że po­możesz Mi wstać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Pro­wadź mnie, ale nie pozwól upaść. Jeśli się pot­knę, obiecaj, że po­możesz mi wstać. -opuszczona
pro­wadź-mnie-ale-nie pozwól-upaść-jeśli ę-pot­knę-obiecaj-że po­możesz-mi wstać
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Na­wet jeśli upad­niesz, war­to wstać. Dlacze­go? Bo upaść pot­ra­fi każdy, a wstać tyl­ko nieliczni. -NightHuntress
na­wet-śli-upad­niesz-war­to-wstać-dlacze­go bo upaść-pot­ra­fi-każdy-a wstać-tyl­ko-nieliczni
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Dźwi­gając swój krzyż z dnia na dzień sta­je się on co­raz cięższy. Mam nadzieję, że gdy upadnę pod je­go ciężarem, po­możesz mi wstać. -CЯuelCOMA
dźwi­gając-swój-krzyż-z dnia-na dzień-sta­ ę-on co­raz-ęższy-mam nadzieję-że gdy-upadnę-pod-­go-ężarem-po­możesz-mi wstać
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia. -Giovanni Pico della Mirandola
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja. -Myalwaysmood
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Naj­pierw upa­damy, aby po­tem wstać. -szajbuss
naj­pierw-upa­damy-aby po­tem-wstać
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia. -Melvin Burgess
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. -Galileusz
nie-możesz-człowieka-nauczyć-niczego-możesz-mu-tylko-pomóc-odnaleźć-to-w-sobie
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie. -Galileo Galilei (Galileusz)
nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić -Walt Disney
jeśli-możesz-sobie-coś-wymarzyć-możesz-to-zrobić
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację. -Henry Ford
jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Złe nawyki są jak wygodne łóżko - łatwo do niego wejść, ale trudno wstać. -Josh Billings
złe-nawyki-są-jak-wygodne-łóżko-łatwo-do-niego-wejść-ale-trudno-wstać
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować. -Jim Morrison
możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Gdy uczta trwa zbyt długo, człowiek musi zdobyć się na odwagę, by jako pierwszy wstać od stołu. -Luis Bunuel
gdy-uczta-trwa-zbyt-długo-człowiek-musi-zdobyć-ę-na-odwagę-by-jako-pierwszy-wstać-od-stołu
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć. -Sylvia Plath
jeśli-nie możesz-o kimś-za­pom­nieć-oz­nacza-to-że nie możesz-przes­ć-o nim-mysleć
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć -Anthony Robbins
możesz-mieć-wszystko-czego-zapragniesz-żeli-pozbędziesz-ę-przekonania-że-nie-możesz-tego-mieć
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać. -Kazik Staszewski
siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Piję by paść, padam by wstać, wstaję by pić, piję by żyć. -Anonim
piję-by-paść-padam-by-wstać-wstaję-by-pić-piję-by-żyć
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Wy­ciągnąłem oto rękę do wro­ga me­go, który nie mógł wstać. To co mi od­po­wie­działo to je­go wzrok. Tyl­ko ty­le, a poczułem jak­by nap­luł mi w dłoń. -Silvidian
wy­ągnąłem-oto-rękę-do wro­ga-me­go-który-nie mógł-wstać-to co mi od­po­wie­działo-to ­go-wzrok-tyl­ko ty­-a poczułem
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić. -Werner Finck
nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-utracić
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić -Przysłowie wschodnie
nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-stracić
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Możesz udawać powagę, ale nie możesz udawać, że jesteś dowcipny. -Sacha Guitry
możesz-udawać-powagę-ale-nie-możesz-udawać-że-jesteś-dowcipny
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Miło jest wstać ra­no , spoj­rzeć na nasze zdjęcie i nic nie czuć ... Nie każdy , może ro­zumieć ... -nasia
miło-jest wstać-ra­no- spoj­rzeć-na nasze-zdjęcie-i nic-nie czuć-nie-każdy- może-ro­zumieć
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Po­całunek to niez­wykła rzecz. Możesz całować całe życie i będzie to czynność. Możesz po­całować raz i będzie to całym życiem. -Silvidian
po­całunek-to niez­wykła-rzecz-możesz-całować-całe-życie-i będzie-to czynność-możesz-po­całować-raz-i będzie-to całym
że po­możesz Mi wstać Cytaty: To, żad­na sztuka, Scho­wać się pod kołdrą i uda­wać trupa. Kiedy wiel­kie są oczekiwania, Na­leży wstać i ruszyć do działania... -Maly Majkel
to-żad­na-sztuka-scho­wać ę-pod-kołdrą-i uda­wać-trupa-kiedy-wiel­kie-są oczekiwania-na­ży-wstać-i ruszyć-do działania
że po­możesz Mi wstać Cytaty: No­sisz przeszłość w so­bie, ciągniesz ją za sobą na gru­bym, niez­niszczal­nym łańcuchu bez względu na to, jak da­leko w przyszłość pat­rzysz. Przez długi czas możesz ją ig­no­rować, ale nie możesz od niej uciec. -Nora Roberts
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Możesz być zwycięzcą lub możesz być przegranym -Bill Gates
możesz-być-zwycięzcą-lub-możesz-być-przegranym
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Nie można zacząć żyć od nowa. Możesz rzu­cić pa­lenie, zmienić na­wyki, wyjechać... Możesz wszys­tko zmienić. Ale wy­darze­nia, które Cię uk­ształto­wały zostaną I wspom­nienia także... -Andrea
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Jes­teś jak ka­mień-nie czuły, zim­ny,niezłom­ny w swym żywiole... Możesz posłużyć ja­ko narzędzie zbrod­ni- w rękach złego człowieka.. Pa­miętaj jed­nak, gdy traisz w dob­re ręce możesz być cu­dem ja­ki na­tura dała światu... -kate-em
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Naj­lep­sze są wie­czo­ry, możesz zos­tać sam na sam ze swoimi myśla­mi, marze­niami, pla­nami... Możesz być kim tyl­ko so­bie zap­ragniesz, nie mu­sisz nic uda­wać, po pros­tu jes­teś sobą.... -AgniM
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Nieraz po upad­ku chciałabym już się nie pod­nieść, po pros­tu bezwład­nie leżeć... Lecz ten natrętny głosik z głębi ser­ca, prze­konu­je mi­nie żeby wstać i iść... -NightHuntress
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój  -Roman1992
że po­możesz Mi wstać Cytaty: Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu. -Jim Rohn
czas-jest-wartościowszy-od-pieniędzy-możesz-dostać-więcej-pieniędzy-ale-nie-możesz-dostać-więcej-czasu
że po­możesz Mi wstać Cytaty: W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe
w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór