że pa­mięta Cytaty

że pa­mięta Cytaty: Jest je­den ma­leńki prob­lem w tym że, umysł zewnętrzny pa­mięta, co umysł w te­raz, nie pa­mięta ... -Cykam


jest-­den-­ńki-prob­lem-w tym-że-umysł-zewnętrzny-pa­mię-co umysł-w te­raz-nie pa­mię
że pa­mięta Cytaty: • 


 - os­tatnie-spoj­rze­nia-pa­mię ę-najdłużej- 
że pa­mięta Cytaty: Lu­bi, kocha, sza­nuje - mało kto pa­mięta co znaczą te słowa. -Myśli1


lu­bi-kocha-sza­nuje- ło-kto-pa­mię-co znaczą-te słowa
że pa­mięta Cytaty: Mięta, me­lisa -  Smak, za­pach, moc, spokój, sen - Mądrość Natury. -fyrfle


mię-me­lisa- -smak-za­pach-moc-spokój-sen-mądrość-natury
że pa­mięta Cytaty: Sta­ra miłość nie rdze­wieje ... pa­mięta się do końca życia ... -klorynda


sta­ra-miłość-nie rdze­wieje-pa­mię ę-do końca-życia
że pa­mięta Cytaty: Łat­wiej­sza jest sztu­ka pa­mięta­nia od sztu­ki zapominania. -Tadeusz Kotarbiński


Łat­wiej­sza-jest sztu­ka-pa­mię­nia-od sztu­ki-zapominania
że pa­mięta Cytaty: ,,Życie, które­go początku nie pa­mięta­my, a końca nie znamy


Życie-które­go-początku-nie pa­mię­my-a końca-nie znamy 
że pa­mięta Cytaty: Da­no nam sen, abyśmy pa­mięta­li o życiu, i śmierć, abyśmy za­pom­nieli o śnie. -Andrzej Coryell


da­no-nam-sen-abyśmy-pa­mię­li-o życiu-i śmierć-abyśmy-za­pom­nieli-o śnie
że pa­mięta Cytaty: Hejże ko­leżan­ko moja! Plotkę nową mam dla Ciebie Niech pa­mięta głowa Twoja Żeby wspom­nieć ją na mym porzebie  -corella10


hejże-ko­żan­ko-moja-plotkę-nową-mam-dla-ciebie-niech-pa­mię-głowa-twoja-Żeby-wspom­nieć-ją na mym-porzebie 
że pa­mięta Cytaty: Pa­mięta o tym niewielu pieniądze nie mogą być celem - mają być środ­kiem do celu. -Agnieszka Lisak


pa­mię-o tym-niewielu-pieniądze-nie mogą-być-celem-mają-być-środ­kiem-do celu
że pa­mięta Cytaty: Odeszła miłość ma , lecz ja podążam wciąż by nie po­zos­ta­wić śla­du krwi z ser­ca swe­go gdyż ono pa­mięta piękno ja­kie pochłonęło ... -Ramizes


odeszła-miłość-  lecz-ja podążam-wciąż-by nie po­zos­­wić-ś­-krwi-z ser­ca-swe­go-gdyż-ono-pa­mię-piękno-ja­kie
że pa­mięta Cytaty: Ale nie za­pom­nij o jed­nym: to, co za­pomi­na się z miłości, pa­mięta się później z niena­wiści, tak dob­rze, tak dobrze!  -August Strindberg


ale-nie za­pom­nij-o jed­nym-to-co za­pomi­na ę-z miłoś-pa­mię ę-później-z niena­wiś-tak-dob­rze-tak-dobrze 
że pa­mięta Cytaty: Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia. -Hagiwara Sakutaro


szczęśli­wym-jest człowiek-który-z przeszłoś-swej-pa­mię-to tyl­ko-co dało-mu za­dowo­lenie-nie­szczęśli­wym zaś-ten-co no­
że pa­mięta Cytaty: Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman


nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
że pa­mięta Cytaty: wiele razy bez od­wa­gi zwycięzkiej w so­bie pisząc w to­bie czytając wielok­rotność odczuwania każdą zmar­szczkę przenika z zam­knięty­mi oczami poz­na­je świeżość na­wet teraz wy­mięta tęsknota kocha sta­re listy  -Papużka


że pa­mięta Cytaty: Włas­ne pędy, włas­ne liście za­puszcza­my każdy so­bie. I korze­nie oczy­wiście, na wyg­na­niu, w kra­ju, w gro­bie. Tu na bo­ki, wzwyż ku słońcu, na stra­cenie w pra­wo, w le­wo. Kto pa­mięta, że to w końcu, jed­no i to sa­mo drzewo. -Jacek Kaczmarski


że pa­mięta Cytaty: Roz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycem, ku­bek z kawą, pa­pieros, księżyc i ja, czy­li zwykła bez­senna pogawędka. Roz­mo­wa o sta­rych dob­rych czasach... Po­wie­dział mi, że pa­mięta i dzwo­ny kościoła też się odez­wały, bo i one pamiętają. A czy ty pa­miętasz szczęście w moich oczach?  -cytlopka


że pa­mięta Cytaty: Gdy biedak po­wie; „nie znoszę wy­sokich po­datków!”, wład­ca mu od­po­wie; „więc ja też ich nie zniosę”...bo by­cie władcą to umiejętność so­lida­ryzo­wania się z podwład­ny­mi przy jed­noczes­nym pa­mięta­niu o tym, by i tak na końcu zwy­cięsko wyszła kli­ka rządząca. Z cyk­lu po­wieści