze parę lat dłużej. -Cyceron
nikt-nie jest tak-sta­ry-aby nie wie­rzył-że może-żyć-jeszcze-ę-lat-dłużej
że i tak Nikt Cytaty: Zrób coś dziesięć ra­zy dob­rze, a i tak nikt nie zwróci na to uwa­gi. Zrób raz źle, a za­pamiętają Ci to na zawsze. -Aga250909
zrób-coś-dziesięć-ra­zy-dob­rze-a i tak-nikt-nie zwró-na to uwa­gi-zrób raz-ź-a za­pamiętają-ci to na zawsze
że i tak Nikt Cytaty: Włączyłam przy­cisk - uśmiech i po­zytyw­ne myśle­nie, lecz jak długo tak będzie te­go nikt nie wie. -AnDree
włączyłam-przy­cisk- uśmiech-i po­zytyw­ne-myś­nie-lecz-jak długo-tak-będzie-te­go-nikt-nie wie
że i tak Nikt Cytaty: Nikt mnie nie zra­nił tak jak on, ale już daw­no w głębi duszy mu wy­baczyłam. nie widzieliśmy się kil­ka lat, a właśnie dziś nasze spoj­rze­nia znów się spot­kały. i znów py­tam Bo­ga skąd miał ty­le wyob­raźni na tak piękne oczy? (poszłam da­lej, ni­by Cię nie poznałam)  -MartynaR
że i tak Nikt Cytaty: Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą
że i tak Nikt Cytaty: Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina. -Diana De Poitiers
dobrych-uczynków-nikt-nie-pamię-złych-nikt-nie-zapomina
że i tak Nikt Cytaty: Dlacze­go tak bar­dzo chcesz zos­tać Ho­kage, bo marzysz o tym, żeby mie­szkańcy two­jej wios­ki, widzieli w to­bie wiel­kiego nin­ja. Tyl­ko dzięki spoj­rze­niom in­nych ludzi, nasze życie nap­rawdę na­biera sen­su. Jeśli nikt nie zwra­ca na ciebie uwa­gi, jest tak jak­byś w ogóle nie istniał. -Haku  -Masashi Kishimoto
że i tak Nikt Cytaty: Z kobietą nie ma żartu! W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie - co zrobi, nikt nie wie. -Aleksander Fredro
z-kobietą-nie-żartu-w-miłoś-czy-w-gniewie-co-myśli-nikt-nie-zgadnie-co-zrobi-nikt-nie-wie