że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty

że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło. -cala_ja


ale-mu­sisz-też-wie­dzieć-że będąc-ze mną-mu­sisz-być-niepew­nym-te­go-co mi do głowy-wpad­nie-i wie­dzieć-że nie łat­wo
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie. -Zygmunt Krasiński


co­kol­wiek-będzie-co­kol­wiek ę-sta­nie-jed­no-wiem-tyl­ko-spra­wied­li­wość-będzie-jed­no-wiem-tyl­ko-pol­ska-zmartwychwstanie
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany. -John Fitzgerald Kennedy


kto­kol­wiek-myśli-że życie-jest spra­wied­li­we-jest fałszy­wie-poinformowany
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain


nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć. -PróbujPatrzećKolorowo


gdziekol­wiek-jes­teś-i co­kol­wiek-ro­bisz-ciesz ę-tym-bo to może ę-już-nie powtórzyć
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Cza­sem łat­wiej pos­ta­wić cho­rego na no­gi, niż pos­ta­wić diagnozę. -Tadeusz Gicgier


cza­sem-łat­wiej-pos­­wić-cho­rego-na no­gi-ż-pos­­wić-diagnozę
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek is­tnieje, jest w Bogu. -Baruch Spinoza


co­kol­wiek-is­tnieje-jest w bogu
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Rzeczy­wiście nastąpił rodzaj podziału: z jed­nej stro­ny fun, seks, kicz i niewin­ność, z dru­giej trash, śmierć i cy­nizm. […] tak czy siak, suk­ces ryn­ko­wy może dzi­siaj uza­sad­nić i us­pra­wied­li­wić co­kol­wiek, zastępując wszel­kie teorie. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium


że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Cho­ciaż nie wiem, czy nie chra­piesz w no­cy, czy opuszczasz klapę w toale­cie, czy Two­je li­nie w którymś mo­men­cie łączą się z moimi na pa­pilar­nej autos­tradzie i czy kiedy­kol­wiek po­każesz mi pal­cem wieżę Eif­fla, to chcę Cię mieć przy so­bie przez całą wieczność. Wy­bacz mi, jeśli kiedy­kol­wiek zmienię zda­nie i stwier­dzę, że i wie­czność z Tobą to za mało. -Riot


że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Naj­straszniej­szym jest głupiec, który ma co­kol­wiek słuszności. -Karol Irzykowski


naj­straszniej­szym-jest głupiec-który- co­kol­wiek-słusznoś
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie. -Cecelia Ahern


że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Śmierć jest spo­kojem, ale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju. -Cesare Pavese


Śmierć-jest spo­kojem-ale-myśl-o śmier­-jest mą­cielem-ja­kiego­kol­wiek-spokoju
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy  -Edward Stachura


że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty:


trud­no-jest co­kol­wiek-po­wie­dzieć-oso­bie-z mądrym-po­dejściem-do życia-~pa­weł-rychlica 
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Tyl­ko śmierć co­kol­wiek zmienia, w sens, co nie umiera. -amel


tyl­ko-śmierć-co­kol­wiek-zmienia-w sens-co nie umiera
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty:


życie- co­kol­wiek-to znaczy
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Mu­zyka, co­kol­wiek by mówić, nie jest języ­kiem zro­zumiałym ogólnie; ko­nie­czny jest łuk słowa, by strzała dźwięku mogła wniknąć do wszys­tkich serc. -Romain Rolland


mu­zyka-co­kol­wiek-by mówić-nie jest języ­kiem-zro­zumiałym-ogólnie-ko­nie­czny-jest łuk-słowa-by strzała-dźwięku-mogła
że nie łat­wo Jest spra­wić By co­kol­wiek Cytaty: Nie porzu­caj nadzieje, ja­koć się kol­wiek dzieje. -Jan Kochanowski


nie-porzu­caj-nadzieje-ja­koć ę-kol­wiek-dzieje