że nie ma mod­litwy Cytaty

że nie ma mod­litwy Cytaty: Zacznij się mod­lić! I pow­tarzaj po­tem mod­litwy jak naj­częściej! Bóg reszty do­pełni - oświeci cię no­wym życiem i ożywi. -Bogdan Jański


zacznij ę-mod­lić-i pow­tarzaj-po­tem-mod­litwy-jak naj­częściej-bóg-reszty-do­peł- oświeci-ę-no­wym-życiem-i ożywi
że nie ma mod­litwy Cytaty: Bez mod­litwy nie ma życia chrześcijańskiego. -Paweł VI


bez-mod­litwy-nie  życia-chrześcijańskiego
że nie ma mod­litwy Cytaty: Bóg w tych cza­sach nie słucha mod­litwy uciśnionych. -Bolesław Prus


bóg-w tych-cza­sach-nie słucha-mod­litwy-uciśnionych
że nie ma mod­litwy Cytaty: Kto wyrze­ka się mod­litwy, ten re­zyg­nu­je z siebie. -Reinhold Schneider


kto-wyrze­ka ę-mod­litwy-ten-re­zyg­nu­-z siebie
że nie ma mod­litwy Cytaty: Wiara jest źródłem mod­litwy. Jeżeli źródło wiary wys­chnie, nie może płynąć po­tok modlitwy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


wiara-jest źródłem-mod­litwy-jeżeli źródło-wiary-wys­chnie-nie może-płynąć-po­tok-modlitwy
że nie ma mod­litwy Cytaty: Niesłusznie jest myśleć, że nie ma mod­litwy, jeśli się nie ma cza­su i możli­wości odosobnienia. -św. Teresa z Ávila


niesłusznie-jest myść-że nie  mod­litwy-śli ę-nie  cza­su-i możli­woś-odosobnienia
że nie ma mod­litwy Cytaty: Kon­cen­trac­ja jest niezbędna dla mod­litwy tak, jak knot do lam­py oliwnej. -Filokalia


kon­cen­trac­ja-jest niezbędna-dla-mod­litwy-tak-jak knot-do lam­py-oliwnej
że nie ma mod­litwy Cytaty: Cel mod­litwy znaj­dziemy raczej w miłości i w prak­tycznych efek­tach wo­li, niż w spe­kulac­jach intelektualnych. -św. Teresa z Ávila


cel-mod­litwy-znaj­dziemy-raczej-w miłoś-i w prak­tycznych-efek­tach-wo­li-ż-w spe­kulac­jach-intelektualnych
że nie ma mod­litwy Cytaty: Straszne nas­tały nas cza­sy. Ogląda­my cier­piących ludzi, gdzie w ra­mach mod­litwy... Da­jemy im lajki. -Kedar


straszne-nas­ły-nas-cza­sy-ogląda­my cier­piących-ludzi-gdzie-w ra­mach-mod­litwy-da­jemy im lajki
że nie ma mod­litwy Cytaty: In­styn­kt to w grun­cie rzeczy nic in­ne­go, jak cichy głos Bo­ga. Mod­litwy są wysłuchi­wane, ale trze­ba ocze­kiwać od­po­wie­dzi i wierzyć... -Dean Ray Koontz


in­styn­kt-to w grun­cie-rzeczy-nic-in­ne­go-jak cichy-głos-bo­ga-mod­litwy są wysłuchi­wane-ale-trze­ba-ocze­kiwać
że nie ma mod­litwy Cytaty: Gdym so­bie po­myślała, że kiedyś ten starzec, proszący o przyszłość swe­go sy­na, po­wie córce, by do­dawała do mod­litwy za bra­ta mo­je imię, ja­ko ta­jem­niczej przy­jaciółki, całkiem zmieniłam się i dum­na byłam z siebie. -Aleksander Dumas


że nie ma mod­litwy Cytaty: Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. -św. Jan Chryzostom


że nie ma mod­litwy Cytaty: Kiedy przy­byli do nas mis­jo­narze, Af­ry­kanie mieli ziemię, a przy­bysze Bib­lię. Uczy­li nas, że pod­czas mod­litwy po­win­niśmy mieć oczy zam­knięte. Kiedy je ot­worzy­liśmy, mis­jo­narze mieli ziemię, a my Biblię. -Jomo Kenyatta


że nie ma mod­litwy Cytaty: Gdy pier­wszy raz mod­liła się do Bo­ga, aby za­pytać,


gdy-pier­wszy-raz-mod­liła ę-do bo­ga-aby za­pytać-dlacze­go-właśnie-ona-nie mogła-złożyć-dłoni-w mod­litwie-bo ich
że nie ma mod­litwy Cytaty: Ta­ka roz­pacz by­wa czar­niej­sza niż noc. Ma zwiot­czałe człon­ki,opuszczo­ne ra­miona i załza­wione spoj­rze­nie. Drży jak w de­lirium. Przy­pomi­na ne­gatyw fo­tog­ra­fii we­sel­nej. Budzi myśli o stud­niach, lochach, za­walo­nych pie­cza­rach i po­lar­nych mro­zach. Krad­nie tlen. Zap­rasza głód. Mod­litwy uciekają, nie dając się łowić. Skrzeczy fa­tum. Ale i kołacze się błysk nadziei, bo pu­ki życia - póty nadzieja. -Waldemar Łysiak


że nie ma mod­litwy Cytaty: ma­mona bóstwem stoi złoco­nymi ko­rona­mi świeci wiary chęć bałwochwal­stwo w mar­mur odziane scho­rowa­ny dłońmi od­licza mod­litwy ko­rali­ki w zakłama­niu duszę pieniądz wy­kupu­je os­tatnią kromką chle­ba z rąk wyr­waną bos­kie życie wieżami ba­bel huczy na ta­cy po­dane głód oma­mienia piot­ro­we bra­my ot­wiera nies­pra­wied­li­wości kluczem Er­nest Do­minik Łuszczek Przy­borów 2016.05.28  -taktojax


że nie ma mod­litwy Cytaty: Niełat­wo jest się mod­lić. Jak się mod­lić, sko­ro nie wiemy, czy Bóg te­go chce?  -Mikołaj Gogol


niełat­wo-jest ę-mod­lić-jak ę-mod­lić-sko­ro-nie wiemy-czy-bóg-te­go-chce 
że nie ma mod­litwy Cytaty: Raz pe­wien ry­bak z Litwy, lu­bił wy­jeżdżać na bitwy. Żył so­bie swawolnie, że aż zginął na wojnie. Strasznie po nim płakały rybitwy. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


raz-pe­wien-ry­bak-z litwy-lu­bił-wy­żdżać-na bitwy-Żył-so­bie-swawolnie-że-aż zginął-na wojnie-strasznie-po nim-płakały