że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty

że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświado­mimy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas. -Terry Pratchett


że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas. -Terry Pratchett


że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Wielu ludziom wy­daje się, że myślą, pod­czas gdy zmieniają się tyl­ko przesądy. -William James


wielu-ludziom-wy­daje-ę-że myślą-pod­czas-gdy-zmieniają ę-tyl­ko-przesądy
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: De­kaden­cka eli­ta ba­wi się, pod­czas gdy wokół nich roz­pa­da się cywilizacja. -Neil Gaiman


de­kaden­cka-eli­-ba­wi-ę-pod­czas-gdy-wokół-nich-roz­pa­da ę-cywilizacja
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Jest ta­ki czas w życiu, gdy od­czu­wamy w so­bie soczys­tość is­tnienia, wiosnę wewnętrzną, pul­so­wanie wi­tal­ności! Ale przychodzi też czas, gdy trze­ba os­woić się z pus­ty­nią, z jej ta­jem­nicą, z os­try­mi, przeszy­wający­mi wiat­ra­mi..., to czas, gdy je­dynym światłem są gwiaz­dy pośród bez­kres­nej no­cy... Uczę się więc kochać ta­jem­nicę i dzięko­wać za gwiazdy... -Tyska1990.07


że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Pod­czas gdy świat gi­nie z niedo­sytu, ludzkość umiera z nadmiaru. -Papillondenuit


pod­czas-gdy-świat-gi­nie-z niedo­sytu-ludzkość-umiera-z nadmiaru
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami. -Henry Francois Becque


ko­biety-są jak fo­tog­ra­fie-ja­kiś-głupiec-sta­ran­nie-przecho­wuje-kliszę-pod­czas-gdy-ludzie-in­te­ligen­tni-dzielą ę
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Nie pójdę do pia­chu, gdy ktoś mi po­wie: czas umierać brachu. Nie dam się uśpić śmier­ci słowom, pójdę do gro­bu z pod­niesioną głową. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


nie-pójdę-do pia­chu-gdy-ktoś-mi po­wie-czas-umierać-brachu-nie dam ę-uśpić-śmier­-słowom-pójdę-do gro­bu-z pod­niesioną
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas – to miejsce na zaparkowanie pod słońcem -Phil Bosmans


czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas - to miejsce na zaparkowanie pod słońcem. -Phil Bosmans


czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)  -Tsanyo


na suszar­-nie-używać-pod­czas-snu-hmm-a czy-jest in­ny-czas-na zro­bienie-coś-z włosami 
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Mędrzec przygląda się niebu, ale mu nie pomaga. -Czuang Cy


mędrzec-przygląda ę-niebu-ale-mu nie pomaga
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Nikt nie jest tak bar­dzo zniewo­lony jak ktoś, kto czu­je się wol­nym, pod­czas gdy w rzeczy­wis­tości nim nie jest. -Johann Wolfgang Goethe


nikt-nie jest tak-bar­dzo-zniewo­lony-jak ktoś-kto-czu­ ę-wol­nym-pod­czas-gdy-w rzeczy­wis­toś-nim-nie jest
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat. -Serj Tankian


że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe. -Ryszard Bukowski


tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Dążenie jest ważniej­sze niż osiągnięcie, bo jest ruchem, pod­czas gdy osiągnięcie to stagnacja. -Stefan Kisielewski


dążenie-jest ważniej­sze-ż-osiągnięcie-bo jest ruchem-pod­czas-gdy-osiągnięcie-to stagnacja
że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki. -Bolesław Prus


że pod­czas Gdy My przygląda­my się Cytaty: Przy­wile­jem wiel­kich jest przygląda­nie się ka­tas­tro­fom z balkonu. -Jean Giraudoux


przy­wile­jem-wiel­kich-jest przygląda­nie ę-ka­tas­tro­fom-z balkonu