że nie znaj­du­jemy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Człowiek jest ko­walem włas­ne­go szczęścia. Pew­no dla­tego tak często znaj­du­jemy się między młotem a kowadłem. -Horacy Safrin
człowiek-jest ko­walem-włas­ne­go-szczęścia-pew­no dla­tego-tak-często-znaj­­jemy ę-między-młotem-a kowadłem
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
że nie znaj­du­jemy Cytaty: W na­turze ludzkiej leży, że od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innej. -Anatol France (François Anatole Thibault)
w na­turze-ludzkiej-ży-że od­poczy­nek-po jed­nej-pra­cy-znaj­­jemy-tyl­ko-w pra­cy-innej
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Czy dom to coś w co po ja­kimś cza­sie za­mienia się da­ne miej­sce, czy też coś co znaj­du­jemy w końcu, gdy dos­ta­tecznie długo do niego dążymy. -Neil Gaiman
czy-dom-to coś-w co po ja­kimś-cza­sie-za­mienia ę-da­ne-miej­sce-czy-też-coś-co znaj­­jemy-w końcu-gdy-­­tecznie-długo
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi. -Dean Ray Koontz
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin
za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Cza­sem założenia są pod­stawą naszych błędów, stop­niowo tworzoną iluzją w pos­ta­ci przysłowiowych „różowych oku­larów” po których zdjęciu czu­jemy się oszu­kani jak dzieci, które roz­pa­kowując pazłot­ko znaj­dują ko­loro­wy ( i ow­szem) ka­myk za­miast up­ragnione­go cukierka. -wesolutka214
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Na tym po­lega w za­sadzie nasza niewo­la, że pod­da­jemy się pa­nowa­niu kłam­stwa, że go nie de­mas­ku­jemy i nie pro­tes­tu­jemy prze­ciw niemu na co dzień. Po­piełuszko nie zat­rzy­mywał się je­dynie na po­kaza­niu te­go fak­tu, ale też mówił o tym, jak pro­wadzić – dziś dla wielu kon­tro­wer­syjną – walkę o prawdę.' ka­zanie Ks. Jerze­go Popiełuszki  -kani213
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto się znaj­dzie nie w porę. -Jacek Kaczmarski
zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto ę-znaj­dzie-nie w porę
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Ileż ra­zy szu­kamy schro­nienia i dos­trze­gamy chałupkę po dru­giej stro­nie rze­ki.. Próbu­jemy się przep­ra­wić, ale wo­da jest zbyt głębo­ka. Od­wie­czne py­tanie człowieka: kom­bi­nować i próbo­wać da­lej, czy odejść w poszu­kiwa­niu in­ne­go dom­ku. Nieliczni mają szczęście, i po pros­tu znaj­dują przed sobą most. Al­bo ry­baka, który użycza im łódki. -jatoja
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Czy możemy so­bie pos­ta­nowić, że będziemy sięgać po naj­ważniej­sze ze wszys­tkich spi­sanych orędzi, po Słowo Boże, Bib­lię Świętą, że będziemy ją poz­na­wać i sta­rać się do niej sto­sować? Na jej kar­tach znaj­du­jemy roz­wiąza­nie wszys­tkich prob­lemów, ja­kie kiedy­kol­wiek tra­piły człowieka. -Ronald Reagan
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Śmierć w każdej chwi­li, oto je­dyna dro­ga, która zaw­sze stoi przed na­mi ot­wo­rem. I wy­biera­my ją w końcu wbrew sa­mym so­bie. Al­bo re­zyg­nu­jemy i de­cydu­jemy się na nią świadomie. -Philip Kindred Dick
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku. -Hipolit Taine
ob­serwu­jemy ę-czte­ry-ty­god­nie-kocha­my ę-czte­ry-miesią-kłó­my ę-czte­ry-­-to­leru­jemy ę-czter­dzieś-lat-a dzieci
że nie znaj­du­jemy Cytaty:
kiedy-stoimy-na szczy­cie-czu­jemy-spełnienie-kiedy-stoimy-przed-szczy­tem-na do­-czu­jemy-strach-i poświece­nie-~pa­weł-rychlica 
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu. -John Churton Collins
połowa-naszych-po­myłek-po­lega-na tym-że kieru­jemy ę-uczu­ciem-gdy-po­win­śmy-myść-dru­ga połowa-że ro­zumu­jemy-kiedy
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Człowiek pot­ra­fi całe życie uni­kać in­ne­go człowieka tyl­ko dla­tego, że bo­ji sie spoj­rzeć mu w oczy. Wciąż uk­ry­wamy się przed in­ny­mi ludzmi, kry­jemy sek­re­ty, myśli, uczu­cia... Ale dlacze­go? Cze­mu nie możemy pop­rostu wyk­rzyczeć świetu w twarz, te­go co tkwi nam głębo­ko w sercu? Podziel­my się myśla­mi, a na­pew­no poczu­jemy sie lepiej. -MyslacaWierszem
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Każda no­wa miłość, to ko­lej­ne sprze­dawa­nie cząstek siebie - prak­tycznie za drob­ne. Każde spot­ka­nie, dot­knięcie ręki, aż wreszcie seks i pos­to­sun­ko­we dialo­gi to je­den wiel­ki han­del or­ga­nami, Twoimi or­ga­nami. Od­da­jemy siebie z każdym od­dechem, ruchem, mgnieniem oka. Od­da­jemy, by po­tem się obudzić, że nie można odejść. Bo­wiem nie ma się już nic. Na­wet siebie. To obłęd tej up­ragnionej przez Nas miłości, wiesz !?  -Dualia
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Nie ma re­guł w miłości - znaj­du­je się po­za prawem. -Devin
nie- re­guł-w miłoś- znaj­­ ę-po­za-prawem
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Przez­nacze­nie znaj­dzie so­bie drogę. -Wergiliusz
przez­nacze­nie-znaj­dzie-so­bie-drogę
że nie znaj­du­jemy Cytaty: My nie plot­ku­jemy, my mówi­my prawdę. -Who
my nie plot­ku­jemy-my mówi­my-prawdę
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Gdy nadzieję z wiarą mylisz, to nie znaj­dziesz nig­dy siły... -Rikitikitawi
gdy-nadzieję-z wiarą-mylisz-to-nie znaj­dziesz-nig­dy-ły
że nie znaj­du­jemy Cytaty: My, z pier­wszej połowy XXI wieku Pat­rzy­my bacznie, lecz postępu­jemy intuicyjnie, Jes­teśmy zbyt młodzi i naiw­ni, i nie przys­to­sowa­ni do życia, Wie­rzy­my w ideały sprze­dane nam w li­tera­turze mi­nonych epok, Za­kochu­jemy sie w nieod­po­wied­nich osobach, Po­pada­my w miłość do wyobrażeń; Za dnia twar­dzi jak stal, nocą słabi jak miedź, Szu­kamy uczuć w przed­mioto­wym seksie; Łudząc się przeżywa­my dni, miesiące, lata.... I umieramy. -Avantdeces
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Kłam­stwo dob­rze uk­ry­te nig­dy nie znaj­dzie dro­gi wyjścia. -opuszczona
kłam­stwo-dob­rze-uk­ry­te-nig­dy-nie znaj­dzie-dro­gi-wyjścia
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Nie ufaj uczu­ciom, które za prędko znaj­dują swój wyraz. -André Gide
nie-ufaj-uczu­ciom-które-za prędko-znaj­dują-swój-wyraz
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Majątek znaj­du­je przyjaciół. -Plaut
majątek-znaj­­-przyjaciół
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Nie pod­noś głosu - niech go znaj­dzie bied­niej­szy od ciebie!  -Zdzisław Kałędkiewicz
nie-pod­noś-głosu- niech-go znaj­dzie-bied­niej­szy-od ciebie 
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Kto ma dużo wrogów, w pot­rze­bie nie znaj­dzie żad­ne­go przyjaciela. -Ezop
kto- żo-wrogów-w pot­rze­bie-nie znaj­dzie-żad­ne­go-przyjaciela
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Jeśli nie masz spo­koju w so­bie, nig­dy nie znaj­dziesz go na zewnątrz. -Marvin Gaye
jeśli-nie masz-spo­koju-w so­bie-nig­dy-nie znaj­dziesz-go na zewnątrz
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Gdy nie ma­my co z sobą zro­bić, gni­jemy ze smut­ku, w rozpaczy. -MyslacaWierszem
gdy-nie ­my-co z sobą-zro­bić-gni­jemy-ze smut­ku-w rozpaczy
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Jeśli re­guł mo­ral­ności nie no­sisz w ser­cu, nie znaj­dziesz ich w książkach. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Nie zro­zumiesz dru­giego człowieka, jeśli nie znaj­dziesz się w je­go sytuacji. -starry night
nie-zro­zumiesz-dru­giego-człowieka-śli-nie znaj­dziesz ę-w ­go-sytuacji
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Człowiek ma prob­lem, szu­ka przy­jaciela i co? Nie znaj­du­je Go w oso­bie, którą podejrzewał... -opuszczona
człowiek- prob­lem-szu­ka-przy­jaciela-i co-nie-znaj­­-go w oso­bie-którą-podejrzewał
że nie znaj­du­jemy Cytaty: Al­bo znaj­dziemy drogę, al­bo ją sa­mi wytyczymy. -Hannibal
al­bo-znaj­dziemy-drogę-al­bo-ją ­mi-wytyczymy