że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty

że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński


wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. -Mark Twain


wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers


czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle


kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Światełka dob­rych uczynków idzie wy­palić, wy­pomi­nając je so­bie w kłótni i po­tem za­miast pos­ta­rać się je ja­koś wskrze­sić, wy­god­niej jest w pow­stałej ciem­ności uk­ry­wać stra­cone twarze. Z cyk­lu po­wieści


że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg


z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia


jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada:


że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne. -Jacek Wejroch


mi­mo-pow­szechne­go-znie­czu­lenia-życie-nie stało ę-mniej-bolesne
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa. -Tales z Miletu


wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Dob­rze się stało, że źle się stało. -Lech Wałęsa


że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: bo­lesną drzazgą cho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­ca pamięć  -Arisa


bo­lesną-drzazgą-cho­rych-naw­rotów-deszczu-pow­ra­ca-pamięć 
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Roz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycem, ku­bek z kawą, pa­pieros, księżyc i ja, czy­li zwykła bez­senna pogawędka. Roz­mo­wa o sta­rych dob­rych czasach... Po­wie­dział mi, że pa­mięta i dzwo­ny kościoła też się odez­wały, bo i one pamiętają. A czy ty pa­miętasz szczęście w moich oczach?  -cytlopka


że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Dob­rych ludzi nikt nie zapomina. -Safona


dob­rych-ludzi-nikt-nie zapomina
że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


że nie pow­stało Wiele Dob­rych Rzeczy Cytaty: Mier­nych poetów nikt nie zna, dob­rych - niewielu. -Tacyt


mier­nych-poetów-nikt-nie zna-dob­rych- niewielu