że roz­poczęliśmy żyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: ''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.
''jeśli-będzie-ci dane-żyć-sto-lat-to-ja chciałbym-żyć-sto-lat-mi­nus-­den-dzień-abym-nie mu­siał-żyć-ani-jednego-dnia-bez-ciebie
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba. -Mikołaj Ostrowski
Żyć-tylko-dla-rodziny-to-zwierzęcy-egoizm-żyć-dla-jednego-człowieka-podłość-żyć-tylko-dla-siebie-hańba
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć. -Ryder
Żyć-tak-by mieć-dla-ko­go-żyć-Żyć-tak-by w chwi­li-os­­tecznej-mieć-o kim-myść
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej. -Paulo Coelho
umiera-ę-nie-dlatego-by-przestać-żyć-lecz-po-to-by-żyć-inaczej
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: `Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca?  -bluecaffe
`le­piej-żyć-w nieświado­moś-czy-żyć-z tą świado­mośą-do końca 
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Jeśli chcesz żyć długo musisz żyć dla innych. -Anonim
jeśli-chcesz-żyć-długo-musisz-żyć-dla-innych
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Daj­cie żyć po swo­jemu grzeszne­mu, a i świętym żyć będzie przyjemnie. -Jacek Kaczmarski
daj­cie-żyć-po swo­jemu-grzeszne­mu-a i świętym-żyć-będzie-przyjemnie
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Co­raz więcej ludzi ma dzi­siaj z cze­go żyć, ale nie ma po co żyć. -Viktor Frankl
co­raz-więcej-ludzi- dzi­siaj-z cze­go-żyć-ale-nie  po co żyć
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?  -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Nie wystarczy żyć, należy żyć świadomie. -Maria Nurowska
nie-wystarczy-żyć-należy-żyć-świadomie
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Żyć chwilą, czy chwi­lami żyć?  -Ryder
Żyć-chwilą-czy-chwi­lami-żyć 
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko. -Fiodor Dostojewski
dlaczego-ludzie-potrafią-lepiej-umierać-ż-żyć-dlatego-że-żyć-trzeba-długo-a-umrzeć-można-prędko
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: roz­mieniam na drobne samą siebie za wszys­tkie prze­mil­cza­ne kom­pro­misy na języku żeby poczuć od środka gra­nice mężczyzny, który nie z(a)ni­ka w moim sercu gdy pot­rze­buję żyć w swoim imieniu  -szpulka
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Sa­ma ze swoim żalem, roz­drażnieniem, poczu­ciem skrzywdzenia... czy to już tak zos­ta­nie? czy nic mnie dob­re­go nie czeka? Mam dość tej pus­tki, ni­jakości, nudy..... Chcę żyć!!!!  -AgniM
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: `Bab­cia miała rację, jeżeli tyl­ko po­każesz mężczyźnie, że ci na nim za­leży, już jes­teś na stra­conej po­zyc­ji.. I nie każda po­zyc­ja to pro­pozyc­ja !  -bluecaffe
`bab­cia-miała-rację-żeli-tyl­ko-po­każesz-mężczyźnie-że  na nim-za­ży-już-jes­teś-na stra­conej-po­zyc­ji-i-nie każda
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. -Seneka Młodszy
musisz-żyć-dla-innych-śli-chcesz-żyć-z-pożytkiem-dla-siebie
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Każde z nas mu­si pójść inną drogą i żyć osob­no, nie możemy żyć ze sobą za kil­ka lat mi po­wiesz, że u Ciebie wszys­tko spoko będzie tak, ja wierzę w to głęboko  -koochamsiebie
każde-z nas-mu­-pójść-inną-drogą-i-żyć-osob­no-nie możemy-żyć-ze sobą-za-kil­ka-lat-mi po­wiesz-że u ciebie-wszys­tko-spoko
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Nie chcę żyć w swoich dziełach, chcę żyć w swoim apartamencie. -Woody Allen
nie-chcę-żyć-w swoich-dziełach-chcę-żyć-w swoim-apartamencie
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności; być wesołym bez swawoli; mieć odwagę bez brawury, zaufanie i radosną rezygnację. -Theodor Fontane
