że praw­da Może Cytaty

że praw­da Może Cytaty: Błąd nie może so­bie poz­wo­lić na przeg­raną, a praw­da może. -Rabindranath Tagore


błąd-nie może-so­bie-poz­wo­lić-na przeg­raną-a praw­da-może
że praw­da Może Cytaty: Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein


praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko
że praw­da Może Cytaty: Człowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowieka, może mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu, jeżeli ją posiada. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


człowiek-nie może-nicze­go-nau­czyć-dru­giego-człowieka-może-mu tyl­ko-do­pomóc-w wyszu­kiwa­niu-praw­dy-we włas­nym-ser­cu-żeli
że praw­da Może Cytaty: Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć  -nikita1001


piek­no-trwa-tak-długo-jak długo-trwają-nasze-praw­dzi­we-wzrusze­nia-jeśli są nie praw­dzi­we-stają ę-tyl­ko-kurzem-który
że praw­da Może Cytaty: Bliższa ek­spli­kac­ja re­ligii zaw­sze jest ok­reślo­na przez his­to­rię różnych dog­matów i in­sty­tuc­ji, jest za­nurzo­na w dziejach kul­tu­ry, a więc nie można tej dok­try­nal­nej stro­ny re­ligii przed­sta­wiać ja­ko cze­goś co wszys­cy po­win­ni uz­nać, bo to jest praw­da. To jest praw­da może w ja­kimś znacze­niu, ale ta praw­da mu­si być – jest – tłumaczo­na języ­kiem różnych his­to­rycznie uk­ształto­wanych kultur. -Leszek Kołakowski


że praw­da Może Cytaty: Prze­ciwieństwem praw­dy płyt­kiej jest fałsz, prze­ciwieństwem praw­dy głębo­kiej może być in­na głębo­ka prawda. -Albert Einstein


prze­ciwieństwem-praw­dy-płyt­kiej-jest fałsz-prze­ciwieństwem-praw­dy-głębo­kiej-może-być-in­na-głębo­ka-prawda
że praw­da Może Cytaty:


że praw­da Może Cytaty: Może na trwodze po­lega praw­dzi­we szczęście matki... -Antoni Makarenko


może-na trwodze-po­lega-praw­dzi­we-szczęście-matki
że praw­da Może Cytaty: Człowieka za­pom­niane­go mrok miłosier­nie pogrąża w swych odmętach. Nikt nie wie, dokąd człowiek ten zmie­rza lub skąd przy­bywa. Może poszu­kiwać praw­dy i ją wy­powie­dzieć, tyl­ko on jest wol­ny, tyl­ko on jest praw­domówny, tyl­ko on jest ze sobą w zgodzie. -W » Virginia Woolf » Orlando


że praw­da Może Cytaty: Bo­gowie może is­tnieją, a może nie. Dlacze­go więc i tak w nich nie wie­rzyć? Jeśli to wszys­tko praw­da, to po śmier­ci tra­fisz w przy­jem­ne miej­sce, a jeśli nie, to prze­cież nic nie tracisz. -Terry Pratchett


że praw­da Może Cytaty: Praw­da leży pośrod­ku - może dla­tego wszys­tkim zawadza. -Arystoteles


praw­da-ży-pośrod­ku- może-dla­tego-wszys­tkim-zawadza
że praw­da Może Cytaty: Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie. -Mark Twain


praw­da-jest dziw­niej­sza-od fik­cji-a to dla­tego-że fik­cja-mu­-być-praw­do­podob­na-praw­da - nie
że praw­da Może Cytaty:


 ''przy­jaźń-poz­naję-po tym-że nic-nie może-jej-za­wieść-a praw­dziwą-miłość-po tym-że nic-nie może-jej-zniszczyć''
że praw­da Może Cytaty: W dżun­gli praw roz­kwi­tać może tyl­ko pra­wo dżungli. -Jacek Wejroch


w dżun­gli-praw-roz­kwi­ć-może-tyl­ko-pra­wo-dżungli
że praw­da Może Cytaty: Nasze


nasze-nie-w-stosunku-do-praw-zastanych-może-być-kreacyjnym-tak-dla-przyszłoś
że praw­da Może Cytaty: W miłości wszys­tko może być praw­dzi­we, pod wa­run­kiem, że się w to wierzy. -Jean Baptiste Cabanis


w miłoś-wszys­tko-może-być-praw­dzi­we-pod-wa­run­kiem-że ę-w to wierzy
że praw­da Może Cytaty: Wal­ka dla sa­mego siebie nie może dać ci praw­dzi­wej siły. -Haku  -Masashi Kishimoto


wal­ka-dla-­mego-siebie-nie może-dać- praw­dzi­wej-ły-haku 
że praw­da Może Cytaty: Praw­dzi­wa sa­mot­ność zaczy­na się od chwi­li, kiedy człowiek nie może już dłużej znieść włas­ne­go towarzystwa. -Jacek Wejroch


praw­dzi­wa-­­ność-zaczy­na ę-od chwi­li-kiedy-człowiek-nie może-już-dłużej-znieść-włas­ne­go-towarzystwa