umieć-żyć-to-żyć-lekko-bez-lekkomyślnoś-być-wesołym-bez-swawoli-mieć-odwagę-bez-brawury-zaufanie-i-radosną-rezygnację
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Nie prob­le­mem jest żyć, trud­niej jest żyć tak, aby życie nie prze­ciekało nam międzi palcami. -doorka
nie-prob­­mem-jest żyć-trud­niej-jest żyć-tak-aby życie-nie prze­ciekało-nam-międzi-palcami
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Wiem, jak trud­no jest być roz­bitkiem - bez małżeństwa, re­ligii, dzieci, tych wszys­tkich kot­wic, dzięki którym praw­do­podob­nie można czuć się le­piej. Nie jest łat­wo żyć w wiel­kiej pus­tej przes­trze­ni samotnie. -Maria Peszek
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Żyć, by cierpieć - to niegodne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Musimy zanurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby potem wykuć z niego schody, które przywiodą nas do świątyni radości. -Zenta Maurina Raudive
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można! -Gabriela Zapolska
kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można. -Gabriela Zapolska
kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Za­nim będę mógł żyć w zgodzie z in­ny­mi ludźmi, prze­de wszys­tkim muszę żyć w zgodzie z sa­mym sobą. Je­dyną rzeczą, która nie pod­le­ga przegłoso­waniu przez większość, jest ludzkie sumienie. -Harper Lee
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: wi­no zbyt cierpkie mie­szan­ka goryczy źle zdmuchnięta świeczka roz­proszo­ne pragnienie roz­puszcza emoc­je spoj­rze­nie nie kłamie po­za ogniskową spla­ta drżące palce roz­kosz ciał nieskłóco­ne cienie miłos­ne­go aktu  -Smurf007
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Mus­kając delikatnie Roz­pie­szczo­ne ciało Roz­pa­lając ogień- Ogień rozkoszy Nieopa­nowa­ne i Dzikie... Roz­przes­trze­niające Pod wpływem fal Wy­pat­rując Je­go oczu By zas­tygnąć - W tym ubłogim stanie. -cichadusza
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Żyć, by cier­pieć - to niegod­ne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Mu­simy za­nurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby po­tem wy­kuć z niego scho­dy, które przy­wiodą nas do świąty­ni radości. -Zenta Maurina Raudive
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Chcieć i nie móc się przełamać. Kochać i czuć po­gardę. Is­tnieć i nig­dy nie być... żyć i nig­dy nie Żyć. -Disalice
chcieć-i nie móc ę-przełamać-kochać i czuć-po­gardę-is­tnieć i nig­dy-nie być-żyć-i nig­dy-nie Żyć
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Ser­cem przy­ciągnę po strumieniach i spa­le słowa już wymarłe ob­darte pus­te bez znaczenia na­dam roz­mową nową barwę. Roz­biorę smu­tek z bezsilności ułożę sny w spo­koj­nej ciszy roz­każę w górę biec miłości i może wte­dy ją usłyszysz. -MyBigDreams
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Po­zos­ta­wiłam więc moją cu­downą, in­te­ligen­tną rodzinę, za­nurzyłam się w ciepłej kąpieli i zaczęłam roz­ważać sa­mobójstwo przez uto­pienie. Po­tem jed­nak przy­pom­niałam so­bie o resztkach cias­ta cze­kola­dowe­go w lodówce i wy­nurzyłam się, na­bierając po­wiet­rza w płuca. Dla niektórych rzeczy war­to żyć. -Cecelia Ahern
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno. -Herbert Marcuse
Że-dwoje-ludzi-potrafią-żyć-razem-jest-jednym-z-największych-cudów-w-większoś-jednak-nie-potrafią-co-zresztą-jest-zamaskowane-tym-że
że roz­poczęliśmy żyć Cytaty: lu­bię Cię taką roz­dartą roz­sy­paną w całości moją   -Cykam
lu­bię-cię-taką-roz­dartą-roz­sy­paną-w-całoś-moją